• Hem
  • Förbundet

Förbundet

Medlemmar och lokalavdelningar

Adoptionscentrum samlar cirka 3 000 medlemsfamiljer.

Som medlem får du en avdelningstillhörighet till en av våra lokalföreningar beroende på var i landet du bor. Vi har 7 lokalavdelningar som är indelade i geografiska verksamhetsområden och en central avdelning som bland annat är till för medlemmar bosatta utanför Sverige.

Avdelningarna fungerar självständigt med egna styrelser.

Verksamhet i lokalavdelningarna bygger på ideella krafter och medlemmarna bidrar och deltar i den mån de har möjlighet.

Avdelningarna anordnar såväl utåtriktad verksamhet som aktiviteter för medlemmarna.

Förbundsmötet

Förbundsmötet äger rum vartannat år och är Adoptionscentrums högsta beslutande organ.

På Förbundsmötet väljs förbundsstyrelsen. Förbundsmötet består av ombud från samtliga Adoptionscentrums lokalavdelningar. Alla medlemmar är välkomna att närvara och delta i debatten vid förbundsmötet, men saknar beslutsrätt – det är ombuden som röstar och beslutar i de frågor som behandlas.

Förbundsmötet behandlar de gångna två årens verksamhets- och förvaltningsberättelser och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutar också om medlemsavgiften. Motion – skriftliga förslag – till förbundsmötet kan väckas av enskild medlem, avdelning eller medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda den tid före förbundsmötet som anges i stadgarna.

Valberedning

På Förbundsmötet väljs en ny styrelse för de kommande två åren.

Valet av förbundsstyrelsen förbereds av valberedningen. Vid Förbundsmötet 2023 valdes följande medlemmar till valberedning fram till nästa Förbundsmöte.

  • Lena Falk (sammankallande)
  • Luisa Landewall
  • Torbjörn Enochson

Förslag och synpunkter på den nya styrelsen skickas till valberedningen@adoptionscentrum.se

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid Förbundsmötet som hålls vartannat år. Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid Förbundsmötet i maj 2023.

Ordförande

Wilhelm Kaldo

Wilhelm, Ville, född 1983 och har två söner adopterade från Taiwan. Han bor i Stockholm och arbetar som försvarsjurist på Försvarsmakten och har också stor vana av att verka i en ideell organisation.
Ville är en erfaren talare och har bland annat föreläst på Adoptionscentrum om hur det var att adoptera från Taiwan.

Förbundsstyrelsen:
Invald 2019
Vice ordförande 2019
Ordförande 2021, omvald 2023

Intressefrågor:
Adoptionscentrum ska synas och höras mer i det offentliga samtalet, att adoption i större utsträckning diskuteras som ett bra alternativ för att skaffa barn och att fler blir medvetandegjorda på hur processen går till. Att adopterade får bra stöd om de behöver det oavsett var i landet man bor. Skapa opinion för adoption

E-Post Spamskyddad
Ledamot, Vice ordförande

Sofia Eugenzon Persbeck

Sofia Eugenzon Persbeck är född 1970, bor Kista utanför Stockholm, adopterad från Argentina och har två barn adopterade från Colombia. Hon har en Fil kand i kulturpedagogik och folkhögskolelärarexamen i kultur. Idag arbetar Sofia som HR-strateg på Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsen
Invald 2017, omvald 2019
Vice ordförande 2019
Omvald 2021 och 2023

Intressefrågor
Strategi för hur Adoptionscentrum ska hantera utmaningen med bl. a. sjunkande medlemstal. Möjligheten för adopterade att söka sina rötter på ett ansvarsfullt sätt. Stärka Adoptionscentrum som organisation, för adopterade och deras föräldrar samt arbeta mot diskriminering i samhället.

E-Post Spamskyddad
Ledamot, Vice ordförande

Sophia Petersen

Sophia Petersen är född 1986 och adopterad från Sydkorea. Till vardags arbetar hon som operativt ledningsstöd till VD och vice VD.

Sophia är ordförande i AC Stockholms lokalavdelning och sammankallande för förbundets redaktionsutskott som ansvarar för medlemstidningen. Sophia ingår även i kansliets redaktion som ansvarar för sociala medier. Hon har föreläst om sin återresa och varit projektledare för workshops riktade till vuxna adopterade. Utöver det är hon även kontaktperson.

