Kostnad

Här redogör vi för olika ekonomiska aspekter av adoptionsprocessen.

Adoptionsavgiften

Adoptionsavgiften täcker kostnaderna för adoptionen i Sverige och i barnets ursprungsland. Vi följer upp kostnaderna kontinuerligt för varje land, här framgår vad som ingår i adoptionsavgiften.

Vid adoption av syskon (syskonpar eller syskongrupp) tillkommer en avgift som är olika beroende på vilket land du adopterar från. Den tillkommande avgiften regleras vid slutfakturan.

Förutom adoptionsavgiften betalar man årligen en ärendeavgift till och med det år adoptionen slutförs.

Det är också nödvändigt att vara medlem för att adoptera genom Adoptionscentrum.

Betalning av adoptionsavgiften

Adoptionsavgiften betalas vid två tillfällen under adoptionsprocessen.

Första inbetalningen sker när det är dags att göra i ordning ansökan till ett land. Inbetalningen avser halva preliminära adoptionsavgiften. Den återstående och sista inbetalningen görs vanligtvis i samband med att du får besked om ett namngivet barn/alternativt får besked om namngivet barn och samtycke inkommit.

Adoptionscentrum tillämpar fast adoptionsavgift. Avgiften fastställs vanligtvis vid besked om barn. Efter detta datum sker inga förändringar av avgiftens storlek förutsatt att du inte senare väljer att byta kontakt eller avvakta med adoptionen.

Adoptionsavgiften fastställs per 1/1 och per 1/7 varje år efter beslut av förbundsstyrelsen.

Adoptionsbidrag

När adoptionen är klar, kan du ansöka om ett adoptionsbidrag på 75 000 kronor från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida. Vid adoption av fler barn vid samma tillfälle (syskon) får man fullt adoptionsbidrag för varje barn.

Adoptionsbidrag lämnas för barn som inte har fyllt tio år när föräldrarna får barnet i sin vård.

Avbrott och byte av land

Adoptionscentrum kan inte lämna några garantier för att en adoption kommer att kunna genomföras, men i och med att vi åtar oss att lämna adoptionshjälp, bedömer vi att förutsättningarna är goda. I annat fall informerar vi tydligt om motsatsen.

Adoptionscentrum arbetar med genomsnittskostnader. Detta innebär att kostnaderna för varje adoption inte kan särredovisas eller specificeras. Adoptionscentrum har generella kostnadsregler för avbrott av ett adoptionsärende som gäller oavsett om ärendet avbryts på grund av till exempel graviditet eller andra förändrade förutsättningar, extremt lång väntetid efter att adoptionsansökan sänts till ursprungslandet eller förändrade krav från ursprungslandet. Om myndighet i Sverige eller i ursprungslandet avstyrker adoptionens genomförande gäller samma regler som då avbrytandet sker på de blivande adoptivföräldrarnas initiativ. Detta innebär att Adoptionscentrum inte kan ta på sig något ekonomiskt ansvar om exempelvis en socialnämnd inte lämnar medgivande eller en domstol i utlandet inte tillstyrker adoptionen.

Villkoren för avbrott är olika beroende på hur långt adoptionsprocessen har pågått och regleras i det avtal som slutits mellan sökande och Adoptionscentrum. 

Om ärendet avbryts och avtal om förmedling slutits före 2023-07-01:

  • Efter att instruktionen om iordningsställande av ansökningsdokumenten sänts till familjen, utgår en avgift på 10 000 kronor (punkt 7.1 i avtalet)
  • Efter att ansökningsdokumenten sänts till ursprungslandet, utgår en avgift på 50 000 kronor (punkt 7.2 i avtalet)
  • Efter att besked om barn lämnats, utgår en avgift på 60 000 kronor (punkt 7.3 i avtalet)

Om ärendet avbryts och avtal om förmedling sluts efter 2023-07-01:

  • Efter att instruktion om iordningsställande av ansökningsdokument sänts till familjen, utgår en avgift på 10 000 kronor (punkt 6.1 i avtalet)
  • Efter att första ansökningsdokumentet är inlämnat till Adoptionscentrum, utgår en avgift på 25 000 kronor (punkt 6.2 i avtalet)
  • Efter att ansökningsdokumenten sänts till ursprungslandet, utgår en avgift på 60 000 kronor (punkt 6.3 i avtalet)
  • Efter att familjen accepterat besked om barn och samtycke från kommunen inkommit, utgår en avgift på 135 00 kronor (punkt 6.4 i avtalet)

Utöver dessa belopp tillkommer specifika kostnader som Adoptionscentrum haft såsom utlägg för dokument, registreringsavgift, vård- och advokatkostnader. 

Innan sökande fått besked om barn, finns det möjlighet att byta till annat land. Ingen avgift utgår för detta förutom kostnader för exempelvis registrering och utlägg för dokument.

Utlands- och reservfond

Adoptionscentrums utlands- och reservfond finns för att kunna täcka förluster i förmedlingsverksamheten som kan uppstå vid längre stopp. Det kan till exempel handla om globalt resestopp som vid coronapandemin eller att det blir adoptionsstopp i ett land och vi ligger ute med medel för pågående ärenden. Sökande bidrar solidariskt till fonden genom en liten summa i adoptionsavgiften.

Ur fonden kan också enskilda familjer söka bidrag till oförutsedda större extra kostnader i samband med adoptionen. Det kan till exempel handla om att vi har begått misstag i handläggningen av adoptionen som förorsakar en familj extra kostnader. Bidrag ges inte till kostnader som beror på att man inte följt Adoptionscentrums råd, kostnader som täcks av vanliga försäkringar och aldrig till förlorad arbetsförtjänst. Ansökan om bidrag görs skriftligt och prövas, beroende av beloppet storlek, av kansliet alternativt förbundsstyrelsen. Utgifter ska verifieras med kvitton.

artikeln uppdaterades 12 januari 2024