Registrering/omregistrering av barn från Sydafrika.

Registrering:

Föräldrar till barn som adopterats från och med september 2019 och framåt måste registrera barnet vid hemkomst till Sverige hos sydafrikanska ambassaden i Stockholm. Tidigare gjordes registreringen hos Department of Home Affairs under adoptionsresan till Sydafrika.

Omregistrering:

Föräldrar till barn som är adopterade innan juni 2014 har ombetts genomföra en ny registrering eftersom deras ansökningshandlingar, som lämnades in under adoptionsresan, har försvunnit hos Department of Home Affairs. Detta kallar vi för omregistrering.

Varför ska registrering/omregistrering göras?

Enligt sydafrikansk lag ska den sydafrikanska folkbokföringen innehålla fullständig och korrekt information om adopterade barns namn och familjerelationer, vilket innebär att alla adopterade barn ska registreras med sitt nya namn och sina nya föräldrar i folkbokföringen. Enligt lag är det adoptivföräldern som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Ingen koppling finns med de gamla uppgifterna.

Om ett barn inte registreras/omregistreras kan det orsaka svårigheter i Sydafrika, exempelvis vid dödsfall. Om det adopterade barnet fortfarande står skrivet som barn till den biologiska mamman, kan bodelningen inte slutföras och rättmätiga arvingar får inte ut sitt arv.

Undantag från krav på omregistrering

Vissa barn med utländska biologiska mödrar undantas från registrering/ omregistrering. Om ert barn har ett vitt, handskrivet födelsebevis utan ifyllt id-nummer är barnet inte sydafrikansk medborgare och ska således inte registreras/omregistreras – ni behöver då inte göra någonting. Ett födelsebevis för en sydafrikansk medborgare är oftast gult eller grönt och har alltid ett ifyllt Id-nummer. Samråd med oss om ni är osäkra!

Omregistrering består av två delar

 1. Noting of the Adoption. Ni ansöker om att barnet ska omregistreras i den sydafrikanska folkbokföringen med sitt fullständiga nya namn – alla förnamn och efternamn.
 2. Unabridged birth certificate. Ni ansöker om ett nytt födelsecertifikat till barnet, där ni som adoptivföräldrar står som föräldrar. Detta födelsecertifikat används när ni i ett senare skede kan ansöka om ett sydafrikanskt pass till barnet.

Ni gör båda dessa delar samtidigt via den sydafrikanska ambassaden i Stockholm.

Kort om ambassadens rutiner för registrering/omregistrering

Tänk på att alla blanketter ska vara ifyllda med svart penna.

Ambassaden tar emot ansökan om registrering/omregistrering och vidarebefordrar den till Department of Home Affairs i Sydafrika för handläggning. Ni kommer inte att få något kvitto på att ansökan tagits emot och skickats, utan kvittot sparas på ambassaden. Om ni planerar att resa till Sydafrika, fråga ambassaden om ni kommer att behöva ett intyg att ha med på resan som visar att ni har lämnat in registreringen/omregistreringen, men att den ännu inte är färdig.

Ambassaden har sagt att de beräknar att det tar minst 3-6 månader att processa registreringen/omregistreringen, men tillägger att man måste vara beredd på att det kan ta längre tid. Många familjer väntat väldigt länge, så förbered er på detta.

Att förbereda

• Betalning till ambassaden

Den administrativa avgiften som ambassaden tar ut för att göra registrering/omregistreringen betalas i förväg till ambassadens bankgiro 606-4893 (SEB). Exakt vad avgiften är hittar man på ambassadens hemsida, addera ihop följande avgifter:

”Unabridged birth certificate”

”Application for change of forenames (child)”,

”Application for change of surname (child)”

2020-02-17 är avgiften totalt 154 kronor per barn (54 kronor för det nya födelsecertifikatet, 50 kronor för ändring av förnamn och 50 kronor för ändring av efternamn). Som betalningsreferens anger ni ”Ert efternamn, name change + birth certificate”. Ni ska ta med kvitto eller utskrift från Internetbanken där det framgår att ni har betalt. 

• Personbevis/utdrag från folkbokföringen

Beställ ett personbevis/utdrag från folkbokföringen (Extract from the Local Population Register) från Skatteverket. Intyget ska vara utställt i barnets namn, vara skrivet på engelska, samt ha stämpel och underskrift av handläggare på Skatteverket. Intyget får inte vara äldre än 30 dagar.

