Uppföljningsrapporter

När du har kommit hem med ditt barn börjar ert gemensamma liv i Sverige. I barnets hemland finns det människor som har tagit hand om/varit ansvariga för barnet och som bryr sig om hur det går för er familj i Sverige. Därför är uppföljningsrapporterna en viktig del i adoptionsprocessen. Hur länge man behöver följa upp en adoption beror på vilket land man adopterar ifrån.  

I barnets ursprungsland kan det finnas adoptionskritiker som är övertygade om att barnet skulle ha fått det bättre på barnhem/familjehem i ursprungslandet, än att bli adopterad av en utländsk familj. De allra flesta är dock övertygade om att en familj är det bättre alternativet för barnet, även om familjen bor i Sverige. Uppföljningsrapporterna är ett bevis för de som medverkar vid internationella adoptioner på att barnen har det bra i sina nya familjer i utlandet.

Adopterade som gör en återresa till sitt ursprungsland får ofta ta del av uppföljningsrapporterna. Det blir en bekräftelse på att människor i ursprungslandet bryr sig om hur det går för dem. Den adopterade kan också efter att ha uppnått myndig ålder begära ut kopior av handlingar från sin adoption, där också uppföljningsrapporterna ingår.

Uppföljningsrapporteringen är både en förutsättning och ett absolut krav för att internationella adoptioner ska kunna genomföras i våra samarbetsländer. Enligt Adoptionscentrums avtal måste du fullfölja din skyldighet att göra uppföljningsrapporter. Om detta missköts kan du inte räkna med vår hjälp vid en framtida adoption och det finns risk för att våra samarbetsländer avslutar samarbetet med oss.

 • Adoptionsförmedling
  • Bulgarien
   Bulgarien

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Ni ska skicka totalt fyra rapporter till Bulgarien, med sex månaders mellanrum.

   Den första rapporten skickas sex månader efter hemkomsten.

   Skicka gärna en liten hälsning till barnhemmet två veckor efter hemkomsten.

   Alla rapporter skrivs på svenska av er socialsekreterare.  De ska skrivas på blanketten som socialsekreteraren hittar på MFoF:s hemsida. De översätts sedan i Bulgarien.

   I samband med rapporterna ska ni även skicka med fotografier på ert barn och er själva. Det ska framgå vilka personer som är barnets föräldrar och syskon, men självklart får även andra personer i barnets närhet vara med på fotografierna. (Man bör inte sända bilder på nakna barn.) Till rapporterna ska bifogas 7-8 fotografier. 

   Nedan finner du kompletta instruktioner till rapporteringe. 

   Kommunens uppföljningsrapport

   Cirka 5 månader efter hemkomsten skickas den första officiella rapporten. 

   Alla rapporter skrivs på svenska av er socialsekreterare. De ska skrivas på blanketten som socialsekreteraren hittar på MFoF:s hemsida. De översätts sedan i Bulgarien.


   I Bulgarien uppskattas att rapporterna är lite fylliga och att svaren på frågorna är beskrivande.I samband med rapporterna ska ni även skicka med fotografier på ert barn och er.


   Rapporterna skickas till barnhemmet, och till de centrala myndigheter som ansvarar för adoptioner.

   Tidsschema

   Föräldrar som adopterat barn från Bulgarien är skyldiga att rapportera om hur barnet har det i sin nya familj enligt följande: Totalt fyra rapporter med sex månaders mellanrum, den första fem månader efter hemkomsten.

   Utformning

   Alla skrivs av er socialsekreterare.

   Den första rapporten och 1-årsrapporten får gärna skrivas i två versioner, varav en mer personlig variant till barnhemmet. Rapporterna översätts i Bulgarien.

   Rapporten behöver inte legaliseras men det är viktigt att de är underskrivna med namnförtydligande och att de är stämplade

   Fotografier

   I samband med rapporterna ska ni skicka med fotografier på ert barn och er. Det ska framgå vilka personer som är barnets föräldrar och syskon, men självklart får även andra personer i barnets närhet vara med på fotografierna.

   Till rapporterna bifogas 7-8 fotografier. Sätt in fotografierna i fotofickor av A4-format, eller kopiera upp dem på sidor av A4-format. Det viktiga är att bilderna är av hög kvalitet.  En uppsättning till barnhemmet och en
   uppsättning till adoptionskontakten. Det går bra att sända dubbletter.

   Hur sänds rapporterna?
   Rapporterna sänds till Adoptionscentrum och vidarebefordras härifrån till Bulgarien.

   Brevkontakt utöver rapporteringsskyldigheten

   Utöver de rapporter som måste sändas enligt ovan kan det finnas personer som engagerat sig i barnet eller som man träffat under resan och som blir glada för ett brev då och då. Det kan vara personal på barnhemmet eller andra. Det är en stor upplevelse för barnet senare i livet att vid en återresa känna att det finns personer som kommer ihåg och kan visa brev och fotografier.

   Kopior till Adoptionscentrum

   Skicka ett original av brev och rapporter och en kopia. Det är viktigt att rätt antal kopior på återrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet.  En kopia av kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

   Det som ska bifogas är:

   • Rapporter: 1 original och 2 kopior (glöm inte att signera originalet)
   • Fotografier: 2 uppsättningar av identiska fotografier, ca 7-8 st -insatta i plastfickor eller uppkopierade på A4-ark.

   Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar till Adoptionscentrum.

   Samtliga rapporter skickas till Adoptionscentrum. Skriv ”Rapport till Bulgarien” på kuvertet. Ring till oss, om något är oklart.

   Försenad uppföljningsrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna uppföljningsrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Colombia
   Colombia

   Ett krav för att få adoptera från Colombia är att man skickar in uppföljningsrapporter i två år efter adoptionen. Man förbinder sig att sända fyra uppföljningsrapporter till colombianska myndigheter. Alla rapporter skrivs av er hemutredare. 

   Antal/Tid:

   Er hemutredare skriver sammanlagt 4 rapporter. Den första rapportern skall skickas till oss fem månader efter ankomsten till Sverige, därefter var sjätte månad.    

   Kopior: Varje rapport skickas i original med två kopior, tillsammans med två uppsättningar foton (6 stycken) insatta i fotoplastfickor. Se nedan.

   Språk: Svenska

   Rapporterna ska sändas punktligt och alla skrivas av er hemutredare. Eftersom det är er uppgift att ta kontakt med honom/henne och påminna om att rapporten ska göras, måste ni vara ute i god tid. Alla rapporter skall vara skrivna på dator och undertecknade av er hemutredare och stämplade med kommunens stämpel. Skicka de färdiga rapporterna till oss på Adoptionscentrums kansli. Vi läser och registrerar att de inkommit och skickar dem sedan till Colombia. Skulle de komma bort i Colombia eller på vägen dit, kan vi därmed intyga att ni rapporterat som ni skulle!

   På barnhemmet blir de glada över ett litet vykort från er direkt efter hemkomst, som berättar att ni lyckligt kommit hem med ert barn. Detta kan skrivas på engelska eller spanska. Skicka via oss.

   Varje rapport ska ta upp följande ämnen:
   1. Allmänna uppgifter

   Rapporten ska dateras och inledas med uppgift om barnets colombianska och svenska namn samt barnets födelsedatum och ålder.

   2. Uppgifter om barnets fysiska och psykiska tillstånd

   Omfattar barnets aktuella vikt, längd, mat- och sömnvanor. Be även er utredare skriva in uppgifterna ang barnets hälsotillstånd från ert senaste besök på BVC. 

   3. Psykosocial och motorisk utveckling

   Den personliga, intellektuella, motoriska och språkliga utvecklingen. Hur barnet leker och vad det tycker om att göra ska beskrivas.

   4. Anknytning

   Här skall man redogöra för anknytningen mellan föräldrarna och barnet, och relationen till eventuella syskon. Även relationen till släkt, vänner och andra personer i barnets närhet ska beskrivas.

   5. Barnets bakgrund

   Om barnet är så pass stort att han/hon kan ha frågor och funderingar kring sitt ursprung så ska dessa beskrivas. Om barnet har minnen från sin tid på institution eller i fosterhem så ska även de beskrivas, liksom barnets eventuella intresse för sin biologiska familj.

   Försök få er utredare att skriva så utförligt som möjligt!

   Personbevis till första rapporten

   Till första uppföljningsrapporten ska ni även skicka med ett personbevis som ni får begära från Skatteverket (i original med underskrift och stämpel). Detta ska skickas till Colombia som bekräftelse på att barnet blivit svensk medborgare.

