• Hem
  • Nyheter
  • Vi välkomnar en utredning om internationella adoptioner i Sydkorea

Vi välkomnar en utredning om internationella adoptioner i Sydkorea

Danish Korean Rights Group, DKRG, är en dansk förening för adopterade från Sydkorea som verkar för adopterades rättigheter till sin identitet och bakgrundsinformation. De lämnade i slutet av augusti in en ansökan till South Korea Truth and Reconciliation Commission om att undersöka internationella adoptioner under den auktoritära regimen i Sydkorea 1960–1993. De önskar att kommissionen undersöker huruvida mänskliga rättigheter har kränkts samt den sydkoreanska statens roll i dåtidens internationella adoptioner.

2022-12-08 beslutade sanningskommissionen att utreda ett antal internationella adoptioner som skedde under perioden 1960-1993. Adoptionscentrum välkomnar en statlig, oberoende utredning i Sydkorea.

DKRG säger att deras mål är att få veta sanningen och betonar hur viktigt det är för adopterade att känna till sitt ursprung, historia, biologiska familj för att forma sin identitet och personlighet. De anser att de sydkoreanska adoptionsorganisationerna är hemlighetsfulla gentemot adopterade som söker information om sitt ursprung. DKRG ser bristen på transparens och öppenhet som ett arv från det auktoritära styret.

De 283 adoptionsärenden som ansökan gäller rör adoptioner förmedlade genom de sydkoreanska adoptionsorganisationerna Holt och Korea Social Service (KSS) till Danmark, USA, Norge, Nederländerna och Belgien. DKRG hävdar förekomst av mutor, förfalskade dokument, bristande administration, saknad dokumentation och falsk familjeregistrering.

22 vuxna adopterade från Sydkorea till Sverige har nyligen följt DKRGs initiativ och ska lämna in en ansökan till den sydkoreanska sanningskommissionen.

Landansvarig för Sydkorea på Adoptionscentrum, Ida Wilhelmsson, har kontaktat vår samarbetsorganisation i Sydkorea Korea Welfare Services, KWS, som förklarar att misstankarna om falsk familjeregistrering handlar om att det fram till 2012 fanns en annan adoptionslagstiftning i Sydkorea där adoptionsorganisationerna var tvungna att öppna ett nytt ”Family register” för:

  • Barn som övergivits anonymt
  • Barn som lämnats med samtycke, men där de biologiska föräldrarna inte hade registrerat barnet i familjens ”Family register”
  • Barn som lämnats med samtycke men där adoptionsorganisationen inte fått information om att barnet redan är registrerat i den biologiska familjens ”Family register” (dvs. dubbel registrering)

Det är det sistnämnda fallet som kan vara orsak till att det finns dubbla identiteter för en del adopterade från Sydkorea under denna period. Vi vet att KWS sparade den information som fanns om den biologiska familjen i den adopterades akt med syfte att kunna delge den adopterade vid ursprungssökning. Dock vet vi inte om detta är fallet vad gäller Holt och KSS.

2012 kom en ny adoptionslagstiftning som innebar att man inte längre fick lämna ut den delen av informationen som avslöjar den biologiska familjens identitet utan att de ger sitt samtycke först. Detta infördes i lagen för att respektera de biologiska föräldrarnas rätt till anonymitet samtidigt som man ville uppnå att barnet, vid en övergivandesituation, kunde lämnas under mer säkra förhållanden.

Om de biologiska föräldrarna vid förfrågan inte samtycker till att deras identitet lämnas ut eller om de är avlidna kan ovan förfaringssätt uppfattas som hemlighetsmakeri eftersom adoptionsorganisationen har informationen om de biologiska föräldrarnas identitet men, enligt lag, är förhindrade att lämna ut den. Adoptionscentrum vet att i de fall den adopterade kontaktar KWS för att få information om sin bakgrund, kontaktar alltid KWS de biologiska föräldrarna med flera brev innan de återkopplar till den adopterade. Vid ett negativt svar eller uteblivet svar från de biologiska föräldrarna informeras den adopterade om att den har rätt att ansöka på nytt efter ett år.

KWS och Adoptionscentrum har förståelse för att detta kan bli en svår situation för en adopterad som vill ha kontakt med sin biologiska familj, men det är viktigt att ömsesidig respekt visas både för den adopterade och för den biologiska familjen. KWS förhåller sig strikt till den gällande lagstiftningen angående de biologiska föräldrarnas rätt till anonymitet.

Vi på Adoptionscentrum kan känna igen denna situation i de fall den biologiska familjen hör av sig till oss för att få kontakt med det biologiska barnet. Vi kontaktar då den adopterade brevledes vid flera tillfällen och i de fall den adopterade inte svarar eller inte vill ha kontakt med sin biologiska familj respekterar vi det. 

Adoptionscentrum har sedan 1980 samarbetat med KWS. Vi anser att de arbetar på ett välorganiserat och respektfullt sätt, både vid adopterades ursprungssökningar och vid uppsökningar från biologiska familjer. KWS långa erfarenhet bidrar till en djupare förståelse för de adopterades rätt till identitet, historia samt en korrekt bakgrundsinformation.

I flera decennier har Adoptionscentrum tillsammans med KWS medverkat till återföreningar mellan adopterade och deras biologiska familjer samt arrangerat gruppåterresor till Sydkorea där hundratals adopterade och deras familjer har deltagit.

nyheten uppdaterades 21 juni 2023