Globala målen

Världens ledare har antagit 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030. Genom de Globala målen ska FN:s medlemsländer till år 2030 tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, och lösa klimatkrisen. Men om målen ska förverkligas måste alla ha kännedom om, och bidra till, dem.

Föräldralösa Barn bidrar på flera sätt till att uppnå målen. De mål och delmål som rör barns rättigheter direkt är extra viktiga för oss – liksom vi är för dem. Genom vårt arbete bidrar vi bland annat till följande av agendans mål:  

Mål 1 – Att minska fattigdomen. Vi arbetar för att öka rättigheterna för en marginaliserad grupp barn som står utan familjens skydd och saknar en egen röst.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande. En uppväxt på barnhem påverkar barns utveckling och psykiska välbefinnande negativt. Vi arbetar för barns rätt till en familj, och för att förkorta vistelsetiden och förbättra omhändertagandet av barn som lever i utsatthet. Vi arbetar också för att ge barn och unga tillgång till information och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa.

Mål 4 – God utbildning för alla. Vi arbetar för att barn som lever på barnhem, med funktionsvariationer eller med hiv, ska ha samma rätt till utbildning som andra barn.

Mål 5 – Jämställdhet. Vi arbetar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Mål 13 – Bekämpa klimatpåverkan. Klimatförändringar drabbar barn hårt och är ett stort hot mot barns rättigheter. Även om vi inte är en miljöorganisation har vi ett miljöperspektiv i alla insatser och arbetar proaktivt för att våra samarbetspartners ska ha en katastrofberedskap och klimatanpassning samt för att öka kunskapen hos våra olika målgrupper.

artikeln uppdaterades 20 januari 2023