Instruktioner för uppföljningsrapporterna – gamla regler

Kina/CCCWA kräver sex uppföljningsrapporter efter er hemkomst med barnet. De tre första ska skrivas utifrån hembesök av medgivandeutredaren för att följa upp hur det går i er nya familjesituation. Dessa besök skall göras då ni varit hemma med ert barn i en månad, sex månader och tolv månader. Därefter skall ni själva skriva de återstående tre rapporterna när det har gått två år, tre år respektive fem år efter hemkomsten.

Rapporterna ska vara skrivna så nära fastställt rapportdatum som möjligt. För de tre första återrapporterna som skall skrivas av er medgivandeutredare skall ni be hen om dessa rapporter i god tid. Blanketter för detta ändamål finns på MFoF:s hemsida under blanketter – uppföljningsrapporter på svenska.

De rapporter ni skriver själva, skrivs i brevform, men ni kan gärna använda de punkter som tas upp på MFoF:s blankett.

Vid adoption av tvillingar räcker det med en gemensam rapport för båda barnen. Vid syskonadoption skall två separata rapporter skrivas, en för respektive barn.

Hur skickas rapporterna till Adoptionscentrum? (Nytt från december 2015)

De mailas till kinarapporter@adoptionscentrum.se

Försättsbladet, rapporten och Notice of Travelling to China for adoption läggs ihop till ett dokument och mailas som en bilaga. Fotona mailas i JPG-format. Det är att föredra att alla dokument bifogas ett och samma mejl för att underlätta för handläggaren på Adoptionscentrum.

Rapport 1

Den första rapporten är det dags att skicka då ni varit hemma i cirka en månad. Den består av: 

 • Rapportframsida
 • Socialförvaltningens uppföljningsrapport nummer ett med medgivandeutredarens underskrift i original. Denna rapports innehåll ska fokusera på barnets anpassning i den nya familjen samt innehålla familjens reflektioner över adoptionsproceduren i Kina samt resan till Kina.
 • Intyg om medborgarskap (mailas som separat bilaga.)
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer

Rapport 2

Den andra rapporten skickas då man varit hemma med barnet i sex månader. Denna rapport ska också innehålla:

 • Rapportframsida (samma som för rapport 1) 
 • Socialförvaltningens uppföljningsrapport nummer två med medgivandeutredarens underskrift i original 
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer

Rapport 3

Den tredje rapporten skickas när man varit hemma med barnet i ett år. Denna rapport ska också innehålla:

 • Rapportframsida (samma som för rapport 1 och 2) 
 • Socialförvaltningens uppföljningsrapport nummer tre med medgivandeutredarens underskrift i original 
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer
 • För barn med särskilda behov skall man med denna rapport bifoga ifylld blankett ”Feedback on the Special Needs Child” som innehåller en beskrivning av den genomförda medicinska rehabiliterings- och vårdplanen under adoptivbarnets första år i Sverige (Mailas som separat bilaga). Texten ska skrivas på svenska.

Rapport 4-6

Den fjärde, femte och sjätte rapporten skickas när man varit hemma med barnet i två, tre respektive fem år. Dessa rapporten skriver man själv. Dessa rapporter ska också innehålla:

 • Rapportframsida (samma som för alla tidigare rapporter) 
 • Er rapport nummer fyra, fem och sex med era underskrifter. Ni skall, i dessa rapporter också skriva om barnets hälsotillstånd samt hur barnet utvecklas och trivs i förskola/skola. (Använd gärna de punkter som finns i socialförvaltningens uppföljningsrapport, som hjälp när ni skriver rapporten.)
 • Kopia av Notice of Travelling to China for Adoption (OBS! Skall vara med i varje återrapport)
 • 8 fotografier i JPG format
 • En beskrivning, på engelska, vad fotona föreställer
 • Fr o m det år barnet fyller tio år ska hen skriva en kort uppsats om sig själv som bifogas till återrapporten (Mailas som separat bilaga)

Utformning

Rapportframsida
En rapport till Kina börjar med en rapportframsida med fakta om barnet och adoptionen. Ladda ner blanketten nedan eller logga in på Min sida där blanketten finns under fliken Rapporter. Den kan med fördel fyllas i direkt på skärmen.

Fyll i blanketten på svenska enligt följande:

 • Under första punkten behöver man inte fylla i någonting
 • Punkt två och tre gäller Nummer och utfärdandedatum på ”Notice of travelling to China for Adoption” (dvs. på inbjudningsbrevet, som man fick från CCCWA då det var dags att resa till Kina), t ex: (2015)RD-0078-17-0425
 • Under punkt fyra ska man ange vilken rapport i ordningen som ska skickas (markera rätt alternativ genom att kryssa i rutan framför numret)
 • Under punkt fem ska man fylla i barnets kinesiska namn
 • Under punkt sex ska man fylla i barnets nya namn
 • Under punkt sju ska man fylla i barnets födelsedatum
 • Under punkt åtta ska man markera det alternativ som stämmer genom att kryssa för i rätt ruta
 • Under punkt nio ska man ange det datum som anges i Adoption Registration Certificate (intyg om registrering av adoptionen)
 • Under punkt tio ska man fylla i datum för när barnet blev svensk medborgare, dvs. samma datum som när adoptionen fastställdes i Kina (se datum i Haagintyget)
 • Under punkt elva ska man ange adoptivfaderns alla namn så som de står i passet
 • Under punkt tolv ska man ange adoptivmoderns alla namn så som de står i passet
 • Under punkt tretton ska man fylla i datum för hembesök av medgivandeutredaren. För de rapporter som ni skriver själva, skrivs inget datum här.
 • Under punkt fjorton ska man fylla i det datum då återrapporten färdigställdes (datumet står på återrapporten) 
 • Under punkt femton behöver man inte fylla i någonting
 • Under punkt sexton markerar man det alternativ som ni väljs

Vi rekommenderar att man alltid behållet en kopia av allt som skickas till Kina via Adoptionscentrum. Det är bra att ha detta för att vara säker på vad man redan skickat och också för att det blir värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er.

Fotografier

Bifoga åtta fotografier. Var vänlig skicka med en lista, på engelska, på vad fotona föreställer och maila den som separat bilaga. Om ni är osäkra på vilka foton ni ska välja, så går det bra att skicka fler, så väljer vi.

Fotografierna ska föreställa:

 • barnet i helfigur, gärna i fina kläder 
 • ansiktsbild på barnet 
 • hela familjen tillsammans
 • fem valfria foton av barnet, gärna tillsammans med mor- och farföräldrar, kompisar, från semestern (man måste vara påklädd på samtliga bilder), från förskola/skola eller fritidsaktivitet

Det är viktigt att se till att barnet är prydligt klätt. I Kina tycker man mycket om att se barnen i fina kläder, flickor får gärna ha fina klänningar på sig. OBS! Det är mycket viktigt att man själv finns med på åtminstone ett par fotografier tillsammans med barnet.

Hur sänds rapporterna till Kina?

Efter det att vi har läst och noterat att rapporterna har kommit, sänds de elektroniskt till Kina via CCCWA:s on-linesystem. 

Översättning

Rapporterna översätts till kinesiska av CCCWA:s översättningsbyrå, BLAS

Försenad återrapportering

Är det så att man har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste man meddela Adoptionscentrum detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023