Vision och värdegrund

Alla barn har rätt till en familj, trygghet och sin historia

Alla barn i världen har rätt till en familj som är stabil, långsiktig och trygg. Alla adoptivfamiljer ska ha rätt till stöd och hjälp när så behövs för att tillmötesgå adopterades särskilda behov. Adopterade ska under hela sitt liv ha rätt till sin historia, så väldokumenterad som möjligt. Adoptionscentrum verkar för adopterades rätt, rättssäkra adoptioner samt är en ledande aktör inom adoptionsfrågor. 

Adoptionscentrum är en ideell organisation

Grunden för det ideella arbetet utgörs av många aktiva medlemmar. Adoptionscentrum bygger på svensk folkrörelsetradition, utan partipolitiska och religiösa bindningar.

Adoptionscentrums huvuduppgifter är att bedriva verksamhet för adopterade, adoptivfamiljer och sökanden, förmedla internationella adoptioner där barnets rätt till familj förenas med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt – samt bedriva internationellt utvecklingssamarbete.

Barns rätt till familj präglar hela verksamheten

Fokus ligger hela tiden på barnets bästa i ett livslångt perspektiv. Allt arbete utgår från nationella och internationella lagar och konventioner.

För ett övergivet barn ska i första hand en återförening med familj eller släkt eftersträvas, i andra hand adoption i hemlandet och i tredje hand kan en internationell adoption genomföras.

Adoptionscentrum verkar för att adoption ska ses som en erkänd familjebildning

Lika eller motsvarande rättigheter och skyldigheter ska gälla för föräldraskapet oavsett barnets ursprung. Adoptionscentrum verkar för att öka kunskapen om, och förståelsen för, barns rätt till en permanent familj.

Genom internationellt utvecklingssamarbete arbetar Adoptionscentrum för att förhindra att barn överges, för att ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt för att förbättra förhållandena för barn som inte växer upp i familj.

Barnperspektiv i adoptionsarbetet

Adoptionscentrums verksamhet utgår från övertygelsen att varje barn ska växa upp i en familj där barnet villkorslöst känner sig älskat och önskat. Adoptivföräldrar ska vara väl förberedda för adoptionen och sitt föräldraskap. Adoption kan aldrig betraktas som en rättighet för vuxna.

Etik och professionalism

Adoptionsförmedling sker genom myndigheter eller organisationer/institutioner i barnets ursprungsland som har tillstånd. Förmedlingen bedrivs med respekt för barnets biologiska föräldrar och släkt.

Adoptionscentrum verkar också för att adopterades och adoptivfamiljers särskilda behov av professionellt stöd tillgodoses under adoptionsprocessen, efter adoption och genom den adopterades hela liv.

Den adopterade har rätt till information om sig själv och sitt ursprung. Adoptionscentrum verkar för att information om barnens bakgrund säkerställs.

Varje adopterad, sökande familj och adoptivfamilj som tar kontakt med Adoptionscentrum ska mötas av respekt, personligt bemötande, öppen dialog och hög tillgänglighet. Alla verksamma inom Adoptionscentrum ska arbeta på ett sådant sätt att alla kan känna stolthet både över sig själva och över sin organisation.

Barnperspektiv i det internationella utvecklingssamarbetet

Adoptionscentrum samverkar med organisationer som på ett strategiskt och långsiktigt sätt arbetar för att förbättra barns rättigheter i deras hemländer. Adoptionscentrum samverkar med organisationer som delar våra mål och värderingar.

FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums arbete.

artikeln uppdaterades 17 augusti 2023