   Syskonadoption

   Ni som adopterat två eller flera biologiska syskon skall skicka en rapport per barn. Tänk på att skriva individuellt om varje barn.

   Fotografier

   Tillsammans med varje rapport sänder ni sex foton av ert barn. Välj gärna foton där ni själva är med, eventuella syskon och kanske även far- och morföräldrar. Gärna fotografier från olika högtider, t.ex. dop och födelsedagar. Fotografierna bör inte vara för informella, t.ex. strandbilder, men de skall vara kärleksfulla och gärna "krambilder". Ett foto av hela familjen är mycket välkommet. Har ni fått en dotter se till att hon har klänning på något kort. Observera att det skall vara riktiga fotografier, inte datautskrifter.

   Skriv barnets hela colombianska namn på baksidan av varje kort. Sätt in korten i fotoplastfickor (3-4 bilder per sida), som ni märker med barnets och ert efternamn samt "Suecia".

    

   Kopior till Adoptionscentrum

   Det är viktigt att rätt antal kopior på uppföljningsrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet. En kopia på kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

   Det som ska bifogas är:

   - Försättsblad (MFoF:s eller kommunens egna): 3 stycken (bifogas till samtliga handlingar)

   - Rapporter: 1 original och 2 kopior (glöm inte att er utredare skall underteckna originalet)

   - Fotografier: 2 identiska uppsättningar - insatta i fotoplastfickor

   Skicka rapporterna till er handläggare på Adoptionscentrum: 

   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund / Maria Erlingsson
   Box 1188
   171 23 Solna
    

   Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar in till Adoptionscentrum.

   Brevkontakt utöver rapporteringsskyldigheten

   Utöver de formella rapporter som ni måste skicka enligt ovan, kan ni gärna skriva personligt direkt till barnhemmet och till Adoptionscentrums medarbetare i Colombia. De blir mycket glada att höra från er, men ni får nog räkna med att inte få svar. Dessa brev, som kan skrivas på antingen engelska eller spanska, ersätter dock inte rapporterna.

   Kontakt med den biologiska mamman/familjen

   Genom åren finns det en del familjer som har haft lite kontakt via brev med sitt barns biologiska mamma. Detta var något som i vissa barnhems fall uppmuntrades av barnhemmet. Enligt riktlinjerna som nu följs är detta dock förbjudet då all kontakt mellan barnet och biologiska familjen ska brytas vid en adoption. Därför ber vi er att inte skicka brev och kort till den biologiska mamman/familjen, varken för sig eller med rapporter. Barnhemmen får inte lämna över dem och de vet inte vad de ska göra av dem.

   Försenad återrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Ecuador
   Ecuador

   Uppföljningsrapporter till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   När ni kommit hem med ert barn ska ni skicka fem rapporter samt foton till Ecuador under de två första åren. Rapporterna skrivs och undertecknas av medgivandeutredaren. 

   Den första rapporten sänds 3 månader efter hemkomst, den andra efter 7 månader och den tredje efter 11 månader, den fjärde sänds efter 18 månader och den sista rapporten 24 månader efter hemkomst.  

   Rapporterna skrivs på svenska och ska sedan översättas till spanska.

   Tidsschema

   Den första av era rapporter sänds 3 månader efter hemkomsten och därefter sänds en rapport var fjärde månad det första året (totalt tre rapporter). Det andra året sänds en rapport var sjätte månad (totalt två rapporter). Det är mycket viktigt att alla rapporter sänds punktligt, var därför ute i god tid.

   Utformning

   En rapport består av två delar:
   - ifyllda rapporteringsformulär både på svenska och spanska.  Formulären finns som ifyllbara pdf:er nedan. Er hemutredare skriver, undertecknar och stämplar det svenska formuläret. Översättningen till spanska ska undertecknas av översättaren. Bägge skickas Ecuador.
   - foton 5- 6 stycken.

   Rapporteringsformulären "Formato de Informe de Seguimiento" samt "Översatt Formato de Informe de Seguimiento" kan ni ladda ner genom att klicka på dem eller beställa per mejl av er handläggare på Adoptionscentrum. Er hemutredare skriver rapporten med utgångspunkt ifrån frågorna i formuläret. Eventuellt intyg från läkare (om ert barn står under medicinsk kontroll) bifogas separat. Detta skrivs av en läkare som skriver under det. Kopiera upp i tre exemplar.

   Inget papper ska undertecknas av er själva utan undertecknas av er socialsekreterare.

   Fotografier

   Tillsammans med varje rapport ska ni skicka minst 5-6 bra foton av ert barn. Ta gärna kort tillsammans med framförallt er själva och eventuella syskon, men också med far- och morföräldrar. Dopbilder går bra. Ett foto av hela familjen är mycket välkommet! Har ni en dotter så se till att hon har klänning på något av korten. Krambilder uppskattas mycket! Tänk på att inte skicka bilder med nakna barn. Sätt in korten i plastfickor, som ni märker med barnets ecuadorianska förnamn, ert efternamn samt "Suecia".

   Översättning
   Rapporterna ska skrivas på svenska i pdf dokumentet ni får tillskickat av oss och ni anlitar en auktoriserad översättare som översätter dem till spanska. Hela rapporten, inklusive eventuellt läkarintyg ska översättas. Hemutredaren skriver den svenska rapporten och översättaren översätter till det spanska formuläret. 

   Hur sänds rapporterna

   Foton, svensk originalrapport och översättning i original skickas per post till Adoptionscentrum, märk kuvertet "Rapport Ecuador".

   Rapporterna skickas till domstolen, adoptionsenheten inom Socialministeriet samt barnhemmet. 

   Brevkontakt utöver rapporteringsskyldigheten

   Utöver de formella rapporter som måste sändas enligt ovan kan ni gärna skriva en personlig hälsning direkt till barnhemmet och till Rosario. Det personliga brevet behöver inte ha som rubrik "rapport" eller liknande. Börja gärna breven med "Queridos amigos en Ecuador" (Kära vänner i Ecuador) eller ”A nuestros amigos en + barnhemmets namn" (Till våra vänner på + barnhemmets namn).

   De blir mycket glada att höra från er, men ni kan nog inte räkna med att få svar. Särskilt till jul blir förstås alla glada över en extra hälsning. Tänk på att vara ute i god tid.

   Försenad uppföljningsrapportering

   Har ni fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Estland
   Estland

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Ni skickar rapporter tills barnet varit i Sverige i tre år.

   14 dagar efter hemkomsten skriver ni ett brev där ni talar om hur hemresan gått, hur barnet mår. Detta brev kan ni om ni så önskar skriva direkt på engelska eller översätta till estniska.

   Efter ca sex månader görs en obligatorisk uppföljningsrapport av er socialsekreterare. Skrivs den på svenska behöver den översättas till estniska eller engelska innan den sänds till Estland. Denna räknas som den första rapporten.

   Den andra, tredje och fjärde rapporten skriver ni själva. De ska vara inkomna inom ett, två respektive tre år efter barnets hemkomst.

   Utformning

   Alla rapporter, inklusive det första brevet, skrivs antingen på engelska eller översätts till estniska innan de skickas till  Adoptionscentrum för vidarebefordran till Estland. Familjen ombesörjer själva att de översätts.  Oavsett vilket alternativ ni väljer, så vet vi att det uppskattas mycket att ni vid sidan av rapporten skriver ett kortare informellt brev som ni översätter till estniska och som är riktat direkt till barnhemmet.

   Skicka alltid ett original (på engelska eller estniska) samt en kopia för Adoptionscentrums arkiv.

   Varje rapport bör inledas med barnets ursprungliga namn, barnets nuvarande namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress.

   Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

   • barnets längd och vikt 
   • barnets hälsotillstånd 
   • barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter 
   • hur barnet och familjen anpassat sig till varandra 
   • hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och familjens vänner.

   Fotografier

   Med samtliga rapporter (även socialsekreterarens) ska 6-10 fotografier skickas med. Dessa bilder bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn. Fotografierna ska vara insatta i fotofickor av A4-format eller kombineras ihop med flera foton per sida och skrivas ut på vanlig skrivare. 

   Oavsett viken variant ni väljer är det viktigt att bilderna är av god kvalitet.

   Skicka två uppsättningar av fotografier eftersom barnhem och adoptionskontakt vill ha var sin upplaga.

