Uppföljningsrapporter

När du har kommit hem med ditt barn börjar ert gemensamma liv i Sverige. I barnets hemland finns det människor som har tagit hand om/varit ansvariga för barnet och som bryr sig om hur det går för er familj i Sverige. Därför är uppföljningsrapporterna en viktig del i adoptionsprocessen. Hur länge man behöver följa upp en adoption beror på vilket land man adopterar ifrån.  

I barnets ursprungsland kan det finnas adoptionskritiker som är övertygade om att barnet skulle ha fått det bättre på barnhem/familjehem i ursprungslandet, än att bli adopterad av en utländsk familj. De allra flesta är dock övertygade om att en familj är det bättre alternativet för barnet, även om familjen bor i Sverige. Uppföljningsrapporterna är ett bevis för de som medverkar vid internationella adoptioner på att barnen har det bra i sina nya familjer i utlandet.

Adopterade som gör en återresa till sitt ursprungsland får ofta ta del av uppföljningsrapporterna. Det blir en bekräftelse på att människor i ursprungslandet bryr sig om hur det går för dem. Den adopterade kan också efter att ha uppnått myndig ålder begära ut kopior av handlingar från sin adoption, där också uppföljningsrapporterna ingår.

Uppföljningsrapporteringen är både en förutsättning och ett absolut krav för att internationella adoptioner ska kunna genomföras i våra samarbetsländer. Enligt Adoptionscentrums avtal måste du fullfölja din skyldighet att göra uppföljningsrapporter. Om detta missköts kan du inte räkna med vår hjälp vid en framtida adoption och det finns risk för att våra samarbetsländer avslutar samarbetet med oss.

 • Adoptionsförmedling
  • Colombia
   Colombia

   Ett krav för att få adoptera från Colombia är att man skickar in uppföljningsrapporter i två år efter adoptionen. Man förbinder sig att sända fyra uppföljningsrapporter till colombianska myndigheter. Alla rapporter skrivs av er hemutredare. 

   Antal/Tid:

   Er hemutredare skriver sammanlagt 4 rapporter. Den första rapportern skall skickas till oss fem månader efter ankomsten till Sverige, därefter var sjätte månad.    

   Kopior: Varje rapport skickas i original med två kopior, tillsammans med två uppsättningar foton (6 stycken) insatta i fotoplastfickor. Se nedan.

   Språk: Svenska

   Rapporterna ska sändas punktligt och alla skrivas av er hemutredare. Eftersom det är er uppgift att ta kontakt med honom/henne och påminna om att rapporten ska göras, måste ni vara ute i god tid. Alla rapporter skall vara skrivna på dator och undertecknade av er hemutredare och stämplade med kommunens stämpel. Skicka de färdiga rapporterna till oss på Adoptionscentrums kansli. Vi läser och registrerar att de inkommit och skickar dem sedan till Colombia. Skulle de komma bort i Colombia eller på vägen dit, kan vi därmed intyga att ni rapporterat som ni skulle!

   På barnhemmet blir de glada över ett litet vykort från er direkt efter hemkomst, som berättar att ni lyckligt kommit hem med ert barn. Detta kan skrivas på engelska eller spanska. Skicka via oss.

   Varje rapport ska ta upp följande ämnen:
   1. Allmänna uppgifter

   Rapporten ska dateras och inledas med uppgift om barnets colombianska och svenska namn samt barnets födelsedatum och ålder.

   2. Uppgifter om barnets fysiska och psykiska tillstånd

   Omfattar barnets aktuella vikt, längd, mat- och sömnvanor. Be även er utredare skriva in uppgifterna ang barnets hälsotillstånd från ert senaste besök på BVC. 

   3. Psykosocial och motorisk utveckling

   Den personliga, intellektuella, motoriska och språkliga utvecklingen. Hur barnet leker och vad det tycker om att göra ska beskrivas.

   4. Anknytning

   Här skall man redogöra för anknytningen mellan föräldrarna och barnet, och relationen till eventuella syskon. Även relationen till släkt, vänner och andra personer i barnets närhet ska beskrivas.

   5. Barnets bakgrund

   Om barnet är så pass stort att han/hon kan ha frågor och funderingar kring sitt ursprung så ska dessa beskrivas. Om barnet har minnen från sin tid på institution eller i fosterhem så ska även de beskrivas, liksom barnets eventuella intresse för sin biologiska familj.

   Försök få er utredare att skriva så utförligt som möjligt!

   Personbevis till första rapporten

   Till första uppföljningsrapporten ska ni även skicka med ett personbevis som ni får begära från Skatteverket (i original med underskrift och stämpel). Detta ska skickas till Colombia som bekräftelse på att barnet blivit svensk medborgare.

   Syskonadoption

   Ni som adopterat två eller flera biologiska syskon skall skicka en rapport per barn. Tänk på att skriva individuellt om varje barn.

   Fotografier

   Tillsammans med varje rapport sänder ni sex foton av ert barn. Välj gärna foton där ni själva är med, eventuella syskon och kanske även far- och morföräldrar. Gärna fotografier från olika högtider, t.ex. dop och födelsedagar. Fotografierna bör inte vara för informella, t.ex. strandbilder, men de skall vara kärleksfulla och gärna "krambilder". Ett foto av hela familjen är mycket välkommet. Har ni fått en dotter se till att hon har klänning på något kort. Observera att det skall vara riktiga fotografier, inte datautskrifter.

