Lagar och regler

Rättssäkra adoptioner

Internationella adoptioner styrs av en rad lagar och regelverk som prioriterar barnets rättigheter. Ansvarsfördelningen mellan myndigheter och organisationer i såväl Sverige som i ursprungsländerna är väl reglerad med ett starkt system av kontroll. Det gäller både barnets behov av adoption och de blivande föräldrarnas lämplighet att adoptera. Utgångspunkten är en gemensam strävan att genomföra rättssäkra adoptioner för barns rätt till familj.

Haagkonventionen

Det främsta övergripande regelverket kring adoption, 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, är grundläggande för Adoptionscentrums arbete. Alla länder som vi samarbetar med följer principerna i Haagkonvention.

Det innebär bland annat att barnet i första hand ska ges möjlighet att växa upp i sin biologiska familj eller med släktingar, och i andra hand få en permanent familj genom nationell adoption. Det är först när dessa alternativ är uttömda som en internationell adoption kan bli aktuell. Den processen måste dokumenteras och vara transparant.

Barnkonventionen

Även barnkonventionen är viktig när det kommer till internationell adoption. Barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 är svensk lag, betonar att det vid adoption ska säkerställas att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 21 i barnkonventionen handlar specifikt om adoption.

Auktorisation och tillsyn

Adoptionsförmedling ska utföras av myndigheter eller organisationer utan vinstintresse, både i mottagarländer som Sverige och i ursprungsländerna.

I Sverige är det Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som utövar tillsyn och genomför kontroller av så väl de svenska adoptionsorganisationerna som de ursprungsländer vi samarbetar med. Det är ytterst MFoF som reglerar vilka länder Adoptionscentrum får tillstånd att verka i. MFoF kontrollerar lagar, regelverk och rättsliga principer, och beviljar därefter auktorisation (tillstånd) för varje svensk adoptionsorganisation samt för varje utlandskontakt.

Våra samarbetspartners i ursprungsländerna är antingen myndigheter eller organisationer som ackrediteras och kontrolleras av sitt lands myndigheter. Adoptionscentrum måste godkännas som samarbetspartner och i flera länder genomgår vi regelbundet omfattande licensförfaranden för att få fortsatt tillstånd att verka.

Adoptionscentrums bedömningar

Som adoptionsorganisation gör Adoptionscentrum egna bedömningar av ursprungsländernas förmåga att genomföra rättssäkra adoptioner. Vi reser regelbundet till länderna för att hålla oss uppdaterade. I flera länder har vi anställda medarbetare som fungerar som vår förlängda arm.

Adoptionscentrum analyserar systematiskt risker i adoptionsprocessen och bedriver ett aktivt antikorruptionsarbete. 

Översikt ansvarsfördelning

artikeln uppdaterades 24 januari 2023