   Översättning

   Översättningen av brev och rapporter som skickas till Estland behöver inte utföras av en auktoriserad översättare, men översättningen ska vara snyggt och korrekt skriven på dator samt hålla god språklig kvalitet. Här är tips på översättare:

   Till estniska:

   Ene Helene Ivandi
   ene.ivandi@gmail.com
   tel 08 6502955
   mobil 073 9801227
   Grev Turegatan 82, 3 tr
   114 38 STOCKHOLM

   Mare Luts
   mare.sture@bredband.net
   tel 08 7276877 (äv fax)
   Harpsundsvägen 99
   124 58 BANDHAGEN

   Kersti Olsson
   tel 090 32903
   Glädjens gränd 7
   903 63 UMEÅ

   Uno Schultz
   uno.schultz@gmail.com
   mobil 070-5230387
   STOCKHOLM/UPPSALA

   Jaan Seim
   tel 08 6473097
   Järnavägen 15
   125 41 ÄLVSJÖ
    

   Från estniska:

   Vello Riomar
   tel 031 824940 (äv fax)
   Nilssonberg 4
   411 43 GÖTEBORG

   Mare Luts
   mare.sture@bredband.net
   tel 08 7276877 (äv fax)
   Harpsundsvägen 99
   124 58 BANDHAGEN

   Uno Schultz
   uno.schultz@gmail.com
   mobil 070 5230387
   STOCKHOLM/UPPSALA

   Hur sänds rapporterna?

   Rapporterna sänds till Adoptionscentrum och vidarebefordras härifrån till Socialministeriet, lokala sociala myndigheter samt barnhemmet i Estland.

   Brevkontakt utöver rapporteringsskyldigheten

   Utöver de rapporter som måste sändas enligt ovan kan det finnas personer som engagerade sig i barnet eller som man träffat under resan som blir glada för ett brev då och då. Det kan vara personal på barnhemmet eller andra.

   Försenad uppföljningsrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Etiopien
   Etiopien

   Socialsekreteraren har skyldighet att cirka ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i familjen. Om hen inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av en auktoriserad översättare.

   Två månader efter barnets hemkomst är det dags för den första rapporten, som ska bestå av det ifyllda rapportformuläret och foton.

   När ni varit hemma i sex månader skickar ni den andra rapporten som ska bestå av rapportformuläret, foton, socialförvaltningens uppföljningsrapport samt tingsrättsbeslutet. Detta ska vara försett med laga kraft stämpel. 
   Både uppföljningsrapporten och tingsrättsbeslutet ska vara översatt av en auktoriserad översättare.

   Den tredje rapporten ska skickas cirka ett år efter hemkomsten därefter ska ni fortsätta att rapportera en gång per år tills barnet fyllt 18 år. Alla rapporter ska bestå av rapportformulär och foton.

   Samtliga rapporter, tingsrättsbeslut, fotografier ska skickas med e-post till Adoptionscentrum.

   Återrapporter:
   Formulär till årsrapport finns här.

   Vi rekommenderar att ni använder den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader. Den kan laddas ner här.

   De ifyllda formulären sparas och skickas digitalt med följande filnamn:
    ”Barnets ankomstår till Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Report”
   Exempel: 2001, Dawit, Anders Andersson/Report

   Tingsrättsbeslut:

   Tingsrättsprotokollet med ”i laga kraft-stämpel” översätts till engelska av auktoriserad översättare (Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se under snabblänk Sök translator online).

   Översatt tingsrättsbeslut scannas och skickas digitalt med följande filnamn:
   ”Barnets ankomstår Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Adoption Decree”

   Follow-up:
   Socialförvaltningens uppföljningsrapport översätts till engelska av auktoriserad översättare, scannas och skickas digitalt med följande filnamn:
   ”Barnets ankomstår Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Follow-up”

   Fotografier:
   Till alla rapporter ska bifogas en A4-sida med fotografier, varav ett foto av barnet tillsammans med föräldrar och ev syskon. Notera att ni ska sammanställa fotona till en sida och inte skicka en fil för varje foto, kommentera gärna fotot med vem som är avbildad. Fotosidan skickas digitalt med följande filnamn:
    ”Barnets ankomstår till Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Photo”

   Adresser:
   Dokumenten i pdf-format samt fotografierna mailas till: etiopienrapporter@adoptionscentrum.se

   Observera att man inte kan ställa frågor till den mailadressen. Vid oklarheter kring rapporten går det bra att kontakta Nils Karlström  nils.karlstrom@adoptionscentrum.se08-587 499 02

   Sedan hösten 2012 återgick Ministry of Women, Children and Youth Affairs (MOWCYA) till att kräva återrapporter för alla adopterade tills barnet fyllt 18 år. 

   Vi skriver ut era rapporter och fotografier och skickar alla till MOWCYA. De skickas dessutom till repektive barnhem utom Kids Care, som har undanbett sig fler rapporter.

   År 2015 upphörde Gunnel Nahums uppdrag för Adoptionscentrum. Gunnel finns dock kvar i Addis och om ni har planer på att göra en resa dit, är ni välkomna att höra av er till henne. E-post: gunnelnahum@gmail.com.

  • Filippinerna
   Filippinerna

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Barnen kommer till Sverige som fosterbarn. När NACC tagit del av 3 uppföljningsrapporter, skrivna av er medgivandeutredare under de första 6 månaderna, utfärdar de ett adoptionssamtycke. I vissa fall kan ytterligare en rapport, som kommunen skriver efter 8 månader, krävas.

   Ta kontakt med medgivandeutredaren för att få löfte om dessa rapporter, eftersom det vanligtvis endast görs en uppföljningsrapport. Man skickar själv brev och foton till barnhemmet, som barnet kommer ifrån.

  • Ghana
   Ghana

   I den överenskommelse som Ghanas myndigheter har med Adoptionscentrum ställs som krav att familjer som adopterar barn från Ghana ska skicka fem uppföljningsrapporter.

   Skicka gärna en kort hälsning med ett foto inom någon vecka efter hemkomst. Vi vidarebefordrar det till vår kontaktperson som då direkt kan ge det till DSW och till barnhemmet.

   Första rapporten skickas sedan sex månader efter det datum då ”adoption order” utfärdades. 

   Andra rapporten skickas ett år efter detta datum.

   De återstående rapporterna skickas två, tre och fyra år efter det datum då ”adoption order” utfärdades.

   Den första och sista rapporten vill Ghana att er hemutredare på kommunen skriver. Kontakta därför er utredare och kom överens om hur detta ska skötas. Rapporterna ska antingen vara på, eller översättas till engelska, men behöver inte översättas av auktoriserade översättare, förutsatt att de är skrivna på god engelska. Bifoga också ca 6st fina bilder på ert barn, gärna av den sorten som är 10x15 cm och får plats i traditionella fotofickor av A4-storlek. Det är bra om ni också är med på några bilder tillsammans med barnet. Rapporterna behöver inte bestyrkas och ska skickas till Adoptionscentrum som vidarebefordrar dem till Ghana.

   Vi behöver ett original och tre kopior av varje rapport med foton. DSW Huvudkontoret ska ha originalet. Regionala kontoret DSW, barnhemmet, samt Samuel, ska ha varsin kopia.

   Kravet för uppföljningsrapportering till Ghana kan komma att ändras i och med att myndigheterna utreder frågan. Sker det någon ändring kommer information att läggas ut här. Adoptionscentrum kommer i så fall också att kontakta berörda familjer.

  • Indien
   Indien

   Uppföljningsrapporter till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Sex uppföljningsrapporter skall skickas till Indien under två års tid, den första tre månader efter hemskomsten. Alla rapporterna måste vara skrivna av utredaren i kommunen. Rapporterna skall vara på god engelska, om utredaren inte kan tillmötesgå detta krav, behöver rapporterna översättas till engelska av auktoriserad översättare.

   I rapporterna skall information om barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa ingå. Det är viktigt att barnets anknytning, språkliga utveckling, skolgång, och eventuella problem som barnet har, beskrivs. Även familjens situation och uppfostringsmetoder skall omfattas. Rapporternas skall avslutas med utredarens bedömning och evetuella rekommendationer.

   CARA kräver av Adoptionscentrum/myndigheterna i Sverige att vi tar ansvar för uppföljningsrapporteringen, och ni som adopterar i Indien har genom er namnteckning accepterat att skicka rapporter efter ert barns ankomst till Sverige.

   Fotografier

   Till varje rapport bifogas fotografier i det antal som anges för just er kontakt. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, där man ser hur han/hon ser ut nu, dels barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Sätt dem i fotofickor i A4-format (inte sönderklippta foton eller sönderklippta fotofickor) och med text på engelska som berättar om vad bilderna föreställer. Foton utskrivna på fotopapper går också bra. Fotona bör vara av god kvalité.

   Skriv alltid namn, årtal och "Sweden" på baksidan av varje kort eller A4-sida.

