Sydkorea

Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Medgivandeutredaren i hemkommunen ska skriva sex rapporter under det första året efter att adoptivföräldrarna fick barnet i sin vård. (Gäller efter 10 maj 2021.)

När barnet har fått svenskt medborgarskap, ska intyg om det skickas till Sydkorea.

Instruktioner för uppföljningsrapporterna

Sex uppföljningsrapporter skrivna av kommunen samt ett intyg om barnets svenska medborgarskap ska skickas till Sydkorea. (Gäller sedan 10 maj 2021.)

Intyg om svenskt medborgarskap

Så snart Skatteverket har erkänt adoptionen ska ni begära ett utdrag som heter ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer ”- på engelska. Utdraget ska vara utställt på ert barn. Det är viktigt att ni begär just den här sortens intyg från Skatteverket, ingen annan variant.

Klicka för att se hur man begär utdraget via Skatteverkets hemsida.

När ni får utdraget hemskickat till er kommer det att vara ett undertecknat original med stämpel från Skatteverket.

Notarius Publicus

Ta med originalet till Notarius Publicus som ska bestyrka det med sk. apostille. Notarius skriver sin apostille på engelska.

Skicka till Adoptionscentrum:

 • 1 original bestyrkt med apostille av Notarius Publicus
 • 1 enkel kopia

Det sydkoreanska medborgarskapet hävs

Vi vidarebefordrar dokumentet till KWS (f.d. SWS) som i sin tur informerar en speciell regeringskommitté att barnet är svensk medborgare. Denna kommitté sammanträder cirka två gånger per år och förkunnar då att barnets sydkoreanska medborgarskap är hävt. Vi får inte någon bekräftelse på detta.

Viktigt för fortsatta adoptioner
Detta utdrag från Skatteverket är enormt viktigt för Sydkorea, då det bevisar att adoptionen är erkänd i Sverige och att barnet har svenskt medborgarskap. Sydkoreanska myndigheter kontrollerar regelbundet att det finns intyg om svenskt medborgarskap för samtliga barn som adopterats till Sverige. Skulle det saknas för något enskilt barn ifrågasätter de det kraftigt.

Kommunens uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter ska göras inom ett år, räknat från dagen då barnet lämnades över i föräldrarnas vård.

 • Samtliga 6 rapporter ska skrivas av utredaren i er hemkommun.
 • Inför varje rapport ska utredaren träffa båda föräldrarna fysiskt tillsammans med barnet. Det blir alltså totalt 6 träffar.
 • Minst 3 av träffarna ska vara i form av fysiska hembesök. Övriga träffar kan ske på annat sätt än genom besök i adoptivföräldrarnas hem, t.ex. genom en fysisk träff på socialkontoret.
 • Det första fysiska hembesöket ska ske i samband med den första rapporten.
 • Samtliga rapporter måste dateras senast 10 dagar efter att utredaren träffat familjen.

Det är ni som adoptivföräldrar som har ansvar för att boka in tider med utredaren för uppföljningsrapporterna.

När ska rapporterna göras?

Första rapporten ska göras innan det gått en månad.

Fyra rapporter ska vara genomförda när barnet varit i familjen i 6 månader.

Den sjätte (sista) rapporten ska vara genomförd innan det har gått totalt ett år, räknat från när barnet kom i föräldrarnas vård.

Antalet rapporter är reglerade i riktlinjer från sydkoreanska Ministry of Health and Welfare och är ett villkor för att genomföra en internationell adoption. Det går inte att slå ihop flera rapporter. Använd tidsschemat nedan för att boka in träffar med utredaren.

Tidsschema

 • 1:a rapporten: ett hembesök ska göras innan det gått 1 månad från den dag då barnet överlämnades i er vård.
 • 2:a rapporten: 2 månader efter att barnet överlämnades i er vård.
 • 3:e rapporten: 3 månader efter att barnet överlämnades i er vård.
 • 4:e rapporten: 5 månader efter att barnet överlämnades i er vård.
 • 5:e rapporten: 8 månader efter att barnet överlämnades i er vård.
 • 6:e rapporten: 11 månader efter att barnet överlämnades i er vård. Både träffen med utredaren och dateringen av den sista rapporten måste vara inom ett år från dagen då barnet lämnades över i er vård.

Utformning av rapporterna

I rapporterna ska det framgå hur barnet mår och utvecklas i sin nya familj. Den viktigaste delen av rapporten är utredarens bedömning av hur barnet har det i sin nya familj.

 • Kommunens utredare ska använda MFoFs rapportformulär för samtliga uppföljningsrapporter. I formuläret framgår vilken information som ska ingå i rapporten.
 • Informera utredaren om att varje rapport ska vara daterad senast 10 dagar efter att hen har träffat er.
 • Utredaren skriver vanligtvis rapporten på svenska. Ni låter sedan en auktoriserad översättare översätta den till engelska. Förteckning över översättare finns på www.kammarkollegiet.se. På MFoFs hemsida finns rapportformuläret både på svenska och engelska.

Foton till rapporterna

Till samtliga rapporter ska ni bifoga foton. De ska visa hur barnet mår och utvecklas. Några av bilderna bör visa inte bara barnet utan även barnet tillsammans med er föräldrar och eventuella syskon.

 • Ordna 2 identiska uppsättningar om 6-8 foton i varje. Sätt in fotona i fotofickor av ca A4-format.

Den ena uppsättningen foton kommer KWS att ge till familjehemmet. Eftersom de har haft hand om ert barn under en lång tid uppskattar de mycket att få ta del av bilderna. Märk gärna denna uppsättning foton med barnets koreanska namn och ”case number”.

Familjehemmet får endast ta del av bilderna, inte den skrivna rapporten.

Vad ska vi skicka till Adoptionscentrum när en rapport är klar?

Skicka följande med post:

 • 1 original av rapporten på engelska 1 kopia.
 • 2 st identiska uppsättningar foton med 6-8 foton i varje.

Adress till Adoptionscentrum

Skicka rapporterna med foton och intyg om svenskt medborgarskap till Adoptionscentrum:

Uppföljningsrapport Sydkorea
Adoptionscentrum
Box 1188
171 23 Solna

Försenad rapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna uppföljningsrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

Hälsningar till familjehemsföräldrarna och KWS

Efter avslutad rapportering går det bra att fortsätta skicka bilder och även hälsningar till familjehemmet. Ni kan då skicka dessa direkt till KWS som vidarebefordrar dem.

Adress:
Post Adoption Services
Korea Welfare Services
21, Nonhyeon-ro 86-gil, Gangnam-gu
135-920 Seoul
Korea

Skriv tydligt barnets hela koreanska namn och ”case number” på kuvertet och ange om möjligt familjehemsmammans namn.

Vill ni skicka julkort eller någon annan hälsning till personalen på KWS så kan ni skicka även dessa direkt till adressen ovan.

artikeln uppdaterades 01 februari 2023