Påverka!

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar.

Bli medlem

Adoptionscentrum är organisationen som samlar adopterade, deras föräldrar, mor och farföräldrar, du som längtar efter barn och du som stödjer vår idé.

Under dryga 50 år har vi verkat för att adopterade och deras föräldrar ska ha samma rättigheter som alla andra. Vi arbetar för att säkerställa att varje adoption ska vara utförd på ett sådant sätt att det aldrig kan uppstå tvivel att adoptionen genomfördes rättssäkert. Vi vill att samhället ska ta sitt ansvar för de tusentals barn som kommit till Sverige under åren som gått men även för åren som ligger framför oss. Vi kämpar för världens barns rättighet att få växa upp i en familj. Detta gör vi genom att sprida kunskap, driva opinion och påverkansarbete i samhället, både nationellt och lokalt. Vår samlade röst är en stark kraft i samhället, och ju fler vi är desto starkare blir vi. För oss slutar inte arbetet med en genomförd adoption det är då det börjar!

Som medlem i Adoptionscentrum:

  • Är du med och påverkar samhällets syn på adoption som familjebildning och adopterades rättigheter i Sverige
  • Får du ett nätverk av likasinnade personer
  • Får du individuella råd och stöd om adoption
  • Får du individuella råd och stöd om röttersökning och återresor
  • Får du en mötesplats/plattform för erfarenhetsutbyte
  • Vi finns för dig, dina barn, föräldrar, vänner och kollegor.

Engagera dig – var med och påverka
Som medlem i Adoptionscentrum är du också medlem i den avdelning där du bor. Avdelningarna erbjuder föreläsningar, träffar och aktiviteter. Alla som är verksamma i avdelningsverksamheten gör det ideellt, många är adoptivföräldrar, andra är själva adopterade. Våra tre huvudområden är förmedling, bistånd- och medlemsverksamhet

Adoptionscentrum har ända sedan starten också drivit att adopterade och deras familjer ska ha samma rättigheter som andra barn och deras föräldrar. Ett ökat stöd till adopterade, inklusive hjälp vid röttersökningar, är en fråga som vi länge drivit i flera olika sammanhang. 

För den adopterade är det en rättighet att få så mycket information som möjligt om sitt ursprung. Därför bör detta fastställas i lagen och de myndigheter som handhar register och arkiv bör få resurser att stötta adopterade när de söker efter sitt ursprung. Internationellt adopterade har ofta ekonomiska svårigheter att göra efterforskningar om sitt ursprung, och här bör det införas bättre möjligheter för dem att kunna få stöd i detta sökande.

Vi tycker att en statlig utredning bör tillsättas för att undersöka hur en verksamhet ska organiseras. Ett viktigt krav är att enskilda adopterade inte hindras att söka sina rötter på grund av finansiella begräsningar. Var med och påverka – bli medlem!