Datum:  2019-12-17

UD-handlingar visar på tidigare utredningar i Chile

Adoptionscentrum har tagit del av UD-material från mitten av 70-talet som visar på att en utredning av organisationens adoptionsverksamhet i Chile genomförts.

Dokumenten är omfattande och merparten är korrespondens mellan Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Justitiedepartementet och svenska ambassaden i Santiago. Korrespondensen beskriver en utredning av Adoptionscentrums verksamhet i Chile, genomförd av chilenska myndigheter och polis. Resultatet av utredningen visade att det inte förekom några oegentligheter, utan att verksamheten bedrevs på ett juridiskt korrekt sätt.

Senare på -70-talet inrättades en arbetsgrupp på uppdrag av Socialdepartementet, med uppgift att se över internationell adoptionsförmedling i samtliga samarbetsländer. I den konstaterade svenska ambassaden i Chile att ”inget framkommit som kastar någon som helst skugga över Adoptionscentrums verksamhet i Chile”.

Även om dokumenten tyder på att verksamheten bedrevs enligt dåvarande lagar och regler behöver den pågående brottsmålsutredningen ha sin gång, så att vi kan få klarhet i om det förekommit oegentligheter utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv.

Läs mer om utredningen i Chile