• Fyll i sex blanketter

Ni måste i förväg skriva ut och fylla i följande blanketter:

– Byte av efternamn (blankett 193). Exempel på hur blanketten fylls i finns här.

– Byte av förnamn (blankett 85) Exempel på hur blanketten fylls i finns här.

– Ansökan om nytt födelsecertifikat (blankett 154) Exempel på hur blanketten fylls i finns här. (Blanketten finns också på ambassadens hemsida).

– Fastställa medborgarskap (blankett 529 ) Exempel på hur blanketten fylls i finns här. (Blanketten finns också på ambassadens hemsida).

– Blankett DHA-24, i två exemplar. En blankett fylls i, i det gamla sydafrikanska namnet och en i det nya svenska namnet. Exempel på hur dessa två versioner fylls i finns här. Blanketten finns ej i elektronisk form då varje formulär har ett unikt nummer, men kan antingen hämtas på ambassaden när ni besöker dem eller sändas i förväg via post. Om ni vill att ambassaden ska skicka blanketten till er i förväg, måste ni skicka dem ett frankerat kuvert i A4-format som är föradresserat med er adress.

• Vigselbevis översatt till engelska

Till Blankett DHA-24 ska också vigselbevis bifogas. Utdrag från Skatteverket gäller ej uppger ambassaden. Vigselbeviset ska översättas till engelska av auktoriserad översättare.

OBS! Fyll i med svart penna enligt sydafrikansk standard, annars är blanketterna inte giltiga! Skriv med versaler och använd inte Tipp-ex. Det räcker att en förälder fyller i och skriver under blanketterna. Vänligen titta på exemplen av ifyllda blanketter så att ni ser hur ni ska göra. Fyll i allt som är exemplifierat i röda bokstäver, men med svart penna, även N/A.

Sammanfattning av dokument att ta med till ambassaden

 • Båda föräldrarnas pass + en färgkopia
 • Barnets svenska pass + en färgkopia
 • Barnets sydafrikanska födelsecertifikat i original + en färgkopia
 • Sydafrikanskt domstolsbeslut i original + en färgkopia
 • Haag-intyg i original + en färgkopia (genomfördes adoptionen innan Sydafrika tillträdde Haagkonventionen år 2003 skickar ni med svenskt tingsrättsbeslut översatt till engelska + färgkopia)
 • Kvitto/utskrift från Internetbanken på inbetald avgift
 • Personbevis/utdrag för barnet från folkbokföringen/Skatteverket i original
 • Ifylld blankett för byte av efternamn (blankett 193)
 • Ifylld blankett för byte av förnamn (blankett 85)
 • Ifylld blankett för ansökan om nytt födelsecertifikat (blankett 154)
 • Ifylld blankett för att fastställa medborgarskap (blankett 529)
 • Ifylld blankett DHA-24 ifylld med barnets ursprungliga sydafrikanska namn
 • Ifylld blankett DHA-24 ifylld med barnets nya svenska namn
 • Vigselbevis på svenska (kopia), samt översatt till engelska (original)
 • Returkuvert (A4-format) med er hemadress, förfrankerat för rekommenderad post (REK) för utskick av det nya födelsebeviset när det är klart.

Här hittar ni ambassadens egna checklista över vilka dokument ni ska ta med.

Kontaktuppgifter till ambassaden

Vid Adoptionscentrums möte med ambassaden i februari 2020 underströk de att de vill att föräldrarna kommer personligen, tillsammans med barnet, till ambassaden för att lämna in registreringen/omregistreringen.

Ambassaden har meddelat att de ser registrering/omregistreringen som ett så kallat ”Civic matter” och hänvisar till besöksdag onsdagar, mellan kl. 09-12:30.

Vi rekommenderar att ni hör av er till ambassaden per telefon eller e-post innan ni planerar att besöka dem för att lämna in registreringen/omregistreringen för att få den senaste informationen.

Adress:

Sydafrikanska ambassaden

Alsnögatan 7, 6 tr.

116 41 Stockholm

E-post: stockholm.dha@dirco.gov.za eller embassy.stockholm@dirco.gov.za

Telefon: 08-660 76 93 eller 08-660 71 39

Hemsida: http://www.dirco.gov.za/sweden/

artikeln uppdaterades 23 januari 2023