Panama

Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Ett krav för att få adoptera från Panamá är att man rapporterar i tre år efter adoptionen. Man förbinder sig att sända nio uppföljningsrapporter till panamanska myndigheter, en var fjärde månad. Alla rapporter skrivs av er hemutredare och de skall därefter bestyrkas och få apostille hos Notarius Publicus i Sverige, samt översättas till spanska av auktoriserad översättare i Latinamerika. Adoptionscentrum ombesörjer detta.

Varje rapport ska ta upp följande ämnen:

1. Allmänna uppgifter:

Rapporten ska dateras och inledas med uppgift om barnets panamanska och svenska namn samt barnets födelsedatum och ålder.

2. Uppgifter om barnets fysiska och psykiska tillstånd

Omfattar barnets aktuella vikt, längd, mat- och sömnvanor.

3. Psykosocial och motorisk utveckling

Den personliga, intellektuella, motoriska och språkliga utvecklingen. Hur barnet leker och vad det tycker om att göra ska beskrivas.

4. Anknytning

Här skall man redogöra för anknytningen mellan föräldrarna och barnet, och relationen till eventuella syskon. Även relationen till släkt, vänner och andra personer i barnets närhet ska beskrivas.

5. Barnets bakgrund

Om barnet är så pass stort att han/hon kan ha frågor och funderingar kring sitt ursprung så ska dessa beskrivas. Om barnet har minnen från sin tid på institution eller i fosterhem så ska även de beskrivas, liksom barnets eventuella intresse för sin biologiska familj.

Fotografier

Tillsammans med varje rapport sänder ni sex foton av ert barn. Välj gärna foton där ni själva är med, eventuella syskon och kanske även far- och morföräldrar. Gärna fotografier från olika högtider, t.ex. dop och födelsedagar. Fotografierna bör inte vara för informella, t.ex. strandbilder, men de skall vara kärleksfulla. Ett foto av hela familjen är mycket välkommet.

Skicka rapporterna till:

Adoptionscentrum
Anneli Bonells Björklund
Box 1188
171 23 Solna

OBS! Skicka in original samt en kopia av rapporten och en uppsättning fotografier i fotofickor.

artikeln skapad 02 januari 2023