   Alla tycker att det är mycket spännande att se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. När det kommer rapporter från utlandet, så avstannar alltid all annan verksamhet och alla tittar, kommenterar, skrattar och förvånas över förändringen. Det är julafton varje gång!

   Bilder på nakna barn, slarvigt klädda barn, pottbilder, bilder på husdjur tillsammans med barn eller dopbilder bör man inte skicka till Indien. Bilder på barn som hjälper till i köket är inte bra, och beskrivningar av hur barnet "arbetar" i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom många indiska familjer faktiskt använder barn som tjänstefolk och det finns en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

   Observera att rapporter skrivna av familjen själv och/eller rapporter utan foton inte räknas som rapporter.

   Hur sänds rapporterna?

   Samtliga rapporter skickas till Adoptionscentrum för vidarebefordran till Indien. Skriv ”Rapport till Indien” på kuvertet. Spara en kopia dels för eget bruk och dels som säkerhet om någon rapport skulle komma bort i Indien. Ni slipper då skriva en ny, utan kan bara ta fram den gamla och kopiera den.

   E-postadress

   Var vänliga skicka med aktuell e-postadress med varje rapport, för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå er om det behövs i samband med rapporten.

   Regler vid försenad uppföljningsrapportering

   Om rapporter uteblir, sänder Adoptionscentrum ut påminnelser enligt nedan:

   Tidpunkt anges för när rapporten senast ska vara Adoptionscentrum tillhanda. Om rapporten inte inkommer och ni fortfarande inte hört av er när angiven tidpunkt är passerad, skickar vi ytterligare ett påminnelsebrev med uppmaning och ny tidpunkt för när rapporten ska vara inne. De som inte hörsammat dessa påminnelser får ett tredje brev, där vi talar om de åtgärder som kommer att vidtas ifall rapporten inte skickas till Adoptionscentrum inom en viss tid. 

   Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande både hos oss på Adoptionscentrum och i barnens ursprungsland. Om vi trots alla påminnelser inte hör av er görs därför en anmälan till Socialtjänsten i er hemkommun.

  • Kenya
   Kenya

   Då man adopterar från Kenya förbinder man sig att skicka rapporter efter hemkomsten till Sverige. Rapporterna skickas till Adoptionscentrum, som vidarebefordrar dem till Little Angels Network. Rapporterna ska beskriva hur barnet har anpassat sig till familjen och till Sverige och hur det utvecklas.

   Under de två första åren efter adoptionen, ska rapporter skickas var tredje månad och därefter skickas en om året i tre år.

   Instruktionerna varierar berende på om adoptionen skedde före eller efter 2012.12.01 - se nedan för de separata instruktionerna.

   Instruktioner för återrapporter för barn adopterade före 2012.12.01

    

   Rapport  1
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 3 månader efter hemkomst

   Rapport  2
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 6 månader efter hemkomst. Denna rapport ska utgöras av den uppföljningsrapport som er utredare i kommunen är skyldig att göra (se nedan).

   Rapport  3
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 9 månader efter hemkomst

   Rapport  4
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 12 månader efter hemkomst

   Rapport  5
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 15 månader efter hemkomst

   Rapport  6
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 18 månader efter hemkomst

   Rapport  7
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 21 månader efter hemkomst

   Rapport  8
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 24 månader = 2 år efter hemkomst

   Rapport  9
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 3 år efter hemkomst

   Rapport  10
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 4 år efter hemkomst – ska vara gjord av er utredare

   Rapport  11
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 5 år efter hemkomst – ska vara gjord av er utredare

   Uppföljningsrapport/Follow-up report

   Er utredare har skyldighet att senast ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i hans/hennes nya familj. Be utredaren om en uppföljningsrapport skriven på blanketten "Follow-up report". Om han/hon inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. (Observera att även den svenska originalrapporten behöver bifogas.) Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se. Blanketten finns här. Utöver detta, vill Kenya att även de två sista rapporterna ska göras av utredaren. Dvs totalt ska tre av rapporterna göras av er utredare, de andra åtta skriver ni själva direkt på engelska.

   Alla rapporter, även de som er utredare gör, skickas med försättsbladet Follow up report (som inte behöver skrivas under)  De rapporter ni gör själva skriver ni på Progress report.

   Här finns försättsbladet "Follow up report"  och rapportbladet  "Progress Report".

   Alla rapporter innehåller alltså försättsbladet, själva rapporten på engelska samt foton. Till Adoptionscentrum skickar ni ett original och en kopia av rapporten. Originalet ska dateras och undertecknas av er båda.

   Rapporten bör vara minst en A4-sida, men gärna mer. Beskriv hur ert barn mår. Berätta hur han/hon utvecklas, om språket och om olika barnaktiviteter. Mat- och sovvanor är viktigt när barnet är litet. Ta gärna med några rader om resultaten från barnavårdscentralen för de små barnen och berätta kort vad läkaren sagt. Berätta om umgänget med far- och morföräldrar och andra släktingar, om helger och semestrar. När barnen blir större bör ni berätta hur det går i skolan, med kompisar, fritidsaktiviteter etc. Var inte rädda för att även skriva om eventuella problem och svårigheter. Och allra viktigast! Glöm inte att berätta hur mycket ni älskar ert barn!

   Till varje rapport bifogas minst fyra fotografier av god kvalité på riktigt fotopapper, insatta i fotofickor eller upplimmade på A4-papper. Det ska vara tre uppsättningar likadana foton. Det går också bra med bilder utskrivna från dator (men kvalitén måste vara mycket bra). Text på engelska som berättar om vad bilderna föreställer.

   Alla tycker de att det är mycket spännande att se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, dels barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Visa gärna när ni går i kyrkan, kyrkans barntimmar etc.

   Bilder på nakna barn bör man inte skicka till Kenya. Bilder på barn som hjälper till i t ex  köket kan vara känsligt och beskrivningar av hur barnet "arbetar" i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom många kenyanska familjer faktiskt använder barn som tjänstefolk och det finns en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

   Alla rapporter sänds direkt till:
   Adoptionscentrum
   Rapport Kenya
   Box 1188
   171 23 Solna

   Vi rekommenderar er att alltid behålla en kopia hemma av allt ni skickar till Adoptionscentrum för vidarebefordring till Kenya. Det är bra att ha för att vara säker på vad ni redan skickat och också för att det blir en värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er.

   Försenad uppföljningsrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

    

   Instruktioner för återrapporter för barn adopterade efter 2012.12.01

    

   Instruktioner för återrapporterna

   Rapport 1
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 3 månader efter hemkomst

   Rapport 2
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 6 månader efter hemkomst. Denna rapport ska utgöras av den uppföljningsrapport som er utredare i kommunen är skyldig att göra (se nedan).

   Rapport 3
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 9 månader efter hemkomst

   Rapport 4
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 12 månader efter hemkomst

   Rapport 5
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 15 månader efter hemkomst

   Rapport 6
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 18 månader efter hemkomst– ska vara gjord av er utredare

   Rapport 7
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 21 månader efter hemkomst

   Rapport 8
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 24 månader = 2 år efter hemkomst

   Rapport 9
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 30 månader efter hemkomst = 2, 5 år – ska vara gjord av er utredare

   Rapport 10
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 3 år efter hemkomst

   Rapport 11
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 3,5 år efter hemkomst – ska vara gjord av er utredare

   Rapport 12
   Skall vara Adoptionscentrum tillhanda 4 år efter hemkomst

   Uppföljningsrapport/Follow-up report

   Er utredare har skyldighet att senast ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i hans/hennes nya familj. Be utredaren om en uppföljningsrapport skriven på blanketten "Follow-up report". Om han/hon inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. (Observera att även den svenska originalrapporten behöver bofogas.) Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se. Blanketten finns här. Utöver detta, vill Kenya att även att några rapporter ska göras av utredaren, totalt ska fyra av rapporterna göras av er utredare, de andra åtta skriver ni själva direkt på engelska.

   Alla rapporter, även de som er utredare gör, skickas med försättsbladet Follow up report (som ni inte ska underteckna) samt fotografier.  De rapporter ni gör själva skriver ni på Progress report.

   Här finns försättsbladet "Follow up report" och rapportbladet "Progress Report".

   Alla rapporter innehåller alltså försättsbladet, själva rapporten på engelska samt foton. Till Adoptionscentrum skickar ni ett original och en kopia av rapporten. Originalet ska dateras och undertecknas av er båda.

