Effektrapport

Viktiga effekter av våra insatser är att barn som lever i utsatthet blivit mer uppmärksammade. I många länder har man börjat söka andra lösningar än institution och arbetar med att förebygga övergivande och stärka familjer. Standarden på omhändertagandet på barnhem har förbättras. I flera länder uppmärksammas nu att de ungdomar som lämnar institutionerna behöver förberedelse och stöd.

Dessa resultat har uppnåtts genom samverkan med barnrättsorganisationer, som i sin tur fått ökad kapacitet och kunskap.

Under 2022 har vi samarbetat med 22 partners i Vietnam, Indien, Filippinerna, Serbien, Etiopien, Sydafrika, Zambia och Colombia.

Föräldralösa Barns insatser har förutsättningar skapats för att fler barn ska få möjlighet att växa upp i familj och få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i större utsträckning. Minst 14 500 flickor och pojkar har nåtts direkt av Föräldralösa Barns projekt under 2022. De har i ökad utsträckning fått sina rättigheter uppfyllda och är bättre rustade för vuxenlivet.

Vårt arbete har bland annat:

  • Bidragit till förändringar i uppfyllandet av barns rättigheter genom att fler barn har fått möjlighet att växa upp i familj, har fått ökat skydd mot övergrepp och sina rättigheter till utbildning och deltagande tillgodosedda.
  • Bidragit till att barn och unga inom våra projekt är bättre skyddade mot övergrepp och utnyttjande.18 samarbetsorganisationer har fått ökade kunskaper om barns skydd och säkerhet och har utvecklat interna policys.
  • Genom att förebygga att barn placeras på institution och arbeta för att motverka fattigdom, ojämställdhet och diskriminering pga funktionsvariation och hiv har barn kunnat stanna i sina familjer och få tillgång till utbildning och hälsovård.
  • Över 5 800 föräldrar och vårdnadshavare har ökat sina kunskaper om barns rättigheter generellt, barns rätt till deltagande, till skydd från övergrepp och våld, till hälsa och utbildning. De har ökat sin kännedom om lagar och policys, om existerande stöd från samhället och hur man kan få tillgång till detta. Vissa utbildningar har fokuserat särskilt på barn med funktionsvariationer och barn som lever med hiv.
  • 6 800 barn och 3 600 kvinnor har fått ökade kunskaper om sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

Föräldralösa Barn är medlem i Giva Sverige. Som medlem åtar man sig att följa den kvalitetskod som gäller för alla medlemmar. Syftet är att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationens verksamhet.

Som en del i Giva Sveriges kvalitetskod har vi sammanställt ett urval av de viktigaste effekterna Föräldralösa Barn har bidragit till under det senaste året.

Läs mer om våra resultat i vår effektrapport för 2022

artikeln uppdaterades 26 juni 2023