Röttersökning

Tillfälligt stopp för nya röttersökningsärenden. Från den 26 mars 2018 inför Adoptionscentrum ett tillfälligt ärendestopp för nya röttersökningar på grund av hög belastning. Du kan fortfarande beställa en kopia av din adoptionsakt och boka barnhemsbesök.


Stöd via Adoptionscentrum

Som adopterad är det du som bestämmer om och när du ska starta din sökning efter biologisk familj, det vi kallar för en röttersökning. Adoptionscentrums roll är att stötta och förbereda dig under din röttersökningsprocess. Det är du som äger, bestämmer och ansvarar över din sökning.

Vårt stöd består bland annat av att påbörja processen, skicka in alla blanketter som ursprungslandet behöver, att vara den kulturella tolken för dig som behöver det, att balansera förväntningar och förberedelser, att fånga upp dig om du skulle hamna i en personlig kris, att stötta dig i en eventuell relation till den biologiska familjen fram till dess att relationen klarar sig själv samt att upprätthålla etik, juridik och humanitet gentemot alla inblandade parter.

En röttersökning är en komplex process som vi försöker hjälpa dig att landa i. Vi kan i förväg inte veta vad som kommer att hända med just din sökning, men vi kan dela med oss av de erfarenheter vi har för att kunna stötta dig på bästa individuella sätt. Vi kan erbjuda rekommendationer som till exempel att du bör ha en stabil livssituation, en närstående som du kan prata med om din process samt att du ska ha en personlig mognad för att kunna hantera tung eller svårhanterlig information. Du bör ha fyllt 18 år när du startar en sökning (en del ursprungsländer har satt upp ålderskrav för en sökning). Du bör även vara förberedd på att kunna hantera en eventuell personlig kris eller en psykiskt påfrestande situation, innan, under och efter en röttersökning.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har mer information om förberedelser inför en röttersökning och vad som är bra att fundera på, du kan läsa mer om det här.

För att få reda på mer om vi kan hjälpa dig med en röttersökning är du välkommen att ta kontakt med våra handläggare.

Medlem

Adoptionscentrum är en medlemsbaserad organisation, vilket betyder att du som vill göra en röttersökning via oss, måste vara medlem. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att bli medlem här.

Förberedande workshop

Som första steg i din sökning behöver du gå en workshop om röttersökningar. Den är digital genom Skype för Företag och du behöver en dator/smartphone samt internet för att kunna delta. Workshoperna hålls fyra till fem gånger per år för att vi ska få ihop tillräckligt många som anmäler sig till varje tillfälle. 

Workshopen är indelad i två delar. Först är det en presentation av Resor och Rötters verksamhet och arbete med röttersökningar. Del två består av en diskussion mellan deltagarna. Efter workshopen tillfrågas deltagarna att fortsätt ha en kontakt med varandra om så önskas. 

Du kan anmäla dig till nästa workshop genom att meddela oss på Resor och Rötter. Du kan gå workshopen även om du inte önskar göra en röttersökning med hjälp av Adoptionscentrum. Du behöver vara medlem för att kunna delta. 

Självkostnader

Från och med 1 juni 2014 tar Adoptionscentrum ut ett självkostnadspris på 3000 kronor. Det är inte själva röttersökningen som kostar, utan stödet som vi kan erbjuda. Självkostnaden täcker ditt stöd under en treårsperiod eller till dess att du har etablerat en stabil relation till din biologiska familj. Om du fortsatt vill ha vårt stöd efter tre år, är självkostnadspriset 1000 kronor för ytterligare tre år. Självkostnaden täcker en liten del av tjänsten för handläggaren och resterande kostnader tas ur en rötterfond. 

Vissa samarbetspartners i ursprungsländerna har självkostnader för själva röttersökningen. Det betyder att du kan få betala en självkostnad för din röttersökning i utlandet beroende på vilken part i ursprungslandet som vi samarbeter med. Se mer information under respektive land nedan. 

Länderna

Adoptionscentrum har arbetat med över 65 olika länder från 1970-talet och framåt. Det är en utmaning att känna till vilka möjligheter som finns att söka rötter i alla länder. För att vi ska kunna vara behjälpliga med en röttersökning, måste vi samarbeta med en lokal kontaktperson, organisation eller myndighet i landet, som kan utföra själva sökningen på plats.