   Rapporten bör vara minst en A4-sida, men gärna mer. Beskriv hur ert barn mår. Berätta hur han/hon utvecklas, om språket och om olika barnaktiviteter. Mat- och sovvanor är viktigt när barnet är litet. Ta gärna med några rader om resultaten från barnavårdscentralen för de små barnen och berätta kort vad läkaren sagt. Berätta om umgänget med far- och morföräldrar och andra släktingar, om helger och semestrar. När barnen blir större bör ni berätta hur det går i skolan, med kompisar, fritidsaktiviteter etc. Var inte rädda för att även skriva om eventuella problem och svårigheter. Och allra viktigast! Glöm inte att berätta hur mycket ni älskar ert barn!

   Till varje rapport bifogas minst fyra fotografier av god kvalité på riktigt fotopapper, insatta i fotofickor eller upplimmade på A4-papper. Det ska vara tre uppsättningar likadana foton. Det går också bra med bilder utskrivna från dator (men kvalitén måste vara mycket bra). Text på engelska som berättar om vad bilderna föreställer.

   Alla tycker att det är mycket spännande att se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, dels barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Om ni går i kyrkan visa gärna bilder från det, från kyrkans barntimmar etc.

   Bilder på nakna barn bör man inte skicka till Kenya. Bilder på barn som hjälper till i t ex köket kan vara känsligt och beskrivningar av hur barnet "arbetar" i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom många kenyanska familjer faktiskt använder barn som tjänstefolk och det finns en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

   Alla rapporter sänds direkt till:
   Adoptionscentrum
   Rapport Kenya
   Box 1188
   171 23 Solna

   Vi rekommenderar er att alltid behålla en kopia hemma av allt ni skickar till Adoptionscentrum för vidarebefordring till Kenya. Det är bra att ha för att vara säker på vad ni redan skickat och också för att det blir en värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er.

   Försenad uppföljningsrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Kina
   Kina

   Uppföljningsrapporter till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   De kinesiska myndigheterna kräver sex uppföljningsrapporter efter hemkomst med barnet om ni har fått inbjudningsbrevet och adopterat före 2015-01-01 där rapport 1, 2 och 3 ska skrivas av medgivandeutredaren i er kommun utifrån hembesök då ni varit hemma med ert barn i en månad, sex månader och tolv månader. Därefter ska ni själva skriva rapporterna efter två år, tre år respektive fem år efter hemkomsten.

   Om ni har fått inbjudningsbrevet och adopterat efter 2015-01-01 kräver de kinesiska myndigheterna sex uppföljningsrapporter efter hemkomst med barnet där rapport 1, 2 och 3 ska skrivas av medgivandeutredaren i er kommun utifrån hembesök då ni varit hemma med ert barn i sex månader, tolv månader och två år. Därefter ska ni själva skriva rapporterna efter tre år, fyra år respektive fem år efter hemkomsten.

   Se detaljerad information nedan. (Återrapporter gamla och nya regler).

   Gamla regler (om ni fått inbjudningsbrevet före 2015-01-01)

   Instruktioner för uppföljningsrapportering

   Uppföljningsrapportens framsida.pdf

   Feedback on the special needs child.pdf

   Nya regler (om ni fått inbjudningsbrevet efter 2015-01-01)

   Instruktioner för uppföljningsrapportering

   Uppföljningsrapportens framsida.pdf

   Feedback on the special needs child.pdf

  • Kirgizistan
   Kirgizistan

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Internationella adoptioner är ett kontroversiellt ämne i Kirgizistan. Därför är det mycket vikigt att få information om hur barnen har det i sitt nya hemland. Ett villkor för att få ansöka om adoption från Kirgizistan är att de sökande förbinder sig att rapportera om barnets hälsa, anpassning och utveckling.

   Kommunen gör särskilda uppföljningsrapporter, den första efter 5 månader är obligatorisk för alla adoptivfamiljer. Ytterligare tre rapporter ska sedan skrivas av er socialsekreterare vid 11 månader, 23 månader och 35 månader efter att domen vann laga kraft. Kirgiziska myndigheter har därefter rätt att begära in ytterligare rapporter tills dess att barnet fyller 18 år utifall att de finner att det finns behov av det.   

   Översättning och legalisering
   Rapporterna ska översättas till ryska av en auktoriserad translator. Adoptivföräldrarna ombesörjer själva översättningen och legaliseringen innan rapporterna skickas till Adoptionscentrum. Översättningen ska därefter även legaliseras i Kirgizistan.

   OBS! De familjer som har rapporterat i tre år kan från och med februari 2013 avbryta rapporteringen till Kirgizistan. I framtiden kan Socialministeriet begära in rapporter om de finner att det finns behov av det fram tills barnet blivit myndigt.

   För dem som adopterat före februari 2013 gällde att föräldrar som fått barn från Kirgizistan har rapporteringsskyldighet fram till att barnet fyllt 14 år. Den första skrivs sex månader efter barnets ankomst till Sverige. Därefter skrivs en rapport i halvåret. Den första och den sista rapporten ska skrivas av socialsekreteraren i familjens hemkommun. Det åligger familjen själv att i god tid ta kontakt med de sociala myndigheterna och ombesörja att uppföljningsrapporterna blir gjorda. Rapporterna som krävs utöver dessa två skrivs av familjen själv.

   För dem som adopterat efter februari 2013 gäller följande:

   Kommunen gör särskilda uppföljningsrapporter, den första efter 5 månader är obligatorisk för alla adoptivfamiljer. Ytterligare tre rapporter ska sedan skrivas av er socialsekreterare vid 11 månader, 23 månader och 35 månader efter att domen vann laga kraft. Kirgiziska myndigheter har därefter rätt att begära in ytterligare rapporter tills dess att barnet fyller 18 år utifall att de finner att det finns behov av det. 

   Utformning

   Vi rekommenderar att ni utformar de rapporter som ni själva skriver på samma sätt som första rapporten som skrivs av er hemutredare. Det ingår då fem punkter som tillsammans på ett bra sätt täcker upp den information man förväntar sig att en rapport ska innehålla. Alla rapporter översätts till ryska av auktoriserad översättare och förses med dennes stämpel. Därefter behöver NP sätta en apostill på dokumenten innan de sänds till Adoptionscentrums kansli.

   Till varje rapport ska ca 8 fotografier bifogas. Bifoga också en kopia av rapporten med identiska foton för vidarebefordran till barnhemmet. Utöver dessa rapporter ska ni skicka med två uppsättningar kopior för arkivering; en som arkiveras på Adoptionscentrum och en som arkiveras av vår representation i Bisjkek. Spara även en kopia på rapporten för egen del.

   Kansliet skickar rapporterna till ansvarig myndighet i Kirgizistan samt till barnhemmet.

   Fotografier

   Med samtliga rapporter ska två identiska uppsättningar med ca 8 fotografier skickas med. Dessa foton bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn.

   Sätt in fotografierna i fotofickor av A4-format. Det går också bra att skriva ut fotografierna på fotoark som ett fotocollage i A4-format.  

   Kopior till Adoptionscentrum

   Det är viktigt att rätt antal kopior på uppföljningsrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då återrapporterna skickas till olika myndigheter i landet. En kopia på kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

   Det ni behöver bifoga är:

   • Rapporter: 1 original och 3 kopior (glöm inte att signera originalet)
   • Fotografier: 2 identiska uppsättningar - insatta i plastfickor + 2 kopior av fotouppsättningarna

   Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar in till Adoptionscentrum.

   Försenad uppföljningsrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en rapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

   Översättning

   Familjen ombesörjer översättningen till ryska innan rapporterna skickas till Adoptionscentrum. De behöver vara översatta av en auktoriserad translator och försedda med dennes stämpel, men de behöver inte bestyrkas hos NP. Socialsekreterarens uppföljningsrapport ska skrivas på dator.

   En translator som Adoptionscentrum ofta använder är:

   Jurij Charlamov
   Sjöändan 29
   128 68 Sköndal
   tel: 08-604 27 41
   fax: 08-604 38 61
   e-post: jurij@charlamov.com

  • Lesotho
   Lesotho

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Barnhemmet uppskattar att få ett litet brev/e-post efter hemkomsten där ni berättar om resan och ankomsten till Sverige. Denna hälsning räknas inte in i den obligatoriska uppföljningsrapporteringen; se nedan.

   De som adopterar från Lesotho skickar rapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige. De fyra första återrapporterna skrivs av er utredare i kommunen, och de tre sista skriver ni själva på engelska.

   Mer information och instruktioner för rapporter:
    
  • Madagaskar
   Madagaskar

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen. Den madagaskiska adoptionsmyndigheten kräver av Adoptionscentrum/myndigheterna i Sverige att vi tar ansvar för uppföljningsrapporteringen. Ni som adopterar från Madagaskar har genom er namnteckning accepterat att skicka rapporter efter ert barns ankomst till Sverige.

