AC Stockholm – Föreningsbidrag

Föreningsbidrag till adopterade

Adoptionscentrum Stockholm erbjuder sina adopterade medlemmar möjligheten att söka ekonomiskt bidrag för att delta i aktiviteter och utbildning med dokumenterad anknytning till adoption.

Bidrag söks av medlem eller målsman och ges i efterhand för betalda avgifter. Föreningens styrelse godkänner ansökningar enligt fattade riktlinjer och regler.

Antaget av styrelsen i Adoptionscentrum Stockholm 2022-02-22.

Riktlinjer och regler för bidrag verksamhetsåret 2022

Bidragets belopp

Maximalt belopp som medlemsfamilj kan erhålla vid ansökan är 5 % av prisbasbeloppet.*

Rätt att söka bidrag

Alla medlemmar i Adoptionscentrum Stockholm som är adopterade har rätt att söka bidrag. För medlemmar under 18 år kan ansökan göras av målsman.

Begränsningar

Bidrag kan bara ges en gång var tredje år till samma person. För verksamhetsåret 2022 finns en begränsning om totalt 50 000 kr som kan betalas ut i form av bidrag. Ansökningarna hanteras i den ordning det inkommit.

Ansökan

Ansökan görs i efterhand om bidrag till erlagda avgifter eller kostnader. Bidraget söks via anvisad blankett och dokumentation av erlagda utgifter skall bifogas. Ansökan skall ha inkommit senast 31 januari året efter erlagd betalning.

Beslut

Föreningens styrelse fattar beslut om att godkänna bidragsansökan. Efter godkännande betalas bidraget omgående ut till angivet kontonummer i ansökan.

Riktlinjer för att bedöma bidragsberättigade aktiviteter och utbildningar

Generellt skall det finnas en koppling till adoption.

Här listas några tänkbara exempel:

  • Avgift för röttersökning hos Adoptionscentrum eller annan organisation.
  • Resekostnader vid officiell adoptionsresa (via arrangör med resplan, besök etc.)
  • Intyg, handläggningskostnader, arvoden vid röttersökning
  • Utbildning, program och tjänster kring adoption
  • Litteratur kring adoption
  • Sommarläger för adopterade
  • Medlemsavgift landsföreningar, Adoptionscentrum etc.
  • Kostnader i samband med adoptionsspecifik konsultation, behandling etc.
  • Resekostnader vid konferenser, möten och träffar som har koppling till adoption.

Blankett för ansökan

Använd denna blankett för din ansökan om föreningsbidrag för adopterade.

*År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr, vilket ger att bidraget som kan sökas är 2 625 kr.

artikeln uppdaterades 05 april 2023