Vi använder i huvudsak våra redan etablerade kontakter för att hjälpa adopterade med sina röttersökningar. I vissa länder går det att etablera nya samarbeten. I en del länder finns lagstiftning som innebär att vi som organisation inte har möjlighet att hjälpa till med en röttersökning.

Nedan har vi samlat information om flera som vi har information om gällande röttersökningar. En del länder har vi samarbetat med länge medan andra är nyare kontakter. 

 • Resor och Rötter
  • Bulgarien

   Adoptionscentrum har för närvarande inte möjlighet att genomföra röttersökningar i Bulgarien. Det på grund av Bulgariens lagstiftning kring sekretess i adoptionsärenden. Lagen gör det idag indirekt förbjudet med röttersökningar i Bulgarien. En bulgarisk domstol skulle kunna göra undantag i specifika ärenden och bryta mot sekretessen om anledningen till röttersökningen grundar sig i tungt vägande medicinska skäl.

   Adoptionscentrum håller sig uppdaterade kring situationen i landet. Beslutsfattare håller på att se över lagstiftningen kring adoptioner samt om det finns möjlighet att ändra lagen och den stränga sekretessen. Det kan vara möjligt att lagen kommer ändras under år 2018. Om ändrig sker behöver Adoptionscentrum tid på sig att hitta en lokal kontakt som kan hjälpa oss med röttersökningar och arbeta upp en rutin kring röttersökningsprocessen.


   Samarbete: -

   Självkostnadspris Sverige: -

   Självkostnadspris utland: -

  • Chile

   Adoptionscentrum har samarbetat med den statliga myndigheten SENAME (Servico Nacional de Menores) sedan 1990-talet när det kommer till röttersökning i Chile. SENAME har ett väl utvecklat program för röttersökningar och det finns en särskild avdelning på huvudkontoret i Santiago som arbetar specifikt med detta för både nationellt och internationellt adopterade. Om du som adopterad kommer från någon annan del av landet, kommer handläggaren centralt att vidarebefordra din sökning till det lokala SENAME-kontoret. I de fall den biologiska familjen hittas, är det en lokal socialarbetare som tar den inledande kontakten med den biologiska familjen.

   Om du vill starta en röttersökning i Chile kan du använda dig av Adoptionscentrum som stöd och part i processen, alternativt söka på egen hand genom att själv ta kontakt med SENAME. Om du vill genomföra röttersökningen med Adoptionscentrums stöd, behöver du vara medlem hos oss samt betala en självkostnad om 3000 kr.

   Enligt SENAME:s senaste riktlinjer för arbetet med röttersökningar, är det du som adopterad som har rätt att ta del av den information som rör dig och ditt ursprung. SENAME har inte rätt att skicka information som rör en adopterads bakgrund till någon annan än den adopterade själv, utan dennes medgivande. Om du önskar få stöd av oss på Adoptionscentrum i röttersökningsprocessen, måste du själv skriftligen meddela SENAME detta.

   Riktlinjerna för hur personuppgifter ska hanteras regleras i chilensk lag.

   Det är viktigt att vara medveten om att en röttersökning i Chile är en långsam process som är svår att förutsäga hur lång tid den tar. Myndigheten har hög belastning och knappa resurser, men gör sitt bästa. Många adopterade har under åren hittat sina biologiska familjer i Chile med hjälp av SENAME och Adoptionscentrum.


   Samarbete: Myndigheten SENAME (Servicio Nacional de Menores)

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: -

  • Colombia

   I nuläget utgår inget statligt ekonomiskt bidrag varken i Colombia eller i Sverige för att söka efter biologisk familj. Detta innebär att den adopterade får betala den faktiska kostnaden för att anlita en person med juridisk bakgrund som genomför sökningen. I avgiften ingår arvoden till de som arbetar med röttersökningen i Colombia, samt deras resor och andra utlägg. Det är ofta ett tidskrävande arbete att söka efter biologisk familj och ibland innebär det även en säkerhetsrisk för den person som utför sökningen i Colombia.