   Skriv barnets hela colombianska namn på baksidan av varje kort. Sätt in korten i fotoplastfickor (3-4 bilder per sida), som ni märker med barnets och ert efternamn samt "Suecia".

    

   Kopior till Adoptionscentrum

   Det är viktigt att rätt antal kopior på uppföljningsrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet. En kopia på kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

   Det som ska bifogas är:

   - Försättsblad (MFoF:s eller kommunens egna): 3 stycken (bifogas till samtliga handlingar)

   - Rapporter: 1 original och 2 kopior (glöm inte att er utredare skall underteckna originalet)

   - Fotografier: 2 identiska uppsättningar - insatta i fotoplastfickor

   Skicka rapporterna till er handläggare på Adoptionscentrum: 

   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund / Maria Erlingsson
   Box 1188
   171 23 Solna
    

   Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar in till Adoptionscentrum.

   Brevkontakt utöver rapporteringsskyldigheten

   Utöver de formella rapporter som ni måste skicka enligt ovan, kan ni gärna skriva personligt direkt till barnhemmet och till Adoptionscentrums medarbetare i Colombia. De blir mycket glada att höra från er, men ni får nog räkna med att inte få svar. Dessa brev, som kan skrivas på antingen engelska eller spanska, ersätter dock inte rapporterna.

   Kontakt med den biologiska mamman/familjen

   Genom åren finns det en del familjer som har haft lite kontakt via brev med sitt barns biologiska mamma. Detta var något som i vissa barnhems fall uppmuntrades av barnhemmet. Enligt riktlinjerna som nu följs är detta dock förbjudet då all kontakt mellan barnet och biologiska familjen ska brytas vid en adoption. Därför ber vi er att inte skicka brev och kort till den biologiska mamman/familjen, varken för sig eller med rapporter. Barnhemmen får inte lämna över dem och de vet inte vad de ska göra av dem.

   Försenad återrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Etiopien
   Etiopien

   Socialsekreteraren har skyldighet att cirka ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i familjen. Om hen inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av en auktoriserad översättare.

   Två månader efter barnets hemkomst är det dags för den första rapporten, som ska bestå av det ifyllda rapportformuläret och foton.

   När ni varit hemma i sex månader skickar ni den andra rapporten som ska bestå av rapportformuläret, foton, socialförvaltningens uppföljningsrapport samt tingsrättsbeslutet. Detta ska vara försett med laga kraft stämpel. 
   Både uppföljningsrapporten och tingsrättsbeslutet ska vara översatt av en auktoriserad översättare.

   Den tredje rapporten ska skickas cirka ett år efter hemkomsten därefter ska ni fortsätta att rapportera en gång per år tills barnet fyllt 18 år. Alla rapporter ska bestå av rapportformulär och foton.

   Samtliga rapporter, tingsrättsbeslut, fotografier ska skickas med e-post till Adoptionscentrum.

   Återrapporter:
   Formulär till årsrapport finns här.

   Vi rekommenderar att ni använder den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader. Den kan laddas ner här.

   De ifyllda formulären sparas och skickas digitalt med följande filnamn:
    ”Barnets ankomstår till Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Report”
   Exempel: 2001, Dawit, Anders Andersson/Report

   Tingsrättsbeslut:

   Tingsrättsprotokollet med ”i laga kraft-stämpel” översätts till engelska av auktoriserad översättare (Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se under snabblänk Sök translator online).

   Översatt tingsrättsbeslut scannas och skickas digitalt med följande filnamn:
   ”Barnets ankomstår Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Adoption Decree”

   Follow-up:
   Socialförvaltningens uppföljningsrapport översätts till engelska av auktoriserad översättare, scannas och skickas digitalt med följande filnamn:
   ”Barnets ankomstår Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Follow-up”

   Fotografier:
   Till alla rapporter ska bifogas en A4-sida med fotografier, varav ett foto av barnet tillsammans med föräldrar och ev syskon. Notera att ni ska sammanställa fotona till en sida och inte skicka en fil för varje foto, kommentera gärna fotot med vem som är avbildad. Fotosidan skickas digitalt med följande filnamn:
    ”Barnets ankomstår till Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Photo”

   Adresser:
   Dokumenten i pdf-format samt fotografierna mailas till: etiopienrapporter@adoptionscentrum.se

   Observera att man inte kan ställa frågor till den mailadressen. Vid oklarheter kring rapporten går det bra att kontakta Anneli Bonells Björklund abb@adoptionscentrum.se08-587 499 29.

   Sedan hösten 2012 återgick Ministry of Women, Children and Youth Affairs (MOWCYA) till att kräva återrapporter för alla adopterade tills barnet fyllt 18 år. 

   Vi skriver ut era rapporter och fotografier och skickar alla till MOWCYA. De skickas dessutom till repektive barnhem utom Kids Care, som har undanbett sig fler rapporter.

