Instruktioner för uppföljningsrapporterna – nya regler

Kina/CCCWA kräver sex uppföljningsrapporter efter er hemkomst med barnet. De första tre rapporterna ska skrivas utifrån hembesök av utredaren för att följa upp hur det går i er nya familjesituation. Dessa besök skall göras då ni varit hemma med ert barn i sex månader, tolv månader och två år. De tre sista rapporterna skriver ni själva då ni varit hemma med ert barn i tre år, fyra år respektive fem år efter hemkomsten. Rapport ett ska vara skriven så nära som möjligt inpå sex månader efter att ni har kommit hem från Kina med ert barn, rapport två så nära inpå ettårsdagen, rapport tre så nära inpå tvåårsdagen, rapport fyra så nära inpå treårsdagen, rapport fem så nära inpå fyraårsdagen och rapport sex, sista rapporten, så nära inpå femårsdagen efter hemkomst som möjligt. För de rapporter som ska skrivas av utredaren be hen om dessa rapporter i god tid.

Blanketter för utredarens rapporter finns på MFoF:s hemsida under blanketter – uppföljningsrapporter på svenska.

Era rapporter skrivs i brevform, men ni kan gärna använda de punkter som tas upp på MFoF:s blankett.

Vid adoption av tvillingar räcker det med en gemensam rapport för båda barnen. Vid syskonadoption skall två separata rapporter skrivas, en för respektive barn.

Hur skickas rapporterna till Adoptionscentrum?

Skicka dem med mejl/e-post till kinarapporter@adoptionscentrum.se

Försättsbladet, rapporten och Notice of Travelling to China for adoption sätts ihop till ett dokument och mailas som en bilaga. En beskrivning av vad fotona föreställer mailas som separat bilaga. Fotona mailas i JPG-format.

Rapport 1

Den första rapporten är det dags att skicka då ni varit hemma i sex månader. Den består av: 

 • Rapportframsida
 • Socialförvaltningens uppföljningsrapport nummer ett med utredarens underskrift (denna rapports innehåll ska fokusera på barnets anpassning i den nya familjen samt innehålla familjens reflektioner över adoptionproceduren i Kina samt resan till Kina)
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • Intyg om medborgarskap (Mailas som en separat bilaga)
 • 8 fotografier i JPG-format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer

Rapport 2

Den andra rapporten skickar du/ni då du/ni varit hemma med ditt/ert barn i ungefär ett år. Denna rapport ska också innehålla:

 • Rapportframsida (samma som för rapport 1) 
 • Socialförvaltningens uppföljningsrapport nummer två med utredarens underskrift
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer

Rapport 3

Den tredje rapporten skickar du/ni då du/ni varit hemma med ditt/ert barn i ungefär två år. Denna rapport ska också innehålla:

 • Rapportframsida (samma som för rapport 1 och 2) 
 • Socialförvaltningens uppföljningsrapport nummer tre med utredarens underskrift
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer
 • För barn med särskilda behov skall man med denna rapport bifoga ifylld blankett ”Feedback on the Special Needs Child” som innehåller en beskrivning av den genomförda rehabiliterings- och vårdplanen under adoptivbarnets två första år i Sverige (Mailas som separat bilaga). Texten ska skrivas på svenska.

Rapport 4-6

Den fjärde, femte och sjätte rapporten skickar du/ni när du/ni varit hemma med ditt/ert barn i ungefär tre, fyra och fem år. Dessa rapporter skriver du/ni själva. De ska också innehålla:

 • Rapportframsida (samma som för alla tidigare rapporter) 
 • Er rapport nummer fyra, fem och sex med era underskrifter. Ni skall, i dessa rapporter också skriva om barnets hälsotillstånd samt hur barnet utvecklas och trivs i förskola/skola. (Använd gärna de punkter som finns i socialförvaltningens uppföljningsrapport, som hjälp när ni skriver rapporten.)
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer
 • Fr o m det år barnet fyller tio år ska hen skriva en kort uppsats om sig själv som bifogas till återrapporten (Mailas som separat bilaga)

Utformning

Rapportframsida
En rapport till Kina börjar med en rapportframsida med fakta om ditt/ert barn och adoptionen. Ladda ner blanketten nedan eller logga in på Min sida där blanketten finns under fliken Rapporter. Den kan med fördel fyllas i direkt på skärmen

Fyll i blanketten på svenska enligt följande:

 • Under första punkten behöver ni inte fylla i någonting
 • Punkt två och tre gäller Nummer och utfärdandedatum på ”Notice of travelling to China for Adoption” finns på blanketten med samma namn (dvs. på inbjudningsbrevet, som du/ni fick från CCCWA då det var dags att resa till Kina), t ex: (2016)SWE-0078-17-0425
 • Under punkt fyra ska man ange vilken rapport i ordningen som ska skickas (markera rätt alternativ genom att kryssa i rutan framför numret)
 • Under punkt fem ska ni fylla i barnets kinesiska namn
 • Under punkt sex ska ni fylla i barnets nya namn
 • Under punkt sju ska ni fylla i barnets födelsedatum
 • Under punkt åtta ska ni markera det alternativ som stämmer genom att kryssa för i rätt ruta
 • Under punkt nio ska ni ange det datum som anges i Adoption Registration Certificate (intyg om registrering av adoptionen)
 • Under punkt tio ska ni fylla i datum för när barnet blev svensk medborgare, dvs. samma datum som när adoptionen fastställdes i Kina (se datum i Haagintyget)
 • Under punkt elva ska ni ange adoptivfaderns alla namn så som de står i passet
 • Under punkt tolv ska ni ange adoptivmoderns alla namn så som de står i passet
 • Under punkt tretton ska ni fylla i datum för hembesök av socialsekreteraren (då denne besökte er för att skriva återrapporten) För de rapporter ni skriver själva, skrivs inget datum här.
 • Under punkt fjorton ska ni fylla i det datum då återrapporten färdigställdes (datumet står på återrapporten) 
 • Under punkt femton behöver ni inte fylla i någonting
 • Under punkt sexton markerar ni det alternativ som ni väljer

Vi rekommenderar dig/er att alltid behålla en kopia av allt ni skickar till Kina via Adoptionscentrum. Det är bra att ha detta för att vara säker på vad du/ni redan skickat och också för att det blir värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er.

Fotografier

Bifoga åtta fotografier i jpg-form.

Fotografierna ska föreställa:

 • barnet i helfigur, gärna i fina kläder 
 • ansiktsbild på barnet 
 • hela familjen tillsammans
 • fem valfria foton av barnet, gärna tillsammans med mor- och farföräldrar, kompisar, från semestern (man måste vara påklädd på samtliga bilder), från förskola/skola eller fritidsaktivitet.

Det är viktigt att se till att barnet är prydligt klätt. I Kina tycker man mycket om att se barnen i fina kläder, flickor får gärna ha fina klänningar på sig. OBS! Det är mycket viktigt att ni själva finns med på åtminstone ett par fotografier tillsammans med ert barn.

Hur sänds rapporterna?

Efter det att vi har läst och noterat att rapporterna har kommit in, sänds de elektroniskt till Kina via CCCWA:s on-linesystem.

Översättning

Rapporterna skickas till CCCWA:s översättningsbyrå, BLAS där de översätts till kinesiska.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

artikeln uppdaterades 23 januari 2023