   Det är viktigt att vara införstådd med att en sökning tar tid och att det ibland kan ta flera år att få resultat. Adoptionscentrum ger inte någon underhandsinformation om det inte finns något nytt att berätta, utan information ges när det kommit nyheter från Colombia i ärendet. All kommunikation mellan den adopterade och ansvarig person i Colombia sker via Adoptionscentrum.

   Avgift och tillvägagångssätt vid röttersökning i Colombia

   Om den adopterade väljer att inleda en eftersökning via Adoptionscentrum skriver den sökande under en överenskommelse om villkor vid röttersökning i Colombia.

   Den adopterade skriver ett personligt brev och skickar den dokumentation som finns från adoptionen till Adoptionscentrum. Adoptionscentrum skickar informationen vidare till ansvarig person i Colombia.

   Ansvarig person i Colombia gör en förhandsbedömning utifrån den dokumentation som finns. Om bedömningen är positiv och det finns möjlighet att gå vidare är detta ingen garanti för att eftersökningen kommer att lyckas. Om bedömningen är negativ är detta inte heller en definitiv slutsats. Den adopterade tar beslut om han/hon vill gå vidare med en sökning utifrån det besked som ges.

   Om bedömningen är negativ och det inte finns någon information om den biologiska familjen i de dokument som härrör från adoptionstillfället, kan ansvarig person i Colombia på den adopterades begäran undersöka om det finns mer information på exempelvis de olika institutionerna, barnhemmen eller barnavårdsmyndigheten ICBF. För en sådan kompletterande sökning betalas en avgift på 200 USD.

   Om det finns tillräcklig information för att gå vidare med sökningen och den den adopterade väljer att göra det betalar han/hon en avgift på 1000 USD till ansvarig person i Colombia. Den adopterade får även fylla i en fullmakt för att ansvarig person i Colombia ska kunna begära ut information om honom/henne. Eftersökningen av biologisk familj påbörjas.

   Om en biologisk familjemedlem hittas görs en betalning på 700 USD för att sökningen skall fullföljas och en kontakt skall upprättas.

   Om den biologiska familjen är positiv till en kontakt med den adopterade är Adoptionscentrums rekommendation att kontakten till en början sker via Adoptionscentrum. Vid en eventuell återresa har vår kontaktperson i Colombia möjlighet att hjälpa till att ordna möte med biologisk familj.


   Samarbete: kontaktperson genom Adoptionscentrum

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: 1 000 US dollar + 700 US dollar

  • Etiopien

   Adoptionscentrum har möjlighet att kontakta en tidigare medarbetare i Etiopien för att fråga om denne kan hjälpa till med en röttersökning. Innan sökningen kan starta måste vi fråga kontakten om det går att starta sökningen. För mer information, vändligen kontakta våra handläggare. 


    Samarbete: Kontakt genom Adoptionscentrum

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: 

  • Indien

   Det är vida känt att Indien är ett stort land med många människor. Adoptionerna från Indien har varierat över tid och tillvägagångsättet har förändrats från gång till gång. Samarbetet mellan Indien och Sverige, organisationerna och barnhemmen har haft stor spridning och varierat enormt och över tid. För dig som vill söka dina rötter kan informationen innebära att en röttersökning inte är möjlig eller mycket svår.

   Att ta hjälp av Adoptionscentrum

   Adoptionscentrums erfarenhet är att det generellt är svårt att söka rötter i Indien. Det finns oftast inte mycket dokumenterat om den adopterades bakgrund, de biologiska föräldrarna eller familjen. Det finns mer eller lite information om barnhemmen.

   Adoptionscentrum kan göra en bedömning av vilka möjligheter som finns att söka rötter, utifrån de handlingar och information om bakgrunden som den adopterade från adoptionen. Om det finns någon möjlighet, skickar vi vidare alla handlingar till vår medarbetare i Indien. Även medarbetaren gör en bedömning om en röttersökning är möjlig att påbörja.