   År 2015 upphörde Gunnel Nahums uppdrag för Adoptionscentrum. Gunnel finns dock kvar i Addis och om ni har planer på att göra en resa dit, är ni välkomna att höra av er till henne. E-post: gunnelnahum@gmail.com.

  • Filippinerna
   Filippinerna

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Barnen kommer till Sverige som fosterbarn. När NACC tagit del av 3 uppföljningsrapporter, skrivna av er medgivandeutredare under de första 6 månaderna, utfärdar de ett adoptionssamtycke. I vissa fall kan ytterligare en rapport, som kommunen skriver efter 8 månader, krävas.

   Ta kontakt med medgivandeutredaren för att få löfte om dessa rapporter, eftersom det vanligtvis endast görs en uppföljningsrapport. Man skickar själv brev och foton till barnhemmet, som barnet kommer ifrån.

  • Indien
   Indien

   Uppföljningsrapporter till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Sex uppföljningsrapporter skall skickas till Indien under två års tid, den första tre månader efter hemskomsten. Alla rapporterna måste vara skrivna av utredaren i kommunen. Rapporterna skall vara på god engelska, om utredaren inte kan tillmötesgå detta krav, behöver rapporterna översättas till engelska av auktoriserad översättare.

   I rapporterna skall information om barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa ingå. Det är viktigt att barnets anknytning, språkliga utveckling, skolgång, och eventuella problem som barnet har, beskrivs. Även familjens situation och uppfostringsmetoder skall omfattas. Rapporternas skall avslutas med utredarens bedömning och evetuella rekommendationer.

   CARA kräver av Adoptionscentrum/myndigheterna i Sverige att vi tar ansvar för uppföljningsrapporteringen, och ni som adopterar i Indien har genom er namnteckning accepterat att skicka rapporter efter ert barns ankomst till Sverige.

   Fotografier

   Till varje rapport bifogas fotografier i det antal som anges för just er kontakt. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, där man ser hur han/hon ser ut nu, dels barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Sätt dem i fotofickor i A4-format (inte sönderklippta foton eller sönderklippta fotofickor) och med text på engelska som berättar om vad bilderna föreställer. Foton utskrivna på fotopapper går också bra. Fotona bör vara av god kvalité.

   Skriv alltid namn, årtal och "Sweden" på baksidan av varje kort eller A4-sida.

   Alla tycker att det är mycket spännande att se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. När det kommer rapporter från utlandet, så avstannar alltid all annan verksamhet och alla tittar, kommenterar, skrattar och förvånas över förändringen. Det är julafton varje gång!

   Bilder på nakna barn, slarvigt klädda barn, pottbilder, bilder på husdjur tillsammans med barn eller dopbilder bör man inte skicka till Indien. Bilder på barn som hjälper till i köket är inte bra, och beskrivningar av hur barnet "arbetar" i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom många indiska familjer faktiskt använder barn som tjänstefolk och det finns en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

   Observera att rapporter skrivna av familjen själv och/eller rapporter utan foton inte räknas som rapporter.

   Hur sänds rapporterna?

   Samtliga rapporter skickas till Adoptionscentrum för vidarebefordran till Indien. Skriv ”Rapport till Indien” på kuvertet. Spara en kopia dels för eget bruk och dels som säkerhet om någon rapport skulle komma bort i Indien. Ni slipper då skriva en ny, utan kan bara ta fram den gamla och kopiera den.

   E-postadress

   Var vänliga skicka med aktuell e-postadress med varje rapport, för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå er om det behövs i samband med rapporten.

   Regler vid försenad uppföljningsrapportering

   Om rapporter uteblir, sänder Adoptionscentrum ut påminnelser enligt nedan:

   Tidpunkt anges för när rapporten senast ska vara Adoptionscentrum tillhanda. Om rapporten inte inkommer och ni fortfarande inte hört av er när angiven tidpunkt är passerad, skickar vi ytterligare ett påminnelsebrev med uppmaning och ny tidpunkt för när rapporten ska vara inne. De som inte hörsammat dessa påminnelser får ett tredje brev, där vi talar om de åtgärder som kommer att vidtas ifall rapporten inte skickas till Adoptionscentrum inom en viss tid. 

   Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande både hos oss på Adoptionscentrum och i barnens ursprungsland. Om vi trots alla påminnelser inte hör av er görs därför en anmälan till Socialtjänsten i er hemkommun.

  • Kina
   Kina

   Uppföljningsrapporter till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   De kinesiska myndigheterna kräver sex uppföljningsrapporter efter hemkomst med barnet om ni har fått inbjudningsbrevet och adopterat före 2015-01-01 där rapport 1, 2 och 3 ska skrivas av medgivandeutredaren i er kommun utifrån hembesök då ni varit hemma med ert barn i en månad, sex månader och tolv månader. Därefter ska ni själva skriva rapporterna efter två år, tre år respektive fem år efter hemkomsten.

   Om ni har fått inbjudningsbrevet och adopterat efter 2015-01-01 kräver de kinesiska myndigheterna sex uppföljningsrapporter efter hemkomst med barnet där rapport 1, 2 och 3 ska skrivas av medgivandeutredaren i er kommun utifrån hembesök då ni varit hemma med ert barn i sex månader, tolv månader och två år. Därefter ska ni själva skriva rapporterna efter tre år, fyra år respektive fem år efter hemkomsten.

