Värdegrund

Adoptionscentrum är en ideell organisation
Grunden för det ideella arbetet utgörs av många aktiva medlemmar. Adoptionscentrum bygger på svensk folkrörelsetradition, utan partipolitiska och religiösa bindningar.

Adoptionscentrums huvuduppgifter är att bedriva verksamhet för adopterade, adoptivfamiljer och sökanden, förmedla internationella adoptioner där barnets rätt till familj förenas med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt - samt bedriva internationellt utvecklingssamarbete.

Barns rätt till familj präglar hela verksamheten
Fokus ligger hela tiden på barnets bästa i ett livslångt perspektiv. Allt arbete utgår från nationella och internationella lagar och konventioner.

För ett övergivet barn ska i första hand en återförening med familj eller släkt eftersträvas, i andra hand adoption i hemlandet och i tredje hand kan en internationell adoption genomföras.

Adoptionscentrum verkar för att adoption ska ses som en erkänd familjebildning
Lika eller motsvarande rättigheter och skyldigheter ska gälla för föräldraskapet oavsett barnets ursprung. Adoptionscentrum verkar för att öka kunskapen om, och förståelsen för, barns rätt till en permanent familj.

Genom internationellt utvecklingssamarbete arbetar Adoptionscentrum för att förhindra att barn överges, för att ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt för att förbättra förhållandena för barn som inte växer upp i familj.

Barnperspektiv i adoptionsarbetet
Adoptionscentrums verksamhet utgår från övertygelsen att varje barn ska växa upp i en familj där barnet villkorslöst känner sig älskat och önskat. Adoptivföräldrar ska vara väl förberedda för adoptionen och sitt föräldraskap. Adoption kan aldrig betraktas som en rättighet för vuxna.

Etik och professionalism
Adoptionsförmedling sker genom myndigheter eller organisationer/institutioner i barnets ursprungsland som har tillstånd. Förmedlingen bedrivs med respekt för barnets biologiska föräldrar och släkt.

Adoptionscentrum verkar också för att adopterades och adoptivfamiljers särskilda behov av professionellt stöd tillgodoses under adoptionsprocessen, efter adoption och genom den adopterades hela liv.

Den adopterade har rätt till information om sig själv och sitt ursprung. Adoptionscentrum verkar för att information om barnens bakgrund säkerställs.

Varje adopterad, sökande familj och adoptivfamilj som tar kontakt med Adoptionscentrum ska mötas av respekt, personligt bemötande, öppen dialog och hög tillgänglighet. Alla verksamma inom Adoptionscentrum ska arbeta på ett sådant sätt att alla kan känna stolthet både över sig själva och över sin organisation.

Barnperspektiv i det internationella utvecklingssamarbetet
Adoptionscentrum samverkar med organisationer som på ett strategiskt och långsiktigt sätt arbetar för att förbättra barns rättigheter i deras hemländer. Adoptionscentrum samverkar med organisationer som delar våra mål och värderingar.

FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums arbete.

 


 


Adoptionscentrums intressepolitiska program

Vid Adoptionscentrums förbundsmöte 2019 uppdaterades förbundets intressepolitiska program. Syftet med programmet är att samla alla våra intressefrågor, bland annat för att på ett enkelt sätt kunna presentera dem för politiker och beslutsfattare.

Adoptionscentrum bildades 1969 av familjer som adopterat för att hjälpa andra att genomföra sina adoptioner. Väldigt snabbt blev organisationen en av världens största adoptionsförmedlande organisationer, till dags dato har fler än 25 000 barn kommit till Sverige genom vår förmedling. Men organisationen har också ända sedan starten varit en stark förkämpe för de adopterade barnen och deras familjer, för att de ska ha samma rättigheter som andra barn och deras föräldrar.

Detta intressepolitiska program (IPP) sammanfattar de viktigaste kraven som Adoptionscentrum arbetar för. Nuvarande IPP är antaget av förbundsmötet 2019.

Våra viktigaste krav

• Nej till rasism och främlingsfientlighet, ja till alla människors lika värde - bevara Sverige mänskligt!

• Adopterades rätt till sitt ursprung

• Adoptionscentrum ska verka för att samhället tar sitt ansvar gällande PAS-stöd

Läs hela Intressepolitiska programmet här.