   Avgifter

   Adoptionscentrum kommer inte att begära någon administrativ avgift, om det inte är möjligt att påbörja en sökning i Indien. Om Adoptionscentrum och medarbetaren gör bedömningen att det är möjligt att påbörja en röttersökning, då kommer den adopterade att faktureras om denne väljer att gå vidare med sökningen. För att göra en bedömning av en sökning vill Adoptionscentrum att du blir medlem och betalar medlemsavgiften.


   Samarbete: kontaktperson genom Adoptionscentrum

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor om sökningen går att genomföra

   Självkostnadspris utland: Under utformning

  • Israel

   Adoptionscentrum har ett samarbete med myndigheten The Minstry of Labour and Social Affairs, kring röttersökningar i Israel.

   Det är känsligt att genomföra röttersökningar i Israel, bland annat på grund av israelisk lagstiftning. Även om Israel är ett land som går att resa till och turista i, är frågor om adoption, fortfarande ett känsligt ämne för en del. De flesta kvinnor som har lämnat barn för internationell adoption, har en annan trosbekännelse än majoriteten och kan bli utsatta för repressalier om det kommer fram att de lämnat ett barn för adoption. Ministeriet arbetar för att ingen person kommer till skada på grund av en röttersökning.

   Adoptionscentrums erfarenhet är att en röttersökning är en lång och utdragen process i Israel. Det tar månader att få svar och år att komma vidare i ärendet. Varje nytt steg tar lång tid av olika anledningar. Men varje ärende är unikt och det är mycket svårt att säga vad som kommer att hända i ditt ärende.

   Avgifter

   The Minstry of Labour and Social Affairs tar inte ut några avgifter.


   Samarbete: Myndigheten The Minstry of Labour and Social Affairs

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: -

  • Kina

   Adoptionscentrum arbetar inte med röttersökningar i Kina. Eftersom det enligt lag är förbjudet att överge sina barn i Kina, finns det ingen organisation som arbetar med röttersökningar i Kina som Adoptionscentrum känner till. Adoptionscentrum strävar alltid efter att arbeta juridiskt, etiskt och humant korrekt. Att arbeta med röttersökningar i Kina, blir därför juridiskt svårt för oss. 


   Samarbete: -

   Självkostnadspris Sverige: -

   Självkostnadspris utland: -

  • Norra Vietnam

   Möjligheterna att kunna få mer information om sitt ursprung, regleras bland annat av hur mycket bakgrundsinformation den adopterade har att utgå ifrån, till exempel namn på barnhem/klink eller information om den biologiska familjen. Som adopterad finns det olika alterantiv för dig att söka rötter i norra Vietnam.

   Adoptionscentrum har ett samarbete med centralmyndigheten i Hanoi, Department of Adoptions (DA) som utför röttersökningar. Du kan vända dig direkt till DA eller ha kontakt med dem via vårt stöd och oss på Adoptionscentrum. 

   Adoptionscentrum har även en medarbetare i norra Vietnam som kan hjälpa till med röttersökningar. Du kan välja att göra en sökning genom oss och vår medarbetare. Då är det samma process och förfarande som beskrivet under södra Vietnam.

   För att få reda på mer information om de olika alternativen är du välkommen att ta kontakt med våra handläggare. 


   Samarbete: Myndigheten Department of Adoptions (DA) eller medarbetare

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: DA har inga avgifter, arvode till medarbetaren varierar från fall till fall, i snitt 350 US dollar 

  • Rumänien

   Adoptionscentrum håller på att etablera ett samarbete med centralmyndigheten National Authority for Child Rights Protection and Adoption, i samband med röttersökningar i Rumänien. 


   Samarbete: National Authority for Child Rights Protection and Adoption

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: -

  • Ryssland

   I Ryssland lyder en stark sekretess kring en person som har lämnat ett barn för adoption. Det är inte juridiskt möjligt för myndighetspersonal att lämna ut någon information om det biologiska ursprunget, till någon. Det betyder att du som adopterad inte kan få reda på ny information om din biologiska familj, än den som du har i dina adoptionshandlingar. 

