Instruktioner för återrapporterna

Föräldrar som fått barn från Ryssland har rapporteringsskyldighet under de första tre åren efter barnets ankomst till Sverige. Gäller andra regler i en viss region meddelas detta i ett separat dokument.

Den i rysk lag fastställda rapporteringsplikten innebär följande: socialsekreteraren i familjens hemkommun skriver uppföljningsrapporter när 5 månader, 11 månader, 23 månader samt 35 månader passerat sedan det ryska domstolsbeslutet om adoptionen vann laga kraft.

Det är viktigt att varken besöken görs eller rapporterna skrivs tidigare än dessa datum (inte ens en dag). Rapporterna ska vara på plats hos den regionala adoptionsmyndigheten senast när 7 månader, 13 månader, 25 månader och 37 månader passerat efter det datum då det ryska domstolsbeslutet om adoptionen vann laga kraft.

Rapporterna måste inkomma till Adoptionscentrum i så god tid att vi hinner skicka över dem till Ryssland till dessa datum. Familjen tar själv i god tid kontakt med de sociala myndigheterna och ombesörjer att uppföljningsrapporterna blir gjorda. Efter adoptionen får ni ett återrapporteringsschema enli.

Utformning

Rapporten skrivs på svenska i två original och sänds till Adoptionscentrum för vidarebefordran till Ryssland. Adoptionscentrum ombesörjer legalisering i Sverig, översättning och legalisering i Ryssland, samt inlämning till ansvarig myndighet. Det är viktigt att rätt antal rapporter kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet. En kopia av kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

Mall för uppföljningsrapporter

Enligt Rysslands förordning fr.o.m. 2009, ska en särskild mall, som är Rysslands egen, användas för de återrapporter som skickas till Ryssland efter adoptionen. Samma mall gäller alla rapporter (se blankett högre upp till höger om denna text). OBS! Mallen ska användas istället för Socialstyrelsens blankett ”Uppföljningsrapport om barn fött i utlandet”, som används för många andra länder.

Återrapporten skall skrivas av er utredare/socialsekreterare och skall innehålla alla punkter från mallen. Det går bra att kontakta oss på Adoptionscentrum om ni eller er utredare/socialsekreterare har frågor kring mallen.

Fotografier

Till samtliga rapporter bifogas två uppsättningar med 12-16 fotografier. Dessa foton bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn. Inte heller bilder där halvklädda vuxna figurerar. Sätt in fotografierna i fotofickor av A4-format. En uppsättning till barnets hemkommun och en uppsättning till rapporten till adoptionsmyndigheten. Det går bra att sända dubletter.

Tingsrättens beslut

När adoptionen är klar i tingsrätten och beslutet har vunnit laga kraft  skickas även två kopior av tingsrättens beslut till AC för vidarebefordran till Ryssland. För barn över tolv år, som inte med automatik blir svenska medborgare, måste även intyg om beviljat svenskt medborgarskap skickas till Ryssland.

Proceduren steg för steg

Ni bokar tid hos socialtjänsten för hembesök i enlighet med återrapporteringsschemat ni fick efter adoptionen.

Det som ska skickas till Adoptionscentrum:

  • Rapporter: 2 original och 1 kopia (glöm inte att signera originalen)
  • Fotografier: 2 identiska uppsättningar på 12-16 fotografier - insatta i plastfickor
  • Kvitto på att ni betalat in 2000 kr till plusgirokonto 57874-0 eller till bg 409-0841 för bl.a. översättning och bestyrkan i Ryssland (viktigt att ni uppger ert efternamn och om möjligt återrapport Ryssland i samband med inbetalningen) - OBS! Gäller inte Sverdlovsk
  • Tingsrättsbeslut (när ni fått det): 2 kopior
  • Beslut om svenskt medborgarskap om barnet är över 12 år

AC ordnar med legalisering i Sverige, sätter ett försättsblad på rapporten, samt ordnar med översättning, legalisering, kopiering  och inlämning till ansvarig myndighet i Ryssland. Svensk NP fakturerar er för legaliseringen i Sverige.

Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar till Adoptionscentrum.

Samtliga rapporter skickas till Adoptionscentrum. Skriv ”rapport till Ryssland” på kuvertet. Ring till oss, om något är oklart.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.