   Den första rapporten ska skrivs av er utredare sex månader efter hemkomst, nummer två sex månader efter det. Därpå följande rapporter sker sedan med ett års mellanrum fram tills dess barnet blir myndigt. Exempelvis, om ni kommer hem 1 januari 2019 ska första rapporten skrivas 1 juli 2019, nummer två 1 januari 2020, nummer tre 1 januari 2021, nummer fyra 1 januari 2022 osv.

   Medborgarskap   
   Många adoptivföräldrar undrar om barnet kan behålla sitt tidigare medborgarskap. Ett madagaskiskt barn som adopteras av utländsk medborgare, kan erhålla madagaskiskt medborgarskap den dag hon/han fyller 18 år. Det är därefter möjligt att ha dubbelt medborgarskap.

   Instruktioner för uppföljningsrapporter

  • Montenegro
   Montenegro

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Föräldrar som fått barn från Montenegro har rapporteringsskyldighet till Socialministeriet i Montenegro under tre år efter att barnet kommit till Sverige. Man skickar sammanlagt sju rapporter och första rapporten skickas redan 14 dagar efter hemkomsten där man berättar om resan och ankomsten till Sverige. Brevet skall vara översatt till montenegrinska. Dessutom bifogas minst tre foton. 

   Instruktioner:
  • Nepal
   Nepal

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen. Ett krav för att få adoptera från Nepal är att ni återrapporterar till Nepal om barnet. Rapporterna ska ge en bild av hur det går för barnet hos sin nya familj och hur barnet utvecklas. Nepal vill ha en rapport per år fram till att barnet fyller 18 år. Det första året ska ni sända flera rapporter.

   Tidplan rapporter:

   1. En månad efter hemkomst: 
   - Tackbrev 
   - Fotografier av ert barn med er (6 st)

   2. Sex månader efter hemkomst (ca):
   - Adoptionsbeslut från tingsrätten

   - Uppföljningsrapport skriven av socialsekreterare
   - Fotografier av ert barn med er (6 st)

   3. Ett år efter hemkomst och därefter årligen
   - Rapport skriven av er
   - Fotografier av ert barn med er (6 st)

   Instruktioner:

   Tackbrev 
   Brevet skriver ni själva på engelska. Mottagare är ministeriet, se längst ner. Skriv max en sida. Berätta om resan och den första tiden hemma, att ni är glada och tacksamma. Tala om hur barnet mår och nämn att ni kommer att rapportera som ni kommit överens om årligen tills barnet fyller 18 år. 
   (1 exemplar + 1 kopia)

   Uppföljningsrapport
   Ska översättas till engelska och därefter bestyrks översättningen av Notarius Publicus
   (1 original, 3 kopior). 

   Om er socialsekreterare inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. Förteckning över dessa hittar ni på Kammarkollegiets hemsida. Blankett på engelska finns på MFoF:s hemsida.

   Tingsrättens beslut om adoption
   Ska översättas till engelska och översättningen bestyrks av Notarius Publicus. 
   (1 original, 3 kopior)

   Er egen rapport 
   Ska skrivas på engelska. Om ni inte behärskar engelska väl bör ni låta översätta brevet av en auktoriserad översättare. Den årliga rapporten ska innehålla följande information:

   • barnets namn (nepalesiskt och svenskt)
   • födelsedatum
   • rapportnummer
   • datum för ankomst till Sverige
   • adoptivföräldrarnas namn och adress
   • namn på provinsen och det barnhem barnet kommer ifrån 
   • barnets längd och vikt
   • barnets hälsotillstånd
   • barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
   • hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
   • hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släkt och familjens vänner  

   Alla rapporter dateras och alla exemplar ska undertecknas av båda föräldrarna. (4 exemplar)

   Fotografier 
   Gör 3 likadana uppsättningar med fyra  foton i fotofickor, varje A-4 sida med fotofickor ska ha 4 olika foton. Barnet ska synas tydligt. Ett par av fotografierna tillsammans med någon av eller båda föräldrarna. Sätt in fotona i vanliga fotofickor (A4-format) i plast. Sänd inte bilder på nakna barn, där de sitter på potta eller på halvklädda vuxna. Tänk på klädkoder och traditioner i det land ni adopterat från. Skriv namn och datum på baksidan av varje bild. Samtliga foton skickas till oss i tre kopior per bild.

   All uppföljningsrapportering ska sändas punktligt, så ni behöver vara ute i god tid. Glöm inte att skriva under rapporterna.

   Skicka rapporterna till:
    
   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund
   Box 1188
   171 23 Solna

   som vidarebefordrar dem.

   Mottagare i Nepal är:
   • det barnhem som barnet kommer ifrån
   • The Law Section
   Ministry for Women, Children and Social Welfare 
   Government of Nepal 
   Singhadurbar, Kathmandu 
   Nepal

  • Nigeria
   Nigeria

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Allmänt om rapporter och foton

   • Det finns en framsida till rapporterna: Formuläret är i PDF-format och är ifyllbart. "Time of procedure" avser när domstolsbeslutet fattades. Obligatoriskt för alla. Glöm inte att fylla i datum och att underteckna. Längst ned finns plats att fästa ett fint foto av ert barn.
   • Skriv själva rapporten i form av ett brev med underskrift och namnförtydligande.

   Beskriv hur ert barn mår. Berätta hur han/hon utvecklas, hur barnet har anpassat sig till familjen, om den ömsesidiga anknytningen, om utvecklingen och språket.

   Mat- och sovvanor är viktigt när barnet är litet. Ta gärna med några rader om resultaten från barnavårdscentralen eller läkarbesöken. Kanske längd och vikt?

   Berätta om umgänget med far- och morföräldrar och andra släktingar, om vänner, roliga händelser i familjen, om helger och semestrar, om hur ni lever ert liv tillsammans med ert barn. Berätta om dagis och skola, kompisar, om fotboll, dans, simning och andra aktiviteter som svampplockning, båtutflykter, pulkaåkning. Här kanske ni har tagit många härliga fotografier?

   Var inte rädda för att även skriva om eventuella problem och svårigheter.

   Och allra viktigast! Glöm inte att berätta hur mycket ni tycker om ert barn.

   Ebunoluwa kommer att visa rapporterna för barnhemmen som ert barn kommer ifrån och för de myndighetspersoner som varit med om att besluta om era barns framtid.

   Skicka oss 1 original och 2 kopior av  ifylld ”Progress report” och ert brev. Original och en kopia sänder vi till Ebunoluwa, en kopia arkiveras på Adoptionscentrum. ( Vi arkiverar inte foton). 

   Skicka också 9 bra fotografier till originalet och 9 till en kopia. Både fotonas papper och färger ska vara av god fotokvalitet, då de ska komma att sparas många år. Klistra upp fotografierna på vanligt vitt papper i A4-format, gärna med tre - fyra foton per blad. (fotona bör helst inte vara lika). Ni föräldrar bör vara med tillsammans med barnet på någon/några bilder. Använd inte fotofickor. Undvik alltför informella bilder som t.ex. strandbilder. Någon bildtext är inte nödvändig.

   Ebunoluwa önskar många glada varma foton som visar hur barnet mår och vad barnet gör, gärna tillsammans med anhöriga och vänner. Och som ni fick lära er när ni var i Nigeria, alla lägger stor vikt vid att barnen är fina i håret!

   Om ni inte vill klistra upp bilderna kan ni istället göra ett digitalt framställt fotoalbum i pappersform (i två ex i så fall). Använd gärna er kreativa förmåga! Även dessa måste dock vara av professionell kvalitet, så att de går att spara under många år.

   Alla rapporter sänds direkt till: 

   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund
   Rapport Nigeria
   Box 1188
   171 23 Solna

   Behåll en kopia hemma av allt ni skickar till Adoptionscentrum. Det är bra att ha för att ni ska vara säkra på vad ni redan skickat men också för att det blir en värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er!

   Uppföljningsrapport/Follow-up report

   Er socialsekreterare har skyldighet att cirka ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i hans/hennes nya familj. Be socialsekreteraren om en uppföljningsrapport skriven på blanketten "Follow-up report". Om han/hon inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se under snabblänk Sök translator online. Blanketten finns på MFoFs hemsida.