   Om du har tillgång till en del uppgifter i dina adoptionshandlingar, kan vi på Adoptionscentum göra en bedömning om det är möjligt för dig att starta en röttersökning. Vi kan i varje enskilt fall bedöma om vi kan vara behjälpliga i en kontakt med Ryssland. Vi kan fråga det redan etablerade kontaktnät som vi har i landet, om de vet mer eller har kompletterande information. Vi har lite erfarenhet av personsökningar i landet eftersom det är ytterst ovanligt att söka rötter i Ryssland. Du kan ta kontakt med någon av våra handläggare för verksamhetem Resor och Rötter och fråga om vi kan hjälpa dig. 


   Samarbete: Kontaktperson genom Adoptionscentrum

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: Arvode till kontaktpersonen, minst 120 Euro

  • Sri Lanka

   Adoptionscentrum har förmedlat totalt 149 adoptioner från Sri Lanka mellan åren 1972-1983. Vi har inte haft några etablerade kontakter i landet sedan dess. Om du är adopterad från Sri Lanka genom Adoptionscentrum och funderar på att starta din röttersökning är du välkommen att höra av dig till våra handläggare.


   Samarbete: -

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: -

  • Sydafrika

   Att söka efter din biologiska familj i Sydafrika kallar Abba Adoptions för Origin enquiriy. Hur en sökning går till finns lagstadgat i Children’s Act, Act 38 of 2005. Där framgår att endast en auktoriserad adoptionsorganisation (i detta fall Abba Adoptions) får göra en sökning tillsammans med South African Registrar of Adoption. Du måste vara minst 18 år gammal och initiativet till sökningen måste komma från dig själv.

   Att söka efter biologisk familj kan vara en omvälvande process för den adopterade. Abba Adoptions vill därför att en sökning går genom Adoptionscentrum så att du kan få stöd under processen. Sökningsarbetet som utförs på plats i Sydafrika, är komplext och kräver både planering och personalresurser. Därför måste du starta din sökning minst 6 månader innan du planerar att resa till Sydafrika, för att det ska finnas tillräckligt med tid. I de fall den biologiska familjen hittas och är positiva till en kontakt, kommer de att få stöd och förberedas inför ett möte med dig av personalen på Abba Adoptions. 


   Samarbete: Abba Adoptions

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: Ja, under utformning 

  • Sydkorea

   Du som är adopterad från Sydkorea kan välja mellan olika tillvägagångssätt för att söka dina rötter, att ta hjälp via Adoptionscentrum är ett alternativ. Vi sammarbetar med organsationen Social Welfare Society INC (SWS) i Sydkorea.

   Social Welfare Society INC

   SWS bildades 1954 och har länge sammarbetat med Sverige och Adoptionscentrum, både med adoptioner, röttersökningar och återresor. Organisationen kallades tidigare för Child Placement Service. 

   SWS har lång erfarenhet av att arbeta med adoptioner, som i sin tur har lett till att personalen har en stor förståelse för olika parters behov och intressen. På SWS finns en avdelning för verksamheten Post Adoption Service (PAS), det vill säga röttersökningar. På avdelningen arbetar handläggare med bland annat röttersökningar, återresor, återföreningar och kontakt mellan den adopterade och den biologiska familjen eller den eventuella fosterfamiljen. Handläggarna ska hjälpa adopterade från många olika länder där det finns adopterade från Sydkorea, bland annat Sverige, USA, Canada, Italien, med flera.

   Läs gärna mer på SWS:s hemsida.

   Att söka genom SWS

   Som adopterad från Sydkorea, kan du välja att vända dig direkt till Post Adoption Services hos SWS för att söka dina rötter. SWS tar inte ut några avgifter för att hjälpa dig med en sökning. De har begränsat med tid och resurser att stötta dig emotionellt genom processen.

   Sydkoreas åldersgränser

   Enligt sydkoreansk lag är du myndig vid 19 års ålder, internationellt sett (vilket motsvarar 20 år enligt koreans åldersräkning, eftersom alla i Sydkorea redan är ett år dagen de föds). I Sydkorea byter alla ålder i samband med årskiftet mellan 31 december och 1 januari. Eftersom det är koreanska regler som gäller för röttersökningar i Sydkorea, betyder det att du kan söka dina rötter utan dina föräldrars medgivande från och med 1 januari samma år du fyller 19 år.