   Se detaljerad information nedan. (Återrapporter gamla och nya regler).

   Gamla regler (om ni fått inbjudningsbrevet före 2015-01-01)

   Instruktioner för uppföljningsrapportering

   Uppföljningsrapportens framsida.pdf

   Feedback on the special needs child.pdf

   Nya regler (om ni fått inbjudningsbrevet efter 2015-01-01)

   Instruktioner för uppföljningsrapportering

   Uppföljningsrapportens framsida.pdf

   Feedback on the special needs child.pdf

  • Lesotho
   Lesotho

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Barnhemmet uppskattar att få ett litet brev/e-post efter hemkomsten där ni berättar om resan och ankomsten till Sverige. Denna hälsning räknas inte in i den obligatoriska uppföljningsrapporteringen; se nedan.

   De som adopterar från Lesotho skickar rapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige. De fyra första återrapporterna skrivs av er utredare i kommunen, och de tre sista skriver ni själva på engelska.

   Mer information och instruktioner för rapporter:
    
  • Madagaskar
   Madagaskar

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen. Den madagaskiska adoptionsmyndigheten kräver av Adoptionscentrum/myndigheterna i Sverige att vi tar ansvar för uppföljningsrapporteringen. Ni som adopterar från Madagaskar har genom er namnteckning accepterat att skicka rapporter efter ert barns ankomst till Sverige.

   Den första rapporten ska skrivs av er utredare sex månader efter hemkomst, nummer två sex månader efter det. Därpå följande rapporter sker sedan med ett års mellanrum fram tills dess barnet blir myndigt. Exempelvis, om ni kommer hem 1 januari 2019 ska första rapporten skrivas 1 juli 2019, nummer två 1 januari 2020, nummer tre 1 januari 2021, nummer fyra 1 januari 2022 osv.

   Medborgarskap   
   Många adoptivföräldrar undrar om barnet kan behålla sitt tidigare medborgarskap. Ett madagaskiskt barn som adopteras av utländsk medborgare, kan erhålla madagaskiskt medborgarskap den dag hon/han fyller 18 år. Det är därefter möjligt att ha dubbelt medborgarskap.

   Instruktioner för uppföljningsrapporter

  • Montenegro
   Montenegro

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Föräldrar som fått barn från Montenegro har rapporteringsskyldighet till Socialministeriet i Montenegro under tre år efter att barnet kommit till Sverige. Man skickar sammanlagt sju rapporter och första rapporten skickas redan 14 dagar efter hemkomsten där man berättar om resan och ankomsten till Sverige. Brevet skall vara översatt till montenegrinska. Dessutom bifogas minst tre foton. 

   Instruktioner:
  • Nigeria
   Nigeria

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Allmänt om rapporter och foton

   • Det finns en framsida till rapporterna: Formuläret är i PDF-format och är ifyllbart. "Time of procedure" avser när domstolsbeslutet fattades. Obligatoriskt för alla. Glöm inte att fylla i datum och att underteckna. Längst ned finns plats att fästa ett fint foto av ert barn.
   • Skriv själva rapporten i form av ett brev med underskrift och namnförtydligande.

   Beskriv hur ert barn mår. Berätta hur han/hon utvecklas, hur barnet har anpassat sig till familjen, om den ömsesidiga anknytningen, om utvecklingen och språket.

   Mat- och sovvanor är viktigt när barnet är litet. Ta gärna med några rader om resultaten från barnavårdscentralen eller läkarbesöken. Kanske längd och vikt?

   Berätta om umgänget med far- och morföräldrar och andra släktingar, om vänner, roliga händelser i familjen, om helger och semestrar, om hur ni lever ert liv tillsammans med ert barn. Berätta om dagis och skola, kompisar, om fotboll, dans, simning och andra aktiviteter som svampplockning, båtutflykter, pulkaåkning. Här kanske ni har tagit många härliga fotografier?

   Var inte rädda för att även skriva om eventuella problem och svårigheter.

   Och allra viktigast! Glöm inte att berätta hur mycket ni tycker om ert barn.

   Ebunoluwa kommer att visa rapporterna för barnhemmen som ert barn kommer ifrån och för de myndighetspersoner som varit med om att besluta om era barns framtid.

   Skicka oss 1 original och 2 kopior av  ifylld ”Progress report” och ert brev. Original och en kopia sänder vi till Ebunoluwa, en kopia arkiveras på Adoptionscentrum. ( Vi arkiverar inte foton). 

   Skicka också 9 bra fotografier till originalet och 9 till en kopia. Både fotonas papper och färger ska vara av god fotokvalitet, då de ska komma att sparas många år. Klistra upp fotografierna på vanligt vitt papper i A4-format, gärna med tre - fyra foton per blad. (fotona bör helst inte vara lika). Ni föräldrar bör vara med tillsammans med barnet på någon/några bilder. Använd inte fotofickor. Undvik alltför informella bilder som t.ex. strandbilder. Någon bildtext är inte nödvändig.

