Datum:  2018-02-07

Adopterade om adoption - bilden behöver nyanseras

Den senaste veckan har adoption i medier beskrivits som barnhandel. Kritiken från adopterade har varit kraftig. Vi har dock andra erfarenheter av såväl adoption som Adoptionscentrum. Det känns viktigt att även detta kommer fram så att bilden nyanseras. 

Alla barn har rätt att växa upp i en familj – i första hand i sin ursprungsfamilj, i andra hand i en annan familj i födelselandet. Är inte det möjligt ska en internationell adoption kunna genomföras om det anses vara till barnets bästa. Detta återfinns i 1993 års Haagkonvention, en konvention som bygger på FNs barnkonvention. Sverige ratificerade Haagkonventionen 1997. Konventionen anger också adoptionsorganisationernas roll och ansvar. 

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation som förmedlar internationella adoptioner. Det innebär att den som vill adoptera får hjälp med ansökningshandlingar och vid resan då barnet hämtas.

Vi har ett stort ansvar för den del av förmedlingsarbetet som vi utför. Där ska vi självklart granskas och kontrolleras. Det är dock inte Adoptionscentrum som utreder vilka barn som ska adopteras eller fattar adoptionsbeslut. Adoptionscentrum utreder och fattar heller inte beslut om vem som får ta emot ett adoptivbarn. Detta ansvarar myndigheter i ursprungsländerna och i Sverige för. 

Adoptionscentrums verksamhet granskas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), (tidigare Myndigheten för internationella adoptionsfrågor/Nämnden för internationella adoptionsfrågor och Socialstyrelsen). I dag ger MFoF Adoptionscentrum auktorisation för såväl själva adoptionsförmedlingen som för varje enskilt land. Genom detta finns det alltså ett system reglerat i svensk lag för kontroll av adoptionsverksamheten. 

Det finns s.k. enskilda adoptioner som inte handläggs av någon av de svenska adoptionsorganisationerna, utan går via MFoF. Historiskt sett har dessa adoptioner varit fler, bl.a. alla adoptioner från Sydkorea före 1980. Vi anser inte att dessa adoptioner är mer rättssäkra än de som förmedlas av organisationer, då den som adopterar själv tvingas ha hela ansvaret för processen och dokumenten vid en enskild adoption.

Det bästa vore förstås att barn inte överges. Därför har Adoptionscentrum en stor och växande biståndsverksamhet som arbetar aktivt för att barn ska kunna stanna i sin ursprungsfamilj. Projekten finansieras med insamlade medel och medel från Forum Syd/Sida. Biståndsverksamheten i utlandet är tydligt skild från adoptionsverksamheten.

Adoptionscentrum är en ideell organisation med nästan 5 000 medlemsfamiljer som inte bara driver adoptivföräldrars intresse, utan även adopterades. Det är den enda svenska adoptionsorganisationen som haft en omfattande verksamhet med och för adopterade sedan 90-talet.

1994 inrättades en tjänst på Adoptionscentrums kansli för att hjälpa adopterade som vill veta mer om sin bakgrund och sitt ursprung. Adoptionscentrum har även haft en telefonjour och egen förening för adopterade.

I dag är vi många adopterade som aktivt verkar inom ramen för Adoptionscentrums verksamhet. Det gäller alltifrån kansli till medlemmar, avdelningar och förbundsstyrelse. Alla har olika kunskaper och erfarenheter av adoption, men med syfte att vara med och aktivt påverka verksamhet och frågor som rör adopterade.

  • Vi vet att adoption är en komplicerad process och har stor förståelse för frågor och ifrågasättande. Men vi anser att det system som finns i dag ger förutsättningar för att internationella adoptioner ska vara rättsäkra och ger barn möjlighet att växa upp i en familj.
  • Vi vet också att många adopterade vill veta mer om sin bakgrund. Därför har vi drivit frågan om stöd till adopterade som vill veta mer om sitt ursprung i över 25 år såväl inom Adoptionscentrum som politiskt genom vårt intressepolitiska program, där vi anser att rätten till rötter ska omfatta alla adopterade oavsett ursprungsland och ekonomiska förutsättningar.

 

Margret Josefsson, ordförande i Adoptionscentrums förbundsstyrelse och adopterad.

Patric Nilsson, ledamot i Adoptionscentrums förbundsstyrelse, adopterad och adoptionssökande.