   Återrapport 1

   När tingsrättsbeslutet och uppföljningsrapporten från socialtjänsten är klara, gör ni er första rapport (cirka 6 månader efter hemkomsten)

   Läs först igenom "Allmänt om rapporter och foton". Den första rapporten ska bestå av: 

   • Framsidan Adoption-progress report Klistra upp en fin bild av ert barn längst ner. Glöm inte att fylla i datum, nummer på rapporten etc och att underteckna. (ett original och två kopior)
   • Två uppsättningar med bilder uppklistrade på vanligt papper, 9 bilder till varje, olika bilder. Alternativt digitalt framställda fotoalbum i två ex.
   • Tingsrättsprotokoll, översättningen, (ett original och två kopior)
   • Uppföljningsrapport/Follow up report, (ett original och två kopior).
   • Ett brev som ni skriver själva på god engelska enligt våra anvisningar, (ett original och två kopior). Om ni känner på er att ni inte behärskar engelskan tillräckligt bra, ta då hjälp av någon att se över vad ni skrivet, eventuellt anlitar ni en professionell översättare.

   Återrapport 2

   Den andra rapporten ska vara klar att skickas cirka ett och ett halvt år efter hemkomsten. Gör i ordning följande:

   • Framsidan Adoption-progress report Klistra upp en fin bild av ert barn längst ner.  Glöm inte att fylla i datum och att underteckna. (ett original och två kopior)
   • Två uppsättningar med bilder uppklistrade på vanligt papper , 9 bilder till varje, olika bilder. Alternativt digitala fotoalbum i två ex.
   • Ett brev som ni själva skriver på god engelska enligt våra anvisningar, (ett original och två kopior). Om ni känner på er att ni inte behärskar engelskan tillräckligt bra, ta då hjälp av någon att se över vad ni skrivet, eventuellt anlitar ni en professionell översättare.

   Övriga uppföljningsrapporter upp tills barnet fyllt 18 år

   Den tredje rapporten ska vara i Nigeria cirka två och ett halvt år efter er hemkomst och därefter ska ni fortsätta rapportera en gång per år tills ni varit hemma i 5 år, alltså fram till och med uppföljningsrapport 5. Därefter räcker det att ni skickar en rapport vartannat år till barnet fyllt 18 år.

   Rapporter t.o.m. den 5:e rapporten ska vara utformade på samma sätt som Uppföljningsrapport 2. Därefter kan ni gärna fortsätta att göra på samma sätt, men något brev är inte längre obligatoriskt. Om ni vill får ni gärna fortsätta att skicka en rapport per år, efter den 5:e rapporten, men det är som sagt inte längre obligatoriskt. 

   Brevkontakt utöver rapportskyldigheten

   Utöver de rapporter som måste sändas enligt ovan kan det finnas personer som engagerade sig i barnet eller som ni träffat under resan etc som blir glada för ett brev då och då. Det kan vara på barnhemmet, en fostermamma eller andra. Det är en stor upplevelse för barnet senare i livet att vid en återresa känna att det finns personer som kommer ihåg och kan visa brev och fotografier. (Tänk på att spara kopior för er egen del. Det kan vara trevligt för ert barn i framtiden.)

   Regler vid försenad uppföljningsrapportering

   Om rapporter uteblir sänder Adoptionscentrum ut påminnelser enligt nedan.

   Den första påminnelsen skickas tillsammans med information om var ni hittar instruktionerna för rapportering på vår hemsida. Tidpunkt anges för när rapporten senast ska vara Adoptionscentrum tillhanda.

   Om rapporten inte inkommer och ni fortfarande inte hört av er när angiven tidpunkt är passerad, skickar vi ytterligare ett påminnelsebrev med uppmaning och ny tidpunkt för när rapporten ska vara inne.

   De som inte hörsammat dessa påminnelser får ett tredje brev, där vi talar om de åtgärder som kommer att vidtas ifall rapporten inte skickas till Adoptionscentrum inom en viss tid. 

   Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande både hos oss på Adoptionscentrum och i barnens ursprungsland. Om vi trots alla påminnelser inte hör av er görs därför en anmälan till Socialtjänsten i er hemkommun.

   Försättsblad till rapporten
  • Panama

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Ett krav för att få adoptera från Panamá är att man rapporterar i tre år efter adoptionen. Man förbinder sig att sända nio uppföljningsrapporter till panamanska myndigheter, en var fjärde månad. Alla rapporter skrivs av er hemutredare och de skall därefter bestyrkas och få apostille hos Notarius Publicus i Sverige, samt översättas till spanska av auktoriserad översättare i Latinamerika. Adoptionscentrum ombesörjer detta.

   Varje rapport ska ta upp följande ämnen
   1. Allmänna uppgifter

   Rapporten ska dateras och inledas med uppgift om barnets panamanska och svenska namn samt barnets födelsedatum och ålder.

   2. Uppgifter om barnets fysiska och psykiska tillstånd

   Omfattar barnets aktuella vikt, längd, mat- och sömnvanor.

   3. Psykosocial och motorisk utveckling

   Den personliga, intellektuella, motoriska och språkliga utvecklingen. Hur barnet leker och vad det tycker om att göra ska beskrivas.

   4. Anknytning

   Här skall man redogöra för anknytningen mellan föräldrarna och barnet, och relationen till eventuella syskon. Även relationen till släkt, vänner och andra personer i barnets närhet ska beskrivas.

   5. Barnets bakgrund

   Om barnet är så pass stort att han/hon kan ha frågor och funderingar kring sitt ursprung så ska dessa beskrivas. Om barnet har minnen från sin tid på institution eller i fosterhem så ska även de beskrivas, liksom barnets eventuella intresse för sin biologiska familj.

   Fotografier

   Tillsammans med varje rapport sänder ni sex foton av ert barn. Välj gärna foton där ni själva är med, eventuella syskon och kanske även far- och morföräldrar. Gärna fotografier från olika högtider, t.ex. dop och födelsedagar. Fotografierna bör inte vara för informella, t.ex. strandbilder, men de skall vara kärleksfulla. Ett foto av hela familjen är mycket välkommet.

   Skicka rapporterna till:

   Adoptionscentrum
   Anneli Bonells Björklund
   Box 1188
   171 23 Solna

   OBS! Skicka in original samt en kopia av rapporten och en uppsättning fotografier i fotofickor.

  • Ryssland
   Ryssland

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Kommunen gör särskilda uppföljningsrapporter, den första efter 5 månader är obligatorisk för alla adoptivfamiljer.

   För Ryssland gäller även krav på uppföljningsrapporter skrivna av socialsekreterare till 1-årsdagen, 2-årsdagen och 3-årsdagen efter det att det ryska domstolsbeslutet om adoptionen vunnit laga kraft. I vissa regioner krävs årliga rapporter tills det att barnet fyllt 18 år.

   Kommunens uppföljningsrapporter ska skrivas enligt en särskild mall som kommunen kan ladda ner på MFoF:s hemsida.

   Rapporterna skickas till ansvarig handläggare hos Adoptionscentrum som efter bestyrkan hos Notarius Publicus skickar dem vidare till adoptionsmyndigheten i regionen barnet kommer från.

  • Serbien
   Serbien

   Serbien och Montenegro kräver att kommunen, d.v.s. er socialsekreterare gör uppföljningsrapporter var sjätte månad i tre år. I denna uppföljningsrapport ska de berätta hur de tycker att barnet anpassat sig i sin nya familj och omgivning, och om det skett några förändringar i familjen som påverkar familjesituationen. Adoptionscentrum vidarebefordrar dem till respektive myndighet i Serbien eller Montenegro. De skickas till Socialministeriet, det lokala socialtjänstkontoret i barnets födelseort samt barnhemmet/ Foster Care Centret

   Det åligger familjen själv att i god tid inför varje uppföljningsrapport ta kontakt med socialsekreteraren och se till att rapporten blir gjord.

   Alla rapporter skall vara översatta till serbiska/montenegrinska innan de skickas till Adoptionscentrum.

   Översättningarna måste vara korrekta och utförda av auktoriserade översättare t.ex. Boris Havel eller annan av Kammarkollegiet auktoriserad översättare.

   Boris Havel: mobil i Kroatien 00385 91 5702322

   e-mail: boris@havelpublishing.com         

   Tidsschema

   Fyll gärna i datum i detta schema så att ni kommer ihåg när det är dags att rapportera:

   Rapport nr 1 skrivs         av familjen                        ca 14 dagar efter hemkomst

   Rapport nr 2 skrivs         av socialsekreteraren        efter 6 månader

   Rapport nr 3 skrivs         av socialsekreteraren        efter 1 år

   Rapport nr 4 skrivs         av socialsekreteraren        efter 1,5 år

   Rapport nr 5 skrivs         av socialsekreteraren        efter 2 år

   Rapport nr 6 skrivs         av socialsekreteraren        efter 2,5 år

   Rapport nr 7 skrivs         av socialsekreteraren        efter 3 år

   Utformning

   • Rapporterna skrivs på MFoF:s mall för uppföljningsrapporter.
   • Ta fram fyra exemplar av alla rapporter och brev, både av original på svenska och av översättning,
   • En av dessa kopior av rapporten på svenska är för Adoptionscentrums arkiv.
   • Ta även fram tre uppsättningar fotografier, tre likadana uppsättningar.

