Tryggt givande

För Föräldralösa Barn är trygghet en viktig faktor vid insamlingen. Att dels kunna visa att du som ger stödjer ett viktigt arbete samtidigt som givandet ska vara enkelt och transparent. Vårt arbete ska bedrivas med hög kvalitet, gott omdöme och för att ge mesta möjliga nytta till vår målgrupp.

Svensk Insamlingskontroll

Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar vår bokföring och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi lovat givarna.

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används.

Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent av en organisations totala årsintäkt gå till kostnader för insamling, administration och medlemmar.

Svensk Insamlingskontrolls kontrollarbete och regler:
Organisationen ska snarast möjligt efter räkenskapsårets slut, dock senast fem månader därefter skicka in kopia av följande handlingar;
• Signerad årsredovisning och eventuell koncernredovisning
• Revisionsberättelsen
• Revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen eller motsvarande form av rapportering till organisation
• Signerade blanketter för resultaträkning och nyckeltal samt notförklaringar enligt anvisningar till rapportpaketet
• Blanketten mottagande organisationer
Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för.

Giva Sverige

Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer Giva Sveriges kvalitetskod. Varje år publicerar vi en effektrapport.

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i  medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur.

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:
• Ändamål
• Styrelse
• Styrning
• Internkontroll
• Insamling
• Anställda och volontärer
• Rapportering

De insamlade pengarna används främst som egeninsatser i de projekt som finansieras av ForumCiv. Vi kan på så sätt genomföra större insatser för att bidra till bestående förändringar för kommande generationer barn. Några insatser finansieras direkt av Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023