Rättssäkert omhändertagande av övergivna barn

Vår policy

Flera aktörer är involverade när ett barn har övergivits eller omhändertagits. Ett barn kan födas och överges direkt på sjukhuset, det kan hittas och tas om hand av polis eller privatpersoner. Sociala myndigheter kan omhänderta ett barn och placera det på barnhem. Det viktigaste som skall ske när ett barn står utan föräldraomsorg är att barnet tas om hand, får sin identitet fastställd, sin bakgrund utredd och beslut om sin framtid fattat.

Det är mycket vanligt att detta inte sker. Det kan bero på en rad brister i rutiner, resurser och ibland kunskap, både hos myndigheter och på institutioner som ansvarar för barnen.

Rutiner kan saknas för hur övergivna och omhändertagna barn rapporteras och utreds. Det kan saknas resurser för att utföra detta arbete och brista i kunskap om vikten av att beslut gällande ett barns framtid bör fattas utan dröjsmål. Övergivna och omhändertagna barn riskerar att mista sin rätt till aktiva beslut om sin framtid när den akuta åtgärden att placera dem på en institution är avklarad.

Möjligheten för övergivna barn att få en ny familj i sitt hemland kan också blockeras av negativa attityder både mot att ha fosterbarn och adoptera ett barn.

Brist på kunskap om rutiner och lagstiftning inom barnskyddsområdet öppnar också väg för brott mot barn, trafficking och bortrövande.

Vi verkar för ett rättssäkert omhändertagande av övergivna barn. Det innebär att barnet ska få sin identitet fastställd, få lagenliga beslut om sin framtid och en rättslig familjetillhörighet.

Det sker genom:

Utbildning av personal på barnhem, sociala myndigheter, sjukhus, inom polisen, domstolsväsendet mfl om;

  • Skyddsrutiner när någon får ett övergivet barn i sin vård.
  • Säkerställande av identitet och familjetillhörighet.
  • Utredning av barn som förlorat sin familjetillhörighet.
  • Underlättande av familjeåterförening.

Vi verkar för att främja alternativa familjeplaceringar i barnets ursprungsland och för att förändra rådande attityder till barn utan föräldraomsorg.