   Varje brev och rapport bör inledas med barnets nya och gamla namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress. Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

   • barnets längd och vikt
   • barnets hälsotillstånd
   • barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
   • hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
   • hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och  familjens vänner.

   Fotografier

   Med samtliga brev och rapporter ska 5-6 fotografier skickas med. Sätt dem i fotofickor av A4-format. (Till 14-dagarsbrevet räcker det med totalt 3 foton). Fotona bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn..

   Att skicka till Adoptionscentrum

   Det är viktigt att rätt antal kopior på återrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet.

   • Rapporter: 1 original och 3 kopior
    både av den svenska texten och den serbiska översättningen
    (glöm inte att signera orginalet)
   • Eventuella brev: 1 original och 3 kopior
   • Fotografier: 3 identiska uppsättningar insatta i platsfickor

   Spara gärna en kopia hemma av allt ni skickar in till Adoptionscentrum.

   Försenad återrapportering

   Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

  • Sydafrika
   Sydafrika

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   De som adopterar från Sydafrika skickar rapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige. Officiella rapporter skrivna av utredaren på kommunen är obligatoriskt för alla. Om barnet har känd bakgrund skickas också personliga rapporter riktade till den biologiska familjen.

   Enligt sydafrikansk lag får ingen direktkontakt ske mellan adoptivfamiljer och barnhemmet barnet kommer från. All kontakt måste ovillkorligen ske genom Abba (via Adoptionscentrum). Överträdelser mot detta kan äventyra det fortsatta adoptionsarbetet mellan Adoptionscentrum och Sydafrika.

   Om ni, efter rapporteringstiden är över, vill skicka en extra hälsning/brev/foto till barnhemmet går detta bra. Viktigt är dock att även detta går via Adoptionscentrum och Abba.

   - Instruktioner och blanketter för uppföljningsrapportering till Sydafrika hittar du här.

   - Kom-ihåg-listor för återrapporterna till Sydafrika så att datumen för återrapporteringen inte glöms bort:

    
   - Information om registrering och omregistering av barn adopterade från Sydafrika finner du här: Registrering/omregistrering av barn från Sydafrika.
  • Sydkorea
   Sydkorea

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Medigvandeutredaren i hemkommunen ska skriva sex rapporter under det första året efter att adoptivföräldrarna fick barnet i sin vård. (Gäller efter 10 maj 2021.)

   När barnet har fått svenskt medborgarskap, ska intyg om det skickas till Sydkorea.

   Instruktioner för rapporter och intyg om medborgarskap:
    
  • Taiwan
   Taiwan

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Föräldrar som har adopterat barn från Taiwan har rapporteringsskyldighet till organisationen Cathwel Service i Taipei under minst sju år efter att barnet har kommit till Sverige. I vissa fall kan rapporteringen pågå tills barnet fyller 18 år. Detta framgår av "Post Adoption Agreement" som familjen skriver under i adoptionsprocessen. Antal bilder som ska bifogas preciseras också i detta dokument.

   Observera att det är viktigt att boka tid med utredaren från kommunen så snart ni kommit hem med ert barn eftersom den första uppföljningsrapporten ska skickas till Taiwan redan tre månader efter hemkomst.

   Varje rapport bör inledas med barnets nya och gamla namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress. Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

   • barnets längd och vikt
   • barnets hälsotillstånd
   • barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
   • hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
   • hur barnet trivs på förskolan, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och  familjens vänner

   Med samtliga rapporter ska fotografier skickas med. Fotona bör inte visa bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn.

   Under det första året rapporterar man var tredje månad;

   1. Rapporten skickas tre månader efter hemkomst

   2. Rapporten skickas sex månader efter hemkomst

   3. Rapporten skickas nio månader efter hemkomst

   4. Rapporten skickas ett år efter hemkomst

   Därefter skickar man en rapport per år;

   5. Rapporten skickas två år efter hemkomst

   6. Rapporten skickas tre år efter hemkomst

   7. Rapporten skickas fyra år efter hemkomst

   8. Rapporten skickas fem år efter hemkomst

   9. Rapporten skickas sex år efter hemkomst

   10. Rapporten skickas sju år efter hemkomst

   Den andra och fjärde rapporten ska skrivas av medgivandeutredaren från kommunen enligt den mall för uppföljningsrapporter som finns på MFoFs hemsida (som i samband med varje rapport ska göra hembesök hos familjen). Övriga rapporter skriver familjen själv. Alla rapporter skrivs direkt på engelska eller översätts till engelska och skickas i original till Adoptionscentrum som vidarebefordrar till Cathwel. Foton och videoklipp läggs på USB-sticka som också skickas med post till Adoptionscentrum.

  • Thailand
   Thailand

   Uppföljningsrapporter till Thailand är en förutsättning för att slutföra adoptionen. Tre uppföljningsrapporter ska göras av er medgivandeutredare  2, 4 och 6 månader efter hemkomsten med barnet. Under denna period pågår en sk. samlevnadsperiod i Sverige, innan den thailändska centralmyndigheten, baserat på rapporterna, fattar ett adoptionsbeslut och ger klartecken till att registrera adoptionen.

   Instruktioner för uppföljningsrapporter Thailand:

  • Ukraina
   Ukraina

    

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen. Föräldrar som fått barn från Ukraina har rapporteringsskyldighet fram till barnets 18-årsdag.

   Den första rapporten ska skrivas av socialsekreteraren i familjens hemkommun. Socialsekreteraren gör en uppföljningsrapport 6 mån efter barnets ankomst till Sverige. Familjen tar själv i god tid kontakt med de sociala myndigheterna och ombesörjer att uppföljningsrapporten blir gjord.

   Skriv gärna datum för varje rapport redan nu så är det lättare att komma ihåg.

   Läs mer i instruktionerna för uppföljningsrapportering till Ukraina.

  • Vietnam
   Vietnam

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   Totalt 6 rapporter skickas till Vietnam. Efter 6 månader görs en uppföljningsrapport "Follow-up report" av er socialsekreterare. Uppföljningsrapporten sänds tillsammans med ca sex fotografier till DA. Därefter skickas rapporter med 6 fotografier en gång i halvåret tills barnet har varit i Sverige i tre år. 

   Alla rapporter ska översättas till vietnamesiska av auktoriserad översättare och försedda med översättarens stämpel, och skickas in till Adoptionscentrum. tillsammans med två uppsättningar kopior.

  • Zambia
   Zambia

   Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

   I den överenskommelse som myndigheterna i Zambia har med Adoptionscentrum ställs kravet att familjer som adopterar barn från Zambia ska skicka fem uppföljningsrapporter under fyra år.

   Den första rapporten skickas sex månader efter det datum då adoptionsbeslutet togs. Den andra rapporten skickas ett år efter det datum då adoptionsbeslutet togs. Ytterligare tre rapporter skickas två och tre och fyra år efter det datum då adoptionscertifikatet utfärdades.

   Samtliga rapporter ska skrivas av er utredare på kommunen. Kontakta därför utredaren och kom överens om hur detta ska skötas. Rapporterna ska antingen vara skrivna direkt på engelska eller översättas till engelska, men det behöver inte vara av en auktoriserad översättare (förutsatt att de är skrivna på riktigt god engelska). Skicka med det svenska originalet med utredarens namnteckning samt den engelska översättningen, som antingen kan ha översättarens namnteckning eller lämnas utan namnteckning.

   Bifoga också ca 6 st bilder på era barn, gärna i storleken 10x15 cm och som får plats i traditionella fotofickor av A4-storlek. Ni ska också finnas med på någon av bilderna tillsammans med ert barn. Rapporterna behöver inte bestyrkas och ska skickas till Adoptionscentrum som vidarebefordrat till Zambia.

   Vi behöver ett original och sex kopior av varje rapport med foton. DSWs huvudkontor ska ha originalet. Zambias ambassad här i Sverige ska ha en kopia, provinskontoret DSW, distriktskontoret DSW, barnhemmet och CCASZ ska också ha varsin kopia.

   Sker det någon ändring i kraven för uppföljningsrapporteringen kommer information att läggas ut här. Adoptionscentrum kommer i så fall också att kontakta berörda familjer.

   Land