Förbundsstyrelsen
Invald 2019, omvald 2021 och 2023

Intressefrågor
Ge en nyanserad bild av adoption. Verka för att Adoptionscentrum ska gå i bräschen för adoptionsfrågor. Ge adopterade, adoptivföräldrar och såväl par som ensamstående som ska adoptera möjlighet att mötas i verkligheten och inte enbart på sociala plattformar

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Heléne Idahl

Heléne är född 1968 och adopterad från Sydkorea. Hon bor i Umeå och arbetar med ledningsstöd, driver arbetsmiljöfrågor och är fackligt förtroendevald i Vision Region Västerbotten. Heléne är utbildad i turism och marknadsföring och har bl a erfarenhet från internationellt arbete vid Utrikesdepartementet och bl a varit placerad vid den svenska FN-delegationen och generalkonsulatet i New York i 14 år.

Förbundsstyrelsen
Invald 2019, omvald 2021 och 2023

Intressefrågor
Tillvarata medlemmarnas intressen och attrahera fler medlemmar. Stöd till adopterade och adoptivföräldrar. Bredda bilden av adoption och lyfta fram möjligheterna med att adoptera. Adoptionscentrum ska vara en relevant aktör i arbetet för barnens rättigheter i Sverige och i utlandet.

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Ida Laestander

Ida är född 1980 och är i starten på sin adoptionsprocess. Hon bor i Arjeplog i Norrland och arbetar som enhetschef inom stöd och service.

Förbundsstyrelsen
Invald 2021, omvald 2023

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Johan Högberg

Johan Högberg är 51 år, adopterad från Iran och bor i Sigtuna tillsammans med sin fru som är adopterad från Korea. Han är utbildad inom datavetenskap och arbetar som systemutvecklare.

År 1999 var Johan med och startade Adoptionscentrums dåvarande rikstäckande avdelning för adopterade.

Förbundsstyrelsen
Invald 2014, omvald 2017
Vald till förbundsordförande 2019
Omvald till ledamot 2021 och 2023

Intressefrågor
Stärka bilden av Adoptionscentrum som en barnrättsorganisation, stöd till adopterade, rättighetsfrågor för adopterade, rötterfrågor, diskrimineringsfrågor, etikfrågor samt filosofiska och psykologiska frågeställningar kring adoption.

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Jonas Andersson

Jonas Andersson är född 1960 och har två barn adopterade från Vietnam. Han är egen företagare i reklambranschen och bor i Bagarmossen, Stockholm.

Jonas var ordförande i AC Stockholm Söder/AC Stockholm från 2001 och fram till mars 2022. Han är ordförande i Stiftelsen Föräldralösa barn sedan 2014.

Förbundsstyrelsen
Invald 2014, omvald 2017, 2019, 2021 och 2023

Intressefrågor
Adoptionscentrum ska vara en intresseorganisation för alla medlemmar, t ex med Post Adoptions Service, PAS, oavsett var i landet man bor. Lobbyfrågor kring rötterverksamhet och annan PAS. Barnrättsfrågor, solidaritet, biståndsverksamhet och barns rätt till en familj.

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Linda Johansson

Förbundsstyrelsen:
Invald 2023

Ordförande i Adoptionscentrums lokalavdelning AC Skåne och också medlem av AC:s Redaktionsutskott.
Adopterad från Indien, kom till Sverige tre månader gammal sommaren -79.
”Valde att som vuxen engagera mig i adoptionsfrågor. Jag har jobbat så mycket med mig själv att jag kan dela med mig av min upplevelse som adopterad både till föräldrar och barn.
Vardagstankarna som adopterad är minst lika viktiga som tankarna på rötter.”

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Mattias Wikman

Född 1975 och har två barn adopterade från Nigeria respektive Sydafrika. Kommer ursprungligen från Holmsund utanför Umeå men bor sedan en lång tid tillbaka i centrala Stockholm.

Förbundsstyrelsen:
Invald 2023

Intressefrågor
Hur digitaliseringens möjligheter kan hjälpa ideella verksamheter som Adoptionscentrum att attrahera och behålla medlemmar likväl som att löpande supportera befintliga medlemmar i olika delar av adoptionsprocessen. Att stärka bilden av Adoptionscentrums olika verksamhetsgrenar och deras betydelse för helheten. Hur Adoptionscentrums medlemmar kan hjälpa varandra i olika skeden i adoptionsprocessen.

E-Post Spamskyddad

artikeln uppdaterades 30 oktober 2023