Adoptionskostnaden

Adoptionsavgiften 

Adoptionsavgiften ska täcka både kostnader i Sverige och i barnets ursprungsland och fastställs för varje utlandskontakt. På respektiva kontakts sida framgår vad avgifterna består av.

Vid adoption av fler barn vid samma tillfälle (syskon) tillkommer ytterligare en avgift för det andra och ev tredje barnet. Hur stor den blir är olika för olika utlandskontakt.

 

Utlands- och reservfond

Adoptionscentrums utlands- och reservfond finns bl a som en buffert för de risker Adoptionscentrum har i sin utlandsverksamhet, t ex om det blir stopp i ett land och vi ligger ute med medel för pågående ärenden. Sökanden bidrar solidariskt till fonden genom adoptionsavgiften.

Ur fonden kan också enskilda familjer söka bidrag till oförutsedda extrema kostnader. Det kan gälla t ex ett misstag i handläggningen från Adoptionscentrums sida och som förorsakar en familj kostnader. Bidrag ges inte till kostnader som beror på att en familj inte följt Adoptionscentrums råd eller kostnader som täcks av vanliga försäkringar och aldrig till förlorad arbetsförtjänst. Medel beviljas efter prövning av varje enskilt fall. Ansökan om bidrag görs skriftligt och prövas, beroende av belopp, av kansliet alternativt förbundsstyrelsen. Utgifter ska verifieras med kvitton.

 

Rese och olycksfallsförsäkring

I adoptionsavgiften ingår en reseförsäkring för barnet som täcker olycksfall och akutsjukdom. Försäkringen börjar gälla när man får barnet i sin vård, alternativt den dag föräldrarna reser från Sverige och gäller till ankomst i Sverige.

Försäkringen gäller inte för extra dagar om familjen väljer att förlänga vistelsen.

Försäkringen har en självrisk på 500 kronor.

Mer information finns på erv.se

 

Barnförsäkring

Alla barn som adopteras genom Adoptionscentrum omfattas av en sjuk- och olycksfallsförsäkring via adoptionsavgiften. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan Adoptionscentrum och Söderberg & Partners. Detta innebär en grundtrygghet för nyblivna adoptivföräldrar och deras barn.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller under två år med särskilda villkor som specificeras mer detaljerat av Söderberg & Partners. Därefter beslutar du som förälder om du/ni vill fortsätta med försäkringen och får i så fall aviseringar direkt från Söderberg & Partners.

En gruppförsäkring som denna, till skillnad från en individuell försäkring, syftar till att ge ett likvärdigt skydd till alla barn i gruppen till en rimlig försäkringspremie. Den ger en god försäkring till alla, oavsett bakgrund. I individuella fall kan ytterligare en försäkring behövas. Det är därför viktigt att du läser försäkringsvillkoren noggrant och ställer det mot din familjs individuella behov.

Vid eventuella frågor om barnförsäkringen vänligen kontakta Söderberg & Partners på telefon 036-580 15 83

  

Betalning av adoptionsavgiften

Adoptionsavgiften betalas vid två tillfällen (fr o m avtal per den 1 mars 2014) under adoptionsprocessen.

Första inbetalningen skall ske när det är dags att göra i ordning ansökan till ett land. Inbetalningen avser halva preliminära adoptionsavgiften. Den återstående och sista inbetalningen görs vanligtvis i samband med att ni får besked om ett visst barn.

Adoptionscentrum tillämpar fast adoptionsavgift. Avgiften fastställs vanligtvis vid besked om barn. Efter detta datum sker inga förändringar av avgiftens storlek förutsatt att ni inte senare väljer att byta kontakt eller avvakta med er adoption.

Adoptionsavgiften fastställs per 1/1 och per 1/7 varje år.

 

Avbrott och byte av land/kontakt

Adoptionscentrum kan inte lämna några garantier för att en adoption kommer att kunna genomföras, men i och med att vi åtar oss att lämna adoptionshjälp, bedömer vi att förutsättningarna är goda. I annat fall informerar vi tydligt om motsatsen.

Adoptionscentrum arbetar med genomsnittskostnader. Detta innebär att kostnaderna för varje adoption inte kan särredovisas eller specificeras. Adoptionscentrum har generella kostnadsregler för avbrott av ett adoptionsärende som gäller oavsett om ärendet avbryts på grund av t ex graviditet eller andra förändrade förutsättningar, extremt lång väntetid efter att adoptionsansökan sänts till ursprungslandet eller förändrade krav från ursprungslandet. Om myndighet i Sverige eller i ursprungslandet avstyrker adoptionens genomförande gäller samma regler som då avbrytandet sker på de blivande adoptivföräldrarnas initiativ. Detta innebär att Adoptionscentrum inte kan påta sig något ekonomiskt ansvar då t ex en socialnämnd inte lämnar medgivande eller en domstol i utlandet inte tillstyrker adoptionen.

Villkoren för avbrott är olika beroende på hur långt adoptionsprocessen har pågått och regleras i det avtal som slutits mellan de/den sökande och Adoptionscentrum. 

Om ärendet avbryts:

  • Efter att instruktionen om iordningsställande av ansökningsdokumenten sänts till familjen, utgår en avgift på 10 000 kronor (punkt 7.1 i avtalet).
  • Efter att ansökningsdokumenten sänts till ursprungslandet, utgår en avgift på 50 000 kronor (punkt 7.2 i avtalet).
  • Efter att besked om barn lämnats, utgår en avgift på 60 000 kronor (punkt 7.3 i avtalet).

Utöver dessa belopp tillkommer kostnader som inte är inkluderade i adoptionsavgiften, t ex kostnader för översättningar, vård och advokat. 

Innan de/den sökande fått besked om barn, finns det möjlighet att byta till annat land/kontakt. Ingen avgift utgår för detta förutom kostnader för t ex registrering och utlägg för dokument.

 

Adoptionslån

Som medlem i Adoptionscentrum finns möjlighet till lån hos SEB. Läs mer på SEB:s hemsida.

 

Adoptionsbidrag

När adoptionen är klar, får man ett bidrag från försäkringskassan på 75 000 kr (from 2017). Läs mer på försäkringskassans hemsida. Vid adoption av fler barn vid samma tillfälle (syskon) får man fullt adoptionsbidrag för varje barn.


Avtal

När det är dags att göra i ordning ansökan till ett land skrivs ett avtal mellan den som vill adoptera och Adoptionscentrum. Avtalet som ska undertecknas skickas ut av ansvarig handläggare.

Här hittar du avtalet.