Datum:  2019-10-14

Ny rapport om oegentligheter vid adoptioner i Chile

Parallellt med den brottsmålsutredning som pågår i Chile sedan 2017 tillsatte den chilenska deputerandekammaren i november 2018 en kommission, vars uppdrag har var att utreda de statliga organisationernas agerande i samband med eventuella oegentligheter vid adoptionsförfaranden och inskrivning av underåriga samt kontroll vid deras utresa ur landet.

Kommissionens redovisar vittnesmål från kvinnor vars barn adopterats bort samt från adopterade. Kommissionen har också gått igenom lagstiftningen under den aktuella tiden samt hur processen fungerade på till exempel sjukhus, barnhem och domstolar under andra halvan av 1900-talet.

I kommissionens rapport konstateras att vittnesmålen visar på, att det under hela 1900-talet och framför allt efter 1950, förekommit oegentligheter i samband med att barn omhändertogs för adoption, samt att det gjordes organiserat för ekonomisk vinning. Inga länder eller utländska organisationer pekas ut i rapporten, men kommissionen menar att internationella samarbeten förekommit.

Adoptionscentrum ser allvarligt på rapportens resultat och hoppas att den kan ge både information och resurser till den brottsmålsutredning som pågår i Chile.

 

Frågor och svar

Vad har hänt?
Chiles deputerandekammare har tillsatt en kommission med uppdrag att utreda de statliga organisationernas agerande i samband med eventuella oegentligheter vid adoptionsförfaranden och inskrivning av underåriga samt kontroll vid deras utresa ur landet. Kommissionens rapport har nu godkänts av deputerandekammaren.

I rapporten beskrivs en rad vittnesmål från kvinnor vars barn adopterats bort nationellt och internationellt samt från adopterade. Kommissionen har också gått igenom hur lagstiftningen sett ut över tid och hur processen fungerade på till exempel sjukhus, barnhem och domstolar under framför allt andra halvan av 1900-talet.

 

Vad framkommer i rapporten?
Rapporten konstaterar att vittnesmålen visar på, att det under hela 1900-talet, framför allt efter 1950, förekom oegentligheter i samband med att barn omhändertogs för adoption, samt att det gjordes systematiskt och organiserat för ekonomisk vinning. Unga, fattiga mammor fick inte behålla sina barn, och fick inte heller veta vad som hände med barnen.

Kommissionen har, i enlighet med sitt uppdrag, fokuserat på oegentligheter i den statliga byråkratin, men säger också att det skett i samarbete med privata nationella och internationella institutioner. Kommissionen pekar däremot inte ut vare sig länder eller enstaka organisationer.

 

Vad vill kommissionen?

  • Kommissionen föreslår i sin rapport en rad åtgärder, bla:
  • Förbättra nuvarande system för hur barn omhändertas och för adoptioner, i syfte att öka rättssäkerheten för alla
  • Uteslut privata organisationer ur adoptionsprocessen
  • Underlätta för adopterade att få tillgång till information
  • Upprätta en genbank av DNA som gör det möjligt att föra ett register över dem som letar efter sina släktingar
  • Skapa en sannings- och upprättelsekommission för att avslöja och bedöma sanningen i det som hänt och utpeka de ansvariga
  • Öka finansieringen av de brottsmålsundersökning som leds av den dömande makten

 

Vad tycker Adoptionscentrum?
Adoptionscentrum välkomnar kommissionens rapport och hoppas att den kan ge brottsmålsutredningen som pågår i Chile både information och resurser att slutföra sitt arbete.

De konstateranden som görs i kommissionens rapport är allvarliga. Eftersom vare sig länder eller organisationer pekas ut i rapporten vill Adoptionscentrum ha svar på i vilken omfattning, om någon, kommissionen anser att utländska organisationer i allmänhet, och Adoptionscentrum i synnerhet, varit inblandade i oegentligheterna.

 

Vad händer nu?
Den brottsmålsutredning som pågår i Chile, och som under flera år uppmärksammats både i media och av Adoptionscentrum, pågår fortfarande. Adoptionscentrum står till utredarnas förfogande och lämnar information till dem när så efterfrågas.

För att få en uppdatering av utredarnas arbete och förhoppningsvis svar på en del frågor planerar Adoptionscentrum att resa till Chile senare i höst.

Adoptionscentrum skulle välkomna en oberoende svensk statlig genomgång av hur Adoptionscentrum, tillsynsmyndigheten NIA och svenska tingsrätter arbetade på den tiden.