Adoptionerna från Kina

Adoptionscentrum förstår att DN:s senaste artiklar om adoptionerna från Kina (2022-11-21) väcker känslor och frågor hos många. Vi är förstås illa berörda av det vi och övriga världen under senare år fått reda på om tvångsomhändertagna barn i Kina som sedan adopterats utomlands.

Till alla som berörs av detta genom adoption eller genom att ha adopterat står naturligtvis Adoptionscentrum till förfogande. Adoptionscentrum avser att vara med och räta ut frågetecknen kring de uppgifter som nu finns kring adoptionerna i Kina. Adopterade och adoptivföräldrar är välkomna att kontakta oss på vår stödlinje genom att mejla till stodlinjen@adoptionscentrum.se eller ringa 08-587 499 01. Vi som svarar på stödlinjen har lång erfarenhet av internationell adoption, flera av oss har under lång tid arbetat direkt med adoptionerna från Kina och har därför kunskap om det historiska perspektivet.

Pågående utredning av internationella adoptioner i Sverige

2021-10-28 tillsatte Regeringen en ny adoptionsutredning. Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, har uppdraget att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har utvecklats över tid och fungerar idag.  

En statlig utredning är nödvändig för att sortera ut begreppen om ansvarsfrågan, om skillnaden mellan reglerade och oreglerade adoptioner och skillnaderna mellan då och nu. Rapporteringen i media har skapat stor osäkerhet hos många, men tyvärr inte alltid byggt på verifierbara uppgifter.

Adoptionscentrum har hittills prioriterat att bistå utredningens arbete. Vi kommer att fortsätta med detta under hela utredningstiden.

Bakgrund till Adoptionscentrums engagemang i adoptioner från Kina

På 1990-talet kom det fram information om att det i Kina fanns överfulla barnhem med små flickor som övergavs på grund av den strikta ettbarnspolitiken. Adoptionscentrum tog del av information om fruktansvärda förhållanden på de kinesiska barnhemmen där drygt hälften av barnen dog under det första levnadsåret (Human Rights Watch Asia – Death by Default – A Policy of Fatal Neglect in China’s State Orphanages).

Enligt kinesisk tradition är det sonen som bär familjens namn vidare samt är ansvarig för de åldrande föräldrarnas försörjning. Denna inställning och ettbarnspolitiken fick till följd att förstfödda flickor övergavs då familjer hoppades på att nästa barn skulle bli en pojke.

När vi fick vetskap om de övergivna barnens situation i Kina bestämde vi oss för att utreda möjligheten att starta samarbete med landet. Vi besökte Kina, träffade berörda myndigheter och barnhem samt svenska ambassaden i Peking. Därefter beviljades vi auktorisation av den svenska centralmyndigheten.

Under åren har cirka en kvarts miljon internationella adoptioner genomförts från Kina till ett antal länder i världen. Adoptionscentrum har förmedlat 1774 adoptioner av det totala antalet.

Ettbarnspolitiken

Ettbarnspolitiken var ett beslut från den totalitära kinesiska regimen för att försöka begränsa den snabbt växande befolkningen. Detta ledde till fruktansvärda konsekvenser för alla inblandade.

Anledningen till att Adoptionscentrum påbörjade ett samarbete med Kina trots vetskapen om ettbarnspolitiken är att vi, liksom de övriga adoptionsorganisationerna i Sverige, aldrig tar politisk ställning som riskerar gå ut över det enskilda barnet. Vi är barnrättsorganisationer vars utgångspunkt är barnens rätt att växa upp i en permanent familj. Vår uppgift är, ur det perspektivet, att försöka hitta permanenta familjer till barn som är i behov av det. Skälen till att barn är i behov av nya familjer bottnar nästan alltid i barnfientlig politik eller enskilda tragedier, inte sällan båda.

Vår bedömning, som vi delar med många andra, är att den stora majoriteten av de 250 000 utlandsadopterade från Kina var övergivna av den biologiska familjen på grund av ettbarnspolitiken. Denna bedömning gjordes utifrån den kinesiska traditionen om vikten av att få en son som ska garantera föräldrarnas ålderdom samt de hårda straff som utdelades om man behöll ett andra barn, exempelvis höga böter eller fängelse.

