Statskontorets rapport

I januari 2021 kom rapporten från Statskontorets granskning av adoptionsförmedlingen som slår fast:

Nuvarande organisering ger bäst förutsättningar för internationell adoptionsverksamhet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och de svenska adoptionsförmedlingarna har relevant kompetens för att utföra sina uppgifter och arbetar för att säkerställa att adoptionerna genomförs rättssäkert och med barnens bästa i fokus. Det konstaterar Statskontoret i sin översyn av hur internationella adoptioner genomförs i Sverige, och ger stöd till att den rådande svenska adoptionsmodellen, att ideella organisationer ansvarar för förmedlingsarbetet och en statlig myndighet utövar tillsyn.

-        För oss är rättssäkerheten och barnrättsperspektivet de viktigaste aspekterna i vårt arbete och vi är glada över att rapporten konstaterar att det är hög rättssäkerhet i svensk adoptionsförmedling, kommenterar Kerstin Gedung, Adoptionscentrums verksamhetschef efter Statskontorets översyn som redovisades i slutet av januari. Hon konstaterar också att den adoptionsmodell som finns i Sverige är den absolut mest vanliga internationellt.

Särskilt fokus på barnrättsperspektivet

Det var i februari 2020 som Statskontoret fick i uppdrag av regeringen att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige, samt överväga om den bör förändras. Översyner av det här slaget görs med jämna mellanrum, senast 2003.

Den nu aktuella översynen utgår från de villkor som regeringen fastställde i uppdraget, nämligen att adoptionsverksamheten ska säkra barnrättsperspektivet, rättssäkerhet, relevant kompetens i alla led, rimliga och hållbara kostnader för förmedlingsverksamhet och kostnadseffektivitet i offentligt finansierade verksamheter.

Nuvarande organisation ger bäst förutsättningar

Statskontoret har i sitt arbete tagit del av en rad internationella och nationella rapporter och dessutom intervjuat representanter för MFoF, kommunernas socialförvaltningar, adoptionsorganisationerna, de adopterades organisationer och enskilda adopterade.

Statskontoret bedömer att nuvarande organisering är ändamålsenlig och ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten. Andra organiseringsalternativ, som att staten övertar förmedlingsansvaret, skulle tillgodose rättssäkerheten och barnrättsperspektivet i lägre utsträckning samtidigt som kostnaderna för verksamheten skulle bli högre” sammanfattar Statskontoret rapporten på sin webbplats.

Läs hela rapporten här.

MFoF bör öka sitt stöd till kommuner och adoptionsorganisationer

-        En översyn som den Statskontoret gjort nu är väldigt viktig, för att säkerställa att adoptionsprocessen har ett barnrättsperspektiv och är rättssäker. Samtidigt finns det alltid utrymme för förbättringar, för oss är detta ett kontinuerligt arbete, säger Adoptionscentrums ordförande Johan Högberg.

Statskontoret pekar i sin rapport också på några förbättringsåtgärder som de föreslår bör genomföras, bland annat att medgivandeutredningar samlas till och genomföras av ett färre antal kommuner samt att MFoF ökar sitt stöd och sin rådgivning till såväl kommuner som adoptionsorganisationer. MFoF bör också samarbeta med övriga nordiska länder för tillsyn och auktorisation, öka samarbetet med Utrikesdepartementet för att få mer information om ursprungsländerna och genomföra två tillsynsresor varje år. De adopterades arkivhandlingar får också särskild uppmärksamhet och MFoF föreslås följa upp hur förmedlingarna hanterar utlämningen av dessa.