Utredningen är viktig!

Medgivandeutredningen är det centrala dokumentet i adoptionsansökan till utlandet. Den svenske utredaren är en viktig kugge i bedömningen av de sökande, ditt ord väger alltså tungt.

Utredningen ska både vara ett bra beslutsunderlag för din socialnämnd - och komma till sin rätt när den läses på ett annat språk, i en annan kultur. 

Personbeskrivningen är central
För dem som läser utredningen i utlandet är det viktigt att få en bild av de sökande. Vad är det för personer som vill adoptera, hur är de som människor? Försök att ge en bild av människorna utredningen handlar om, och hur de skulle fungera i föräldrarollen.

Översättningen tar inte hänsyn till kulturskillnader
Utredningen ska ge ansvariga myndigheter i utlandet en god och tydlig bild av de sökande. Den ska översättas till respektive lands språk och den som har till uppgift att läsa utredningen ser inte bara till faktauppgifter utan gör också kulturella tolkningar.