   Ebunoluwa önskar många glada varma foton som visar hur barnet mår och vad barnet gör, gärna tillsammans med anhöriga och vänner. Och som ni fick lära er när ni var i Nigeria, alla lägger stor vikt vid att barnen är fina i håret!

   Om ni inte vill klistra upp bilderna kan ni istället göra ett digitalt framställt fotoalbum i pappersform (i två ex i så fall). Använd gärna er kreativa förmåga! Även dessa måste dock vara av professionell kvalitet, så att de går att spara under många år.

   Alla rapporter sänds direkt till: 

   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund
   Rapport Nigeria
   Box 1188
   171 23 Solna

   Behåll en kopia hemma av allt ni skickar till Adoptionscentrum. Det är bra att ha för att ni ska vara säkra på vad ni redan skickat men också för att det blir en värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er!

   Uppföljningsrapport/Follow-up report

   Er socialsekreterare har skyldighet att cirka ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i hans/hennes nya familj. Be socialsekreteraren om en uppföljningsrapport skriven på blanketten "Follow-up report". Om han/hon inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se under snabblänk Sök translator online. Blanketten finns på MFoFs hemsida.


   Återrapport 1

   När tingsrättsbeslutet och uppföljningsrapporten från socialtjänsten är klara, gör ni er första rapport (cirka 6 månader efter hemkomsten)

   Läs först igenom "Allmänt om rapporter och foton". Den första rapporten ska bestå av: 

   • Framsidan Adoption-progress report Klistra upp en fin bild av ert barn längst ner. Glöm inte att fylla i datum, nummer på rapporten etc och att underteckna. (ett original och två kopior)
   • Två uppsättningar med bilder uppklistrade på vanligt papper, 9 bilder till varje, olika bilder. Alternativt digitalt framställda fotoalbum i två ex.
   • Tingsrättsprotokoll, översättningen, (ett original och två kopior)
   • Uppföljningsrapport/Follow up report, (ett original och två kopior).
   • Ett brev som ni skriver själva på god engelska enligt våra anvisningar, (ett original och två kopior). Om ni känner på er att ni inte behärskar engelskan tillräckligt bra, ta då hjälp av någon att se över vad ni skrivet, eventuellt anlitar ni en professionell översättare.

   Återrapport 2

   Den andra rapporten ska vara klar att skickas cirka ett och ett halvt år efter hemkomsten. Gör i ordning följande:

   • Framsidan Adoption-progress report Klistra upp en fin bild av ert barn längst ner.  Glöm inte att fylla i datum och att underteckna. (ett original och två kopior)
   • Två uppsättningar med bilder uppklistrade på vanligt papper , 9 bilder till varje, olika bilder. Alternativt digitala fotoalbum i två ex.
   • Ett brev som ni själva skriver på god engelska enligt våra anvisningar, (ett original och två kopior). Om ni känner på er att ni inte behärskar engelskan tillräckligt bra, ta då hjälp av någon att se över vad ni skrivet, eventuellt anlitar ni en professionell översättare.

   Övriga uppföljningsrapporter upp tills barnet fyllt 18 år

   Den tredje rapporten ska vara i Nigeria cirka två och ett halvt år efter er hemkomst och därefter ska ni fortsätta rapportera en gång per år tills ni varit hemma i 5 år, alltså fram till och med uppföljningsrapport 5. Därefter räcker det att ni skickar en rapport vartannat år till barnet fyllt 18 år.

   Rapporter t.o.m. den 5:e rapporten ska vara utformade på samma sätt som Uppföljningsrapport 2. Därefter kan ni gärna fortsätta att göra på samma sätt, men något brev är inte längre obligatoriskt. Om ni vill får ni gärna fortsätta att skicka en rapport per år, efter den 5:e rapporten, men det är som sagt inte längre obligatoriskt. 

   Brevkontakt utöver rapportskyldigheten

   Utöver de rapporter som måste sändas enligt ovan kan det finnas personer som engagerade sig i barnet eller som ni träffat under resan etc som blir glada för ett brev då och då. Det kan vara på barnhemmet, en fostermamma eller andra. Det är en stor upplevelse för barnet senare i livet att vid en återresa känna att det finns personer som kommer ihåg och kan visa brev och fotografier. (Tänk på att spara kopior för er egen del. Det kan vara trevligt för ert barn i framtiden.)

   Regler vid försenad uppföljningsrapportering

   Om rapporter uteblir sänder Adoptionscentrum ut påminnelser enligt nedan.

   Den första påminnelsen skickas tillsammans med information om var ni hittar instruktionerna för rapportering på vår hemsida. Tidpunkt anges för när rapporten senast ska vara Adoptionscentrum tillhanda.

   Om rapporten inte inkommer och ni fortfarande inte hört av er när angiven tidpunkt är passerad, skickar vi ytterligare ett påminnelsebrev med uppmaning och ny tidpunkt för när rapporten ska vara inne.

   De som inte hörsammat dessa påminnelser får ett tredje brev, där vi talar om de åtgärder som kommer att vidtas ifall rapporten inte skickas till Adoptionscentrum inom en viss tid. 

   Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande både hos oss på Adoptionscentrum och i barnens ursprungsland. Om vi trots alla påminnelser inte hör av er görs därför en anmälan till Socialtjänsten i er hemkommun.

