Bistånd – Indien

Andelen barn i Indien är bland de högsta i världen. Ca 30% av befolkningen är under 15 år. Trots lagstiftning är våld och övergrepp mot barn vanligt. För barn i utsatta områden och ekonomiskt svaga familjer är risken stor att man i stället för att gå kvar i skolan får börja arbete från tidig ålder. Flickor riskerar i högre grad än pojkar att inte få gå klart skolan.

Våra projekt

I Indien har Föräldralösa Barn sex projekt, ett i Delhi och resten i Odisha. Flera av dessa har ett särskilt fokus på att stärka flickor och kvinnor, ge dem kunskap om sina rättigheter och styrka att stå upp för sig själva. Sexuella och reproduktiva rättigheter lyfts särskilt, även i grupper för pojkar.

Vi stärker familjer så att de känner till sina och sina barns rättigheter, och sina skyldigheter som föräldrar, vet vilket stöd som finns att få i samhället och förebygger därmed att barn överges eller omhändertas. Vi arbetar för att barn ska ha en trygg uppväxt utan våld och övergrepp, för att de ska få gå i skolan och slippa gifta sig eller börja arbeta innan de är vuxna.

I ett projekt stöttas familjer med barn med funktionsnedsättningar så att barnen ska ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och inkluderas i samhället. Även dessa barn ska få gå i skolan, slippa utsättas för diskriminering och de och deras familjer måste få tillgång till det stöd som finns att få i samhället. I projektet arbetar man med inkluderande barngrupper där barn med eller utan funktionsnedsättning deltar, lär sig om sina rättigheter och genomför gemensamma aktiviteter.

Vi arbetar för att samhällets representanter i form av barnskyddsorgan på olika nivå ska ha nödvändig kunskap för att kunna agera om barn far illa, förhindra att barn omhändertas i onödan, och ge nödvändigt stöd till barn och deras familjer utifrån lagar och förordningar.

Klimatförändringar och miljöförstöring påverkar barnen allra mest, därför är detta frågor som också är aktuella i våra projekt. Det kan handla om allt ifrån att barn och ungdomar sprider kunskap och tar initiativ i sitt bostadsområde eller sin by till sopsortering, organiska köksträdgårdar eller bidrar till biologisk mångfald genom att bygga fågelbon. Till att byar kräver att myndigheterna drar fram vattenledningar till alla hus, försöker övergå till ekologisk odling eller bildar kommittéer för katastrofberedskap som upprättar planer för hur man ska agera i händelse av t ex översvämningar, cykloner och liknande för att evakuera och förhindra att människor förolyckas. Barns skydd är alltid en viktig del i dessa planer.

Se vår film om hur man arbetat för att stärka katastrofberedskapen.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023