Uppdrag Granskning - Om adoptionerna från Chile

Under flera års tid har vi tagit del av adopterades och biologiska föräldrars berättelser om oegentligheter kopplade till adoptioner från Chile. Dessa berättelser väcker mycket känslor och oro, och vi som arbetar på eller är förtroendevalda i Adoptionscentrum är djupt berörda över de livsöden som beskrivs.

En brottsutredning tillsattes för fyra år sedan i Chile efter att det blivit uppenbart att det förekommit allvarliga oegentligheter i flera adoptionsprocesser. Det man i dagsläget undersöker är omkring 600 adoptioner. Av dessa är hälften inhemska adoptioner i Chile och resten är internationella adoptioner till flera olika länder, bland annat Sverige. För att få en bild av omfattningen kan sägas att av de drygt 2000 adoptioner som genomfördes från Chile till Sverige mellan 1970- och 1990-talen ingår ungefär 100 i den chilenska brottsutredningen.

Brottsutredningen i Chile har vare sig Sverige, Adoptionscentrum eller vår före detta medarbetare i fokus, utan är mycket mer övergripande än så. Det handlar om hur samhället såg ut, med bristande strukturer och resurser, och hur myndigheter och domstolar agerade.

Det vi inte vet idag är i vilken mån och vilken typ av oegentligheter som skulle kunnat förekomma i de adoptioner som genomförts till Sverige. Alla adoptionshandlingar som vi har tagit del av ser juridiskt korrekta ut och gällande lagar och regler har efterlevts. Detta understryks av den i Chile ansvariga ministern Balmacedas uttalande i Chilevision i juni om att inga brott ännu har kunnat fastställas och att det inte gått att väcka åtal. Adoptionscentrum har hela tiden förklarat sig villiga att bistå den chilenska utredningen med all information vi har tillgänglig. 

Adoptionscentrum tycker att ansvarsfrågan ska belysas och att den utredning av internationella adoptioner, som regeringen har utlovat, är nödvändig. Svenska myndigheter har yttersta ansvaret för den internationella adoptionsverksamheten i Sverige och utländska myndigheter har ansvar för adoptionsprocessen i respektive land. Adoptionscentrum har självklart ansvar för de adoptioner som vi förmedlar men vi kan inte ta ansvar idag för de värderingar som gällde för flera decennier sedan. Vårt ansvar är att kontrollera och säkerställa att de adoptioner vi förmedlar genomförts på ett korrekt sätt. Allt arbete utgår från de nationella och internationella lagar och konventioner som råder vid varje adoptionstillfälle. Fokus ligger hela tiden på barnets bästa i ett livslångt perspektiv.

Wilhelm Kaldo, Förbundsordförande

Stockholm juni 2021

 Med anledning av Uppdrag Gransknings kommande program om adoptionerna från Chile har vi fått en mängd frågor som vi valt att svara på skriftligen. Läs dessa frågor och svar här.

Läs mer om brottsutredningen i Chile här.