   Om du vill starta en röttersökning innan koreansk myndig ålder, behöver du ett skriftligt godkännande av dina adoptivföräldrar.


   Samarbete: Organisationen Social Welfare Society INC. (SWS)

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: -

  • Södra Vietnam

   Möjligheterna att kunna få mer information om sitt ursprung, regleras bland annat av hur mycket bakgrundsinformation den adopterade har att utgå ifrån, till exempel namn på barnhem/klink eller information om den biologiska familjen. I södra Vietnam har Adoptionscentrum en medarbetare som hjälper oss med våra röttersökningar.

   För att ta reda på om det går att göra en sökning med någon form av resultat, kan Adoptionscentrum skicka kopior på din bakgrundsinformation till vår medarbetare i södra Vietnam. Medarbetaren får göra en bedömning om en sökning är möjlig. Om medarbetarna säger Ja, kan Adoptionscentrum starta ett ärende.

   Avgifter

   Att skicka dina handlingar för bedömning till medarbetaren i södra Vietnam kostar inget. Det betyder att Adoptionscentrum inte ut någon administrativ avgift på 3 000 kronor, om medarbetaren säger att det inte går att genomföra en sökning. Däremot måste du vara medlem för att Adoptionscentrum ska kunna skicka dina handlingar för bedömning.

   Om medarbetaren bedömer att det går att göra en sökning, kommer Adoptionscentrum att skicka fakturan för röttersökningen på 3 000 kronor. Utöver Adoptionscentrums avgift, tillkommer ett arvode till vår medarbetare som gör sökningen i Vietnam. Arvodet ska täcka arbetstid, resor, översättningar, med mera. Kostnaden varierar beroende av hur mycket bakgrundsinformation det finns sedan tidigare samt hur mycket arbete kring sökningen, medarbetaren tror att det kommer behövas.

   Sökmetod

   Det finns inte något folkbokföringssystem eller liknande söksystem i Vietnam. Våra medarbetare utför ett slags detektivarbete där det behövs namn och någon slags adress till den biologiska familjen för att ha något att utgå från. Om den informationen inte finns från början är det ytterst ossannolikt att kunna påbörja en sökning.


   Samarbete: kontaktperson genom Adoptionscentrum

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor om sökning är möjligt

   Självkostnadspris utland: arvode, varierar från fall till fall, i snitt 350 US dollar

  • Taiwan

   Taiwan har organisationer och nätverks som förbereder och hjälper adopterade som vill söka sina rötter. För att kunna påbörja en sökning i Taiwan, måste du ha fyllt 20 år. Om inte behöver du dina föräldrars medgivande. Du kan gå in och läsa mer på bland annat Child and Juvenile Adoption Information Center's hemsida.

   Att ta hjälp av Adoptionscentrum

   Adoptionscentrum kan hjälpa till med en sökning i Taiwan, eftersom vi har etablerad kontakt med organisationerna på plats. Du som adopterad har möjlighet att vända dig direkt till organisationerna i Taiwan.


   Samarbete: Christian Salvation Service (CSS)

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor

   Självkostnadspris utland: -

  • Thailand

   Adoptionscentrum samarbetar med myndigheten Department of Children and Youth (DCY) (tidigare DSDW). DCY är underställt the Ministry of Social Development and Human Security och motsvarar ungefär socialstyrelsen i Sverige. DCY har en handläggare som ansvarar över Post Adoption Services (PAS), men som även har andra arbetsuppgifter.

   Adoptionscentrums erfarenhet är att en röttersökning i Thailand tar oerhört lång tid (år) eftersom handläggaren även har andra uppgifter som brukar prioriteras före PAS-arbetet. DCY vill att alla röttersökningar görs genom oss på Adoptionscentrum. 


   Samarbete: Myndigheten Department of Children and Youth (DCY)

   Självkostnadspris Sverige: 3 000 kronor, 0 kronor för adopterade som kom till Sverge innan år 1980

   Självkostnadspris utland: -

  • Övriga länder

   Om du är intresserad av ett veta mer om en röttersökning i något land som inte har en egen flik, är du välkommen att ta kontakt med våra handläggare för mer information.