   Försättsblad till rapporten
  • Panama

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Ett krav för att få adoptera från Panamá är att man rapporterar i tre år efter adoptionen. Man förbinder sig att sända nio uppföljningsrapporter till panamanska myndigheter, en var fjärde månad. Alla rapporter skrivs av er hemutredare och de skall därefter bestyrkas och få apostille hos Notarius Publicus i Sverige, samt översättas till spanska av auktoriserad översättare i Latinamerika. Adoptionscentrum ombesörjer detta.

   Varje rapport ska ta upp följande ämnen
   1. Allmänna uppgifter

   Rapporten ska dateras och inledas med uppgift om barnets panamanska och svenska namn samt barnets födelsedatum och ålder.

   2. Uppgifter om barnets fysiska och psykiska tillstånd

   Omfattar barnets aktuella vikt, längd, mat- och sömnvanor.

   3. Psykosocial och motorisk utveckling

   Den personliga, intellektuella, motoriska och språkliga utvecklingen. Hur barnet leker och vad det tycker om att göra ska beskrivas.

   4. Anknytning

   Här skall man redogöra för anknytningen mellan föräldrarna och barnet, och relationen till eventuella syskon. Även relationen till släkt, vänner och andra personer i barnets närhet ska beskrivas.

   5. Barnets bakgrund

   Om barnet är så pass stort att han/hon kan ha frågor och funderingar kring sitt ursprung så ska dessa beskrivas. Om barnet har minnen från sin tid på institution eller i fosterhem så ska även de beskrivas, liksom barnets eventuella intresse för sin biologiska familj.

   Fotografier

   Tillsammans med varje rapport sänder ni sex foton av ert barn. Välj gärna foton där ni själva är med, eventuella syskon och kanske även far- och morföräldrar. Gärna fotografier från olika högtider, t.ex. dop och födelsedagar. Fotografierna bör inte vara för informella, t.ex. strandbilder, men de skall vara kärleksfulla. Ett foto av hela familjen är mycket välkommet.

   Skicka rapporterna till:

   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund
   Box 1188
   171 23 Solna

   OBS! Skicka in original samt en kopia av rapporten och en uppsättning fotografier i fotofickor.

  • Ryssland
   Ryssland

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Kommunen gör särskilda uppföljningsrapporter, den första efter 5 månader är obligatorisk för alla adoptivfamiljer.

   För Ryssland gäller även krav på uppföljningsrapporter skrivna av socialsekreterare till 1-årsdagen, 2-årsdagen och 3-årsdagen efter det att det ryska domstolsbeslutet om adoptionen vunnit laga kraft. I vissa regioner krävs årliga rapporter tills det att barnet fyllt 18 år.

   Kommunens uppföljningsrapporter ska skrivas enligt en särskild mall som kommunen kan ladda ner på MFoF:s hemsida.

   Rapporterna skickas till ansvarig handläggare hos Adoptionscentrum som efter bestyrkan hos Notarius Publicus skickar dem vidare till adoptionsmyndigheten i regionen barnet kommer från.

  • Serbien
   Serbien

   Serbien och Montenegro kräver att kommunen, d.v.s. er socialsekreterare gör uppföljningsrapporter var sjätte månad i tre år. I denna uppföljningsrapport ska de berätta hur de tycker att barnet anpassat sig i sin nya familj och omgivning, och om det skett några förändringar i familjen som påverkar familjesituationen. Adoptionscentrum vidarebefordrar dem till respektive myndighet i Serbien eller Montenegro. De skickas till Socialministeriet, det lokala socialtjänstkontoret i barnets födelseort samt barnhemmet/ Foster Care Centret

   Det åligger familjen själv att i god tid inför varje uppföljningsrapport ta kontakt med socialsekreteraren och se till att rapporten blir gjord.

   Alla rapporter skall vara översatta till serbiska/montenegrinska innan de skickas till Adoptionscentrum.

   Översättningarna måste vara korrekta och utförda av auktoriserade översättare t.ex. Boris Havel eller annan av Kammarkollegiet auktoriserad översättare.

   Boris Havel: mobil i Kroatien 00385 91 5702322

   e-mail: boris@havelpublishing.com         

   Tidsschema

   Fyll gärna i datum i detta schema så att ni kommer ihåg när det är dags att rapportera:

   Rapport nr 1 skrivs         av familjen                        ca 14 dagar efter hemkomst

   Rapport nr 2 skrivs         av socialsekreteraren        efter 6 månader

   Rapport nr 3 skrivs         av socialsekreteraren        efter 1 år

   Rapport nr 4 skrivs         av socialsekreteraren        efter 1,5 år

   Rapport nr 5 skrivs         av socialsekreteraren        efter 2 år

   Rapport nr 6 skrivs         av socialsekreteraren        efter 2,5 år

   Rapport nr 7 skrivs         av socialsekreteraren        efter 3 år

   Utformning

   • Rapporterna skrivs på MFoF:s mall för uppföljningsrapporter.
   • Ta fram fyra exemplar av alla rapporter och brev, både av original på svenska och av översättning,
   • En av dessa kopior av rapporten på svenska är för Adoptionscentrums arkiv.
   • Ta även fram tre uppsättningar fotografier, tre likadana uppsättningar.

