Bistånd – Vietnam

Kvinnor och barns rättigheter har förbättrats succesivt under det senaste decenniet i Vietnam. Många problem kvarstår, som sexuell exploatering av barn, våld mot kvinnor i nära relationer och stora skillnader i jämlikhet. Det finns en kraftig underrepresentation av kvinnor inom det politiska ledarskapet på alla nivåer enligt UD:s rapport i december 2021. Effekterna av covid-19 pandemin har drabbat kvinnor och flickor oproportionerligt hårt.  Alla barn har till exempel inte återvänt till skolan efter att dessa har öppnat igen. Det gäller särskilt tonårsflickor enligt samstämmiga rapporter från våra samarbetspartners i Vietnam.

Våra projekt stärker barns rättigheter

Föräldralösa Barn har flera projekt över hela Vietnam för att stötta barn i riskzonen och deras familjer för att förebygga barn far illa eller överges. Arbetet handlar om:

  • Att sprida kunskap om barns rättigheter
  • Stötta och utbilda föräldrar för att förhindra att barn exploateras, att flickor får gå i skolan och i ett positivt föräldraskap.
  • Sprida kunskaper om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR)
  • Stötta flickor och unga kvinnor att bättre få sina rättigheter tillgodosedda och att bli framtida ledare
  • Starta barnklubbar där barn får stöd och stärkts samt lär sig om sina rättigheter.
  • Genom våra samarbetspartners utbildar vi lokala myndigheter i vikten av att ha en barnrättspolicy för att förebygga att barn far illa.

För att sätta igång processer som skapar förändring på lång sikt är det viktigt att människor kan försvara sina rättigheter, rätten till överlevnad, utbildning, hälsa, att kunna göra sin röst hörd och delta i beslut är några av de rättigheter vi fokuserar på i Vietnam. Informationsspridning är ett effektivt verktyg i förändringsprocessen.  Föräldralösa Barns samarbetspartner har därför startat olika nätverk för kvinnor och klubbar för barn som vänder sig särskilt barn i utsatta situationer.

Under bara de senaste fyra åren har mer än 10 000 barn fått ökade kunskaper om sina rättigheter och reproduktiv hälsa i Vietnam. Men ännu fler föräldrar, lärare och myndighetspersoner har nåtts, för att förändra attityder och påverka lagstiftning. Informationsarbetet har också lett till att fler flickor går i skolan och att kvinnorna fått mer att säga till om när det gäller familjens ekonomi, vilket gjort att mer pengar går till barnens skola och hälsovård. Information sprids även om hiv/aids och familjeplanering, på flera språk, vilket är viktigt eftersom det talas 50 olika minoritetsspråk i Vietnam, av ca 9 miljoner människor.

I barnklubbarna som Föräldralösa Barn har startat tillsammans med Women Union i Vietnam lär sig barnen om sina rättigheter och tränas i att göra sina röster hörda. Samtidigt som det är platser där man bara kan koppla av och har roligt tillsammans med jämnåriga kompisar

Från behov till rättigheter – film från Föräldralösa Barns arbete

Föräldralösa Barn stöttar partnerorganisationer som arbetar med att göra skillnad för familjer som drabbats av hiv i Vietnam. Se filmen från när ForumCiv, som finansierar den svenska partnerskapsprogrammet, besökte Vietnam i början på året.

artikeln uppdaterades 27 mars 2023