Instruktioner för återrapporterna

Fyra återrapporter skrivna av kommunen samt ett intyg om barnets svenska medborgarskap ska skickas till Sydkorea.

Intyg om svenskt medborgarskap

(Gäller er som efter 1 september 2018  fått adoptionen erkänd av Skatteverket i stället för tingsrättsbeslut.)

Så snart Skatteverket har erkänt adoptionen ska ni begära ett utdrag som heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter - 120 med alla relationer "- på engelska. Utdraget ska vara utställt på ert barn. Det är viktigt att ni begär just den här sortens intyg från Skatteverket, ingen annan variant.

Klicka för att se hur man begär utdraget via Skatteverkets hemsida.

När ni får utdraget hemskickat till er kommer det att vara ett undertecknat original med stämpel från Skatteverket.

Notarius Publicus
Ta med originalet till Notarius Publicus som ska bestyrka det med sk. apostille. Notarius skriver sin apostille på engelska.

Skicka till Adoptionscentrum: 

  • 1 original bestyrkt med apostille av Notarius Publicus
  • 1 enkel kopia

Det sydkoreanska medborgarskapet hävs
Vi vidarebefordrar dokumentet till SWS som i sin tur informerar en speciell regeringskommitté att barnet är svensk medborgare. Denna kommitté sammanträder cirka två gånger per år och förkunnar då att barnets sydkoreanska medborgarskap är hävt. Vi får inte någon bekräftelse på detta.

Viktigt för fortsatta adoptioner
Detta utdrag från Skatteverket är enormt viktigt för Sydkorea, då det bevisar att adoptionen är erkänd i Sverige och att barnet har svenskt medborgarskap. Sydkoreanska myndigheter kontrollerar regelbundet att det finns intyg om svenskt medborgarskap för samtliga barn som adopterats till Sverige. Skulle det saknas för något enskilt barn ifrågasätter de det kraftigt.

Kommunens rapporter

Fyra rapporter ska göras under det första året efter hemkomsten med barnet. Samtliga rapporter ska skrivas av utredaren i er kommun. Inför varje rapport ska utredaren besöka er i ert hem. Det är ni som adoptivföräldrar som har ansvar för att boka in tider för hembesöken. Till samtliga rapporter ska fotografier bifogas.

Tidschema
Rapporterna ska göras när ert barn varit i Sverige:

  • 1 månad
  • 6 månader
  • 9 månader
  • 12 månader (observera att hembesöket för denna sista rapport måste vara genomfört inom 12 månadersperioden) 

Utformning av rapporterna
I rapporterna ska det framgå hur barnet knutit an till er föräldrar, hur barnet utvecklats och anpassat sig i familjen. Rapporten ska skrivas i MFoFs rapportformulär för uppföljningsrapporter. Om utredaren inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se. På MFoFs hemsida finns rapportformuläret både på svenska och engelska.

  • Av ”Follow-up report” behöver vi det engelska originalet och 1 kopia.
  • Tillsammans med samtliga rapporter ska ni bifoga fotografier på barnet. Ordna 2 identiska uppsättningar om 8-10 fotografier i varje.

Ungefär hälften av bilderna ska vara på barnet tillsammans med er föräldrar och eventuella syskon. SWS och myndigheterna i Sydkorea ska kunna se hur barnet utvecklas och mår. På baksidan av bilderna kan ni ange vad bilderna föreställer t.ex. födelsedagsfirande, midsommar osv. Sätt in fotona i fotofickor av A4-format.

Den ena uppsättningen fotografier kommer SWS att ge till fosterfamiljen. Eftersom de har haft hand om ert barn under en lång tid uppskattar de mycket att få ta del av bilderna.

Rapporten lämnas däremot inte ut till fosterfamiljen.

Tingsrättsbeslut

OBS! Sedan 1 september 2018 möjliggör en svensk lagändring att adoptionsbeslut från Sydkorea automatiskt kan erkännas av Skatteverket. I samband med erkännandet erhåller barnet svenskt medborgarskap. Om Skatteverket erkänner det utländska adoptionsbeslutet behöver svensk tingsrätt inte fatta något beslut.  I de fall som tingsrätten redan har fattat ett beslut ska tingsrättsbeslutet (enligt instruktioner nedan) skickas till Sydkorea. Det behövs inte något separat intyg om svenskt medborgarskap för barnet i det fallet.

Beslutet från tingsrätten med ”i laga kraft-stämpel” ska översättas till engelska av auktoriserad översättare. (Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se.)

När adoptionsbeslutet är översatt till engelska ska originalöversättningen, samt en kopia av det svenska beslutet bindas ihop och sedan bestyrkas med apostille av Notarius Publicus (NP).

Skicka sedan akten i original plus en kopia till Adoptionscentrum. Ange ert ärendenummer, era namn, barnets koreanska namn samt case-number på ett separat papper när ni postar akten till Adoptionscentrum. Därefter vidarebefordrar vi den översatta samt bestyrkta akten till SWS.

Skicka återrapporter med foton samt intyg om svenskt medborgarskap alt. tingsrättsbeslut till Adoptionscentrum:

 

Återrapport Sydkorea
Adoptionscentrum
Box 1188
171 23 Solna

Försenad återrapportering
Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

Hälsningar till fosterfamiljen och SWS
Efter avslutad återrapportering går det bra att fortsätta skicka bilder och även hälsningar till fosterfamiljen. Ni kan då skicka dessa direkt till SWS som vidarebefordrar dem.

Adress:
Post Adoption Services
Social Welfare Society
21, Nonhyeon-ro 86-gil, Gangnam-gu
135-920 Seoul
Korea

Skriv tydligt barnets hela koreanska namn och "case number" på kuvertet och ange om möjligt fostermammans namn.

Vill ni skicka julkort eller någon annan hälsning till personalen på SWS så kan ni skicka även dem direkt till adressen ovan.