   Varje brev och rapport bör inledas med barnets nya och gamla namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress. Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

   • barnets längd och vikt
   • barnets hälsotillstånd
   • barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
   • hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
   • hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och  familjens vänner.

   Fotografier

   Med samtliga brev och rapporter ska 5-6 fotografier skickas med. Sätt dem i fotofickor av A4-format. (Till 14-dagarsbrevet räcker det med totalt 3 foton). Fotona bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn..

   Att skicka till Adoptionscentrum

   Det är viktigt att rätt antal kopior på återrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet.

   • Rapporter: 1 original och 3 kopior
    både av den svenska texten och den serbiska översättningen
    (glöm inte att signera orginalet)
   • Eventuella brev: 1 original och 3 kopior
   • Fotografier: 3 identiska uppsättningar insatta i platsfickor

   Spara gärna en kopia hemma av allt ni skickar in till Adoptionscentrum.

   Försenad återrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Sydafrika
   Sydafrika

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   De som adopterar från Sydafrika skickar rapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige. Officiella rapporter skrivna av utredaren på kommunen är obligatoriskt för alla. Om barnet har känd bakgrund skickas också personliga rapporter riktade till den biologiska familjen.

   Enligt sydafrikansk lag får ingen direktkontakt ske mellan adoptivfamiljer och barnhemmet barnet kommer från. All kontakt måste ovillkorligen ske genom Abba (via Adoptionscentrum). Överträdelser mot detta kan äventyra det fortsatta adoptionsarbetet mellan Adoptionscentrum och Sydafrika.

   Om ni, efter rapporteringstiden är över, vill skicka en extra hälsning/brev/foto till barnhemmet går detta bra. Viktigt är dock att även detta går via Adoptionscentrum och Abba.

   - Instruktioner och blanketter för uppföljningsrapportering till Sydafrika hittar du här.

   - Kom-ihåg-listor för återrapporterna till Sydafrika så att datumen för återrapporteringen inte glöms bort:

    
   - Information om registrering och omregistering av barn adopterade från Sydafrika finner du här: Registrering/omregistrering av barn från Sydafrika.
  • Sydkorea
   Sydkorea

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Medigvandeutredaren i hemkommunen ska skriva sex rapporter under det första året efter att adoptivföräldrarna fick barnet i sin vård. (Gäller efter 10 maj 2021.)

   När barnet har fått svenskt medborgarskap, ska intyg om det skickas till Sydkorea.

   Instruktioner för rapporter och intyg om medborgarskap:
    
  • Taiwan
   Taiwan

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Föräldrar som har adopterat barn från Taiwan har rapporteringsskyldighet till organisationerna Cathwel Service och Good Shepherd Social Welfare Foundation - St Lucy. När det gäller Cathwel Service rapporterar man under minst sju år efter att barnet har kommit till Sverige och i vissa fall kan rapporteringen pågå tills barnet fyller 18 år. När det gäller St Lucy rapporterar man tills barnet fyller 18 år.

   Detta framgår av:

   -        Post Adoption Agreement från Cathwel Service 

   -        Post - Placement Report Agreement från St Lucy

   som familjen skriver på under adoptionsprocessen. Antal bilder som ska bifogas preciseras också i dessa dokument.

   Observera att det är viktigt att boka tid med utredaren från kommunen så snart ni kommit hem med ert barn eftersom den första uppföljningsrapporten till Cathwel Service ska skickas till Taiwan redan tre månader efter hemkomst respektive fem månader efter hemkomst till St Lucy.

   Varje rapport bör inledas med barnets nya och gamla namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress. Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

   • barnets längd och vikt
   • barnets hälsotillstånd
   • barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
   • hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
   • hur barnet trivs på förskolan, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och familjens vänner

   Med samtliga rapporter ska fotografier skickas med. Fotona bör inte visa bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn.

    

   Rapportschema för Cathwel Service

   Under det första året rapporterar man var tredje månad;

   1. Rapporten skickas tre månader efter hemkomst

   2. Rapporten skickas sex månader efter hemkomst

   3. Rapporten skickas nio månader efter hemkomst

   4. Rapporten skickas ett år efter hemkomst

   Därefter skickar man en rapport per år;

   5. Rapporten skickas två år efter hemkomst

   6. Rapporten skickas tre år efter hemkomst

   7. Rapporten skickas fyra år efter hemkomst

   8. Rapporten skickas fem år efter hemkomst

   9. Rapporten skickas sex år efter hemkomst

   10. Rapporten skickas sju år efter hemkomst

   Den andra och fjärde rapporten ska skrivas av medgivandeutredaren från kommunen enligt den mall för uppföljningsrapporter som finns på MFoFs hemsida (som i samband med varje rapport ska göra hembesök hos familjen). Övriga rapporter skriver familjen själv. Alla rapporter skrivs direkt på engelska eller översätts till engelska och laddas upp, tillsammans med foton och videoklipp, genom Sprend eller WeTransfer till mejladressen taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

    

   Rapportschema St Lucy

   Under de första tre åren rapporterar man var sjätte månad;

   1. Rapporten skickas fem månader efter hemkomst

   2. Rapporten skickas elva månader efter hemkomst

   3. Rapporten skickas 17 månader efter hemkomst

   4. Rapporten skickas 23 månader efter hemkomst

   5. Rapporten skickas 29 månader efter hemkomst

   6. Rapporten skickas 35 månader efter hemkomst

   Rapport 3 – 6 fylls i av familjen på engelska i ett speciellt formulär som du laddar ner här: Overseas adoption post-placement report.

