• Hem
  • Nyheter
  • Svar från den serbiska centralmyndigheten till Uppdrag granskning

Svar från den serbiska centralmyndigheten till Uppdrag granskning

Översättning av den intervju som Uppdrag granskning gjorde med Stevan Popović, Ministeriet för familjevård och demografi i Republiken Serbien den 20 februari 2023. Vi har fått ta del av en sammanfattning av Stevans svar.

  1. Hur länge har Republiken Serbien samarbetat med Adoptionscentrum i Sverige när det gäller internationella adoptioner?

Enligt vad jag vet har samarbetet mellan Adoptionscentrum och det departement som ansvarar för adoptioner pågått i mer än 15 år. (Jag har arbetat med adoptionsprogrammet i över 10 år).

  • Är Adoptionscentrum den enda adoptionsorganisationen från Sverige som Republiken Serbien har samarbetat med när det gäller internationella adoptioner under de senaste tre åren?

Adoptionscentrum är den enda organisationen från Sverige som vi samarbetar med och det är vår policy i förhållande till samtliga länder som vi samarbetar med när det gäller internationella adoptioner, eftersom vi inte tillåter två organisationer från samma land på grund av konkurrenssituationen.

  • Har alla internationella adoptioner under de senaste tre åren gått igenom alla föreskrivna rättsliga förfaranden?

Alla internationella adoptioner är genomförda enligt föreskrivna rättsliga förfaranden i enlighet med Haagkonventionen om internationella adoptioner och Republiken Serbiens familjelag.

  • Varför tog ett antal NGO:s och till och med en parlamentariker, upp frågan om internationella adoptioners berättigande och laglighet?

Frågan om internationella adoptioners ”olaglighet”, som initierades av en NGO och en parlamentsledamot, är följden av otillräcklig faktakunskap och avsaknad av verifierad information om internationella adoptioner.

  • I rapporten från Republikens institut för socialt skydd ”Barn i det sociala skyddssystemet 2021” framgår att alla barn som adopterades utomlands 2021 hade utvecklingsstörning. Varför finns det ingen sådan notering i rapporterna från tidigare år?

I Republikens institutsrapport för 2021 nämns att barn som adopterades internationellt är barn med ”särskilda behov”, medan denna fråga inte har ställts i rapporterna för tidigare år. Skillnaden beror på en praxis att ibland uttryckligen ange detta (att de är barn med särskilda behov), och ibland är det inte särskilt betonat med tanke på att alla barn uppfyller kraven enligt Republiken Serbiens familjelag, dvs de införs i adoptionsregistret ett år innan de kan bli aktuella för en internationell adoption. Spektrumet av särskilda behov är brett, vissa barn kan utvecklas åldersadekvat efter att en tid ha bott i en familj och inkluderats i lämpligt skol- och hälsosystem. Vi tvivlar inte på att internationell adoption kan vara ett bra alternativ då man har följt subsidiaritetsprincipen och inte lyckats hitta en permanent familj för barnet i vårt land. Att neka dessa barn den möjligheten innebär att de tillbringar resten av sina liv inom det serbiska socialtjänstsystemet.

  • Vissa svenska adoptanter av barn från Serbien hävdar att deras barn inte har några utvecklingsstörningar?

Frågan om att vissa svenska adoptivföräldrar hävdar att barn inte har särskilda behov hänger ihop med ovanstående svar: när ett barn befinner sig i lämpliga familjeförhållanden kan de hinna ikapp sin åldersgrupp och sedan fortsätta att utvecklas normalt.

  • Det finns även uttalanden om svenska medborgare som avbrutit adoption för att socialsekreterare ska ha hotat barnen att de måste acceptera adoption?

Frågan om ”hot mot barn före adoption av socialarbetare i Serbien”, som några svenska adoptivföräldrar påstås ha hävdat, har att göra med fallet i Kragujevac. Jag känner inte till detaljerna i ärendet, men jag utgår från att det handlar om otillräcklig förberedelse av barnet från fosterföräldrarnas sida, och förmodligen någon klumpig och olämplig kommentar från socialsekreterarna i den givna situationen.

  • När det gäller MM från Belgrad stoppades adoptionen av hennes dotter på grund av hennes begäran om att få tillbaka sina föräldrarättigheter. Om MM. lyckas få tillbaka föräldrarätten, blir detta en bekräftelse på att adoptionen var för tidig och att det borde ha omprövats om barnet kan återföras till den biologiska modern?

I fallet med MZ och hennes mamma MM, och liknande ärenden, kan det handla om olika orsaker till att föräldrarna förlorar sina föräldrarättigheter i domstol. Det kan handla om tex försummelse, barnmisshandel eller otillräcklig känslomässig mognad för föräldraskap som tyvärr ibland aldrig utvecklas till ett fullt föräldraansvar. Mammans livssituation var orsaken till att hon förlorade föräldrarätten. Hon har under alla dessa år haft möjlighet att visa en förändrad livssituation, men det har hon inte gjort.

nyheten uppdaterades 24 februari 2023