Vi har på senare år genom medier fått höra att de kinesiska myndigheterna tvångsomhändertog en hel del barn (Family Planning), men det är svårt att bedöma exakt hur många av de 250 000 utlandsadopterade som blev tvångsomhändertagna. Det är genom vittnesmål från biologiska familjer i Kina, som vågar träda fram och berätta sina hjärtskärande historier, som omvärlden fått information om detta. Vi och vår centralmyndighet, som gav oss tillstånd att arbeta i Kina, litade på de kinesiska myndigheternas rapporter om barnens bakgrund där barnen beskrevs vara anonymt övergivna.

Det är därför förkrossande att läsa dessa vittnesmål från vuxna adopterade och deras biologiska familjer. Det är viktigt att sanningen kommer fram och att så många som möjligt får en chans att återförenas. Vi på Adoptionscentrum vill ta vårt ansvar och, i den mån det är möjligt, vara behjälpliga i dessa ärenden.

Under årens lopp har skandaler med kidnappade barn i Kina uppmärksammats i media. 2005 publicerade kinesiska medier artiklar om oegentligheter i Hunan-provinsen där upphittade barn lämnats till barnhem av privatpersoner och där barnhem lämnat ersättning till dessa. Oegentligheterna utreddes noggrant av ansvariga i Kina. Att lämna upphittade barn till barnhem är i sig inte olagligt, men att ta emot ersättning för detta är inte tillåtet. Ansvariga arresterades, åtalades och dömdes till hårda straff för de begångna brotten.

I Sverige togs Hunan-skandalen på yttersta allvar och frågan utreddes noggrant. I samband med att en officiell delegation från Kina besökte Sverige i maj 2006 informerades den svenska centralmyndigheten om oegentligheterna där ett 80-tal barn berördes. Några av barnen hade blivit adopterade till USA och Europa –  varav fyra hade kommit till Sverige –  ingen av de adoptionerna var förmedlade av Adoptionscentrum. Den kinesiska delegationen var tydlig med att alla legala förutsättningar för adoptionerna var uppfyllda. 

De ansvariga i Kina redogjorde för den utredning som gjordes och de åtgärder som den ledde till. Centralmyndigheten i Kina vidtog åtgärder för att säkerställa att detta inte inträffar igen, bland annat genom återkommande kontroller och utbildningar av lokala provinsmyndigheter samt barnhem i hela landet. Under denna period skrev Kina på och ratificerade Haagkonventionen om internationell adoption och implementerade konventionen under 2007. Den svenska centralmyndigheten besökte den kinesiska centralmyndigheten i mars 2007 för att fortsätta samtalen i ärendet.

En annan skandal som uppmärksammats i media är kidnappningen av ett 80-tal nyfödda barn från sjukhus och kliniker i Inre Mongoliet. Även i detta fall arresterades ansvariga som sedan åtalades och dömdes till hårda straff. Denna incident har inte kunnat härledas till internationell adoption.

Adoptionscentrums fasta ståndpunkt är att kidnappning som leder till en illegal adoption inte är en adoption utan är att betrakta som människohandel. När det gäller kidnappning av barn i Kina så är vår bedömning att dessa barn inte varit aktuella för internationell adoption.

Mot bakgrund av all information som finns om ettbarnspolitiken idag så frågar vi oss om vi gjorde rätt i att börja förmedla barn från Kina. Vi anser även idag att beslutet att börja förmedla adoptioner från Kina var rätt och vi skulle ha fattat samma beslut idag med samma information. Det är vår bestämda uppfattning att barn har rätt till en trygg familj och alternativet att riskera att dö eller bli kvar på institution är inget alternativ.

För fördjupad information:

Här i första numret 2022 av vår tidning ”A-tidskrift om adoption” finns det flera artiklar som handlar om adoptionerna från Kina.

Här finns en text om Adoptionscentrums arbete med adoptionerna från Kina.

Här finns Adoptionscentrums kommentarer till DNs tidigare artiklar om adoptionerna från Kina.

Här finns en intressant studie som är skriven av en Alicia Mazzura, själv adopterad från Kina och som har fördjupat sig i den komplexa frågan om internationella adoptioner från Kina.

nyheten uppdaterades 11 januari 2023