   Skriv sedan ut formuläret och fyller i det för hand.

   Därefter, från fyra år efter hemkomst, skickas en rapport per år tills barnet fyller 18 år.

   Den första och andra rapporten ska skrivas av medgivandeutredaren från kommunen enligt den mall för uppföljningsrapporter som finns på MFoFs hemsida (som i samband med varje rapport ska göra hembesök hos familjen). Övriga rapporter skriver familjen själv.

   Alla rapporter skrivs direkt på engelska och översätts därefter till mandarin (traditionell kinesiska OBS! ej kinesiska från Kina). Vi rekommenderar att ni använder er av översättaren Teng-Chien Kuo, kallad “Jens”, e-post timtjenko@gmail.com som kommer från Taiwan och är van att översätta texter om adoption.  

   Uppföljningsrapporterna 1–6 ska skickas i original till Adoptionscentrum som vidarebefordrar till St Lucy. Foton och videoklipp laddas upp genom Sprend eller  WeTransfer till mejladressen taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

   Rapport 7 och följande med foton laddas också upp genom Sprend eller WeTransfer  mejladressen taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

    

    

    

    

  • Thailand
   Thailand

   Uppföljningsrapporter till Thailand är en förutsättning för att slutföra adoptionen. Tre uppföljningsrapporter ska göras av er medgivandeutredare  2, 4 och 6 månader efter hemkomsten med barnet. Under denna period pågår en sk. samlevnadsperiod i Sverige, innan den thailändska centralmyndigheten, baserat på rapporterna, fattar ett adoptionsbeslut och ger klartecken till att registrera adoptionen.

   Instruktioner för uppföljningsrapporter Thailand:

  • Ukraina
   Ukraina

    

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen. Föräldrar som fått barn från Ukraina har rapporteringsskyldighet fram till barnets 18-årsdag.

   Den första rapporten ska skrivas av socialsekreteraren i familjens hemkommun. Socialsekreteraren gör en uppföljningsrapport 6 mån efter barnets ankomst till Sverige. Familjen tar själv i god tid kontakt med de sociala myndigheterna och ombesörjer att uppföljningsrapporten blir gjord.

   Skriv gärna datum för varje rapport redan nu så är det lättare att komma ihåg.

   Läs mer i instruktionerna för uppföljningsrapportering till Ukraina.

  • Vietnam
   Vietnam

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Totalt 6 rapporter skickas till Vietnam. Efter 6 månader görs en uppföljningsrapport "Follow-up report" av er socialsekreterare. Uppföljningsrapporten sänds tillsammans med ca sex fotografier till DA. Därefter skickas rapporter med 6 fotografier en gång i halvåret tills barnet har varit i Sverige i tre år. 

   Alla rapporter ska översättas till vietnamesiska av auktoriserad översättare och försedda med översättarens stämpel, och skickas in till Adoptionscentrum. tillsammans med två uppsättningar kopior.

  • Zambia
   Zambia

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   I den överenskommelse som myndigheterna i Zambia har med Adoptionscentrum ställs kravet att familjer som adopterar barn från Zambia ska skicka fem uppföljningsrapporter under fyra år.

   Den första rapporten skickas sex månader efter det datum då adoptionsbeslutet togs. Den andra rapporten skickas ett år efter det datum då adoptionsbeslutet togs. Ytterligare tre rapporter skickas två och tre och fyra år efter det datum då adoptionscertifikatet utfärdades.

   Samtliga rapporter ska skrivas av er utredare på kommunen. Kontakta därför utredaren och kom överens om hur detta ska skötas. Rapporterna ska antingen vara skrivna direkt på engelska eller översättas till engelska, men det behöver inte vara av en auktoriserad översättare (förutsatt att de är skrivna på riktigt god engelska). Skicka med det svenska originalet med utredarens namnteckning samt den engelska översättningen, som antingen kan ha översättarens namnteckning eller lämnas utan namnteckning.

   Bifoga också ca 6 st bilder på era barn, gärna i storleken 10x15 cm och som får plats i traditionella fotofickor av A4-storlek. Ni ska också finnas med på någon av bilderna tillsammans med ert barn. Rapporterna behöver inte bestyrkas och ska skickas till Adoptionscentrum som vidarebefordrat till Zambia.

   Vi behöver ett original och sex kopior av varje rapport med foton. DSWs huvudkontor ska ha originalet. Zambias ambassad här i Sverige ska ha en kopia, provinskontoret DSW, distriktskontoret DSW, barnhemmet och CCASZ ska också ha varsin kopia.

   Sker det någon ändring i kraven för uppföljningsrapporteringen kommer information att läggas ut här. Adoptionscentrum kommer i så fall också att kontakta berörda familjer.

   Land