Datum:  2018-04-04

Vill du delta i en intervjustudie?

Vi är två studenter på pedagogikprogrammet vid Göteborgs universitet som arbetar med vår C-uppsats, som handlar om språkutveckling hos internationellt adopterade barn. 

I sökande efter tidigare forskning samt annan litteratur har vi stött på problem med att hitta svenska studier. I det material vi funnit är de flesta studier utförda i USA. En problematik med det är att Sverige har en sociokulturell bakgrund som skiljer sig gentemot andra länder. Med vår studie önskar vi bidra med mer information om vilka svårigheter som kan uppstå vid lärande av ett nytt språk. ”Transfer” är en term som används vid lärande och betyder att vi använder oss av tidigare erfarenheter för att tackla ett problem som uppstår i en ny situation. Det är även så det går till när vi lär oss ett nytt språk. Men för internationellt adopterade barn blir det svårare, då de inte har sitt modersmål att falla tillbaka på när de ska lära sig sitt nya språk. 

Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka vilka eventuella språksvårigheter som kan uppstå, samt om adoptivföräldrarna erbjuds hjälp för att förebygga språkproblem. 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av pedagogikprogrammet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under v. 15, 16, 17 och 18. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av ditt barns språkutveckling och beräknas ta cirka 30 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas.  

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kanidentifieras. Vi kommer inte att fråga efter några personuppgifter, inte heller utge detaljer som kan peka ut någon familj. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Göteborgs universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering.

Om du är intresserad av att delta eller har frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss.

Julia Enoksson: julia.enoksson@hotmail.com eller 0735-340191

Jane Sandström: janesandstrom8@gmail.com eller 0736-532558