Svensk Insamlingskontroll

Föräldralösa Barn är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90.

Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent av en organisations totala årsintäkt gå till kostnader för insamling, administration och medlemmar. Föräldralösa

 

Svensk insamlingskontroll - 90 konto

 

Svensk Insamlingskontrolls kontrollarbete och Regler

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter måste samtliga organisationer upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Denna årsredovisning ska senast 6 månader efter räkenskapsårets slut tillsammans med av oss upprättade blanketter för resultat- och balansräkning skickas in till oss.

Till årsredovisningen ska alltid bifogas en revisionsberättelse upprättad av kontorevisorn. Av årsredovisningen ska det framgå hur ändamålet har främjats.

Kontorevisorns granskning är enligt deras föreskrifter och anvisningar mer omfattande än vid normal revision.

Kontorevisorn ska förvisa sig om att organisationen uppfyller sitt ändamål samt att föreskrifter och anvisningar följs. I revisionsberättelsen ska kontorevisorn anmärka om så inte skett.

Förutom kontorevisorernas löpande kontroll av organisationernas verksamhet utför de själva en årlig granskning av organisationernas årsredovisningar och den till oss inrapporterade resultat- och balansräkningen.

I denna granskning ingår att kontrollera att medel går till ändamålet, att insamlings- och administrationskostnaderna inte är för höga, att insamlingarna sker på ett sunt och etiskt sätt och att våra föreskrifter i övrigt följs. I denna granskning ingår även en analys av organisationens nyckeltal.

De kan utföra särskilda granskningar av enskilda organisationer om så erfordras. Vår kontrollverksamhet finansieras genom avgifter från 90-kontoinnehavarna.

Den organisation som inte uppfyller deras föreskrifter och anvisningar kan få sitt 90-konto indraget.

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll på www.insamlingskontroll.se.