Datum:  2019-08-26

Förändrad rutin för kopia av akt

Adoptionscentrum förändrar rutinerna för vilka dokument som lämnas till den adopterade som begär ut kopia av akt. Tidigare har av integritetsskäl t ex dokument som endast rör adoptivföräldrarna inte lämnats ut, men efter ett nytt beslut av vår tillsynsmyndighet MFoF, kommer dessa att lämnas ut i högre utsträckning än tidigare. Det åligger dock Adoptionscentrum att göra en tystnadspliktsbedömning av alla dokument som rör andra personer än den adopterade. Om vi bedömer att ett dokument berörs av sekretesslagen prövas det av MFoF, innan slutgiltigt beslut fattas.