Makedonien

Makedonien har en befolkning på drygt två miljoner. Det finns ett relativt stort antal barn som växer upp utan sina föräldrar och än fler som riskerar att förlora sin föräldraomsorg. Socialtjänstkontoren i landet erbjuder inte adekvat stöd till biologiska familjer för att förebygga att barn omhändertas. Ofta tar det också tid innan man upptäcker barn som far illa och inte får sina rättigheter tillgodosedda och kan agera. Fosterhem och institutioner är de vanligaste typerna av placeringar. Barnen placeras där det finns plats just för tillfället, ofta på en institution, många gånger långt borta från sina biologiska föräldrar.