Datum:  2022-06-29

MFoF:s resa till Chile

9-13 maj besökte MFoF Chile för att informera om och underlätta genomförandet av tre av myndighetens pågående uppdrag: att hjälpa internationellt adopterade i Sverige att söka sitt ursprung, att förmedla adoptionsspecifikt samtalsstöd till internationellt adopterade och adoptivföräldrar i Sverige samt att vara nationell kontaktpunkt för de som söker information om oegentligheter inom internationella adoptioner.

MFoF ville också informera sig om hur den chilenska utredningen av brott och oegentligheter i samband med internationella adoptioner under 1970–1990-talet fortskrider.

Läs MFoF:s reserapport från besöket i Chile här.