Barnen i Sydkorea

Barnens bakgrund utreds noga

De flesta barn som lämnas för adoption i Sydkorea är barn till unga, ensamstående kvinnor och har levt med sin biologiska mamma på sjukhuset en tid efter födelsen. Mamman måste överväga sitt beslut om adoption under minst en vecka efter barnets födelse innan hon ger sitt medgivande. Endast barn med en eller två kända föräldrar kan adopteras internationellt. Barn utan känd bakgrund placeras på barnhem i väntan på att någon ska söka efter dem.

Familjehem innan adoption

Barnen är ofta bara någon till några veckor gamla när KWS börjar ta hand om dem. Barnen blir ofta placerade i ett familjehem omgående. I enstaka fall bor de en tid på barnhem.

Alla internationella adoptioner sköts på kontoret i Seoul. Barn som inte är födda i Seoul flyttar från familjehem i sin födelsestad till en ett nytt familjehem i Seoul, när de ska adopteras internationellt. Det innebär att barnen har flera separationer bakom sig, vilket kan påverka deras förmåga att knyta an. När barnen kommer hem tillsammans med dig är de vanligtvis mellan 1,5–2 år. I vissa fall har barnen hunnit fylla två år.

Familjehemmen är medelklassfamiljer med ett eller flera biologiska barn, som är antingen vuxna eller i skolåldern. Oftast har de ett familjehemsplacerat barn åt gången, som de tar hand om. KWS besöker familjehemmen regelbundet. I början av tiden får barnen en utförlig medicinsk undersökning.

Detaljerad information om barnets ursprung

I barnrapporten, som presenteras i samband med besked om barn, finns detaljerad information om den biologiska mammans situation: hennes hälsa, skälet till att barnet lämnats för adoption och hur mamman haft det under graviditeten. Det finns även information om mammans familj och om den biologiska pappan är känd, finns motsvarande information om honom. Om den biologiska pappan inte är känd beskrivs han utifrån den information mamman lämnar.

Socialarbetare ställer en rad frågor till alla biologiska mammor i samband med dokumentationen till barnrapporten. De frågar till exempel om mamman har medicinerat, druckit alkohol och/eller rökt under graviditeten. Du som skickar ansökan till Sydkorea måste vara öppen för att bli förälder till ett barn vars mamma uppgett att hon druckit alkohol – ibland i stora mängder – och/eller rökt under graviditeten. Det kan förekomma uppgifter om att biologiska föräldrar, eller någon släkting, lider av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, kronisk sjukdom eller har en intellektuell funktionsnedsättning. KWS förväntar sig att adoptionssökande är förberedda på detta och kan acceptera att bli förälder till ett barn vars bakgrund innehåller sådan information.

Omfattande dokumentation av barnets hälsa

Den sydkoreanska sjukvården är välutvecklad. Barnen undersöks av barnläkare och oftast också av en eller flera specialistläkare. Familjehemmen får konsultation och stöd som går att jämställa med stödet från svenska barnavårdscentraler och besöker KWS kontor och egna vårdcentraler regelbundet för att mäta, väga, vaccinera och följa upp barnens hälsa. De får också hjälp av KWS om barnet blir sjukt eller om de märker att barnet inte mår bra eller utvecklas onormalt.

Alla barn får en medicinskt heltäckande läkarundersökning inklusive HIV-test. I läkarrapporten, som presenteras i samband med barnrapporten, framgår detaljer kring tester och undersökningar som barnet har genomgått, samt resultaten av dem. Efter att du har fått den första läkarrapporten kan det ibland komma ytterligare rapporter med provsvar från läkarundersökningar eller medicinska uppföljningar. Även mycket små avvikelser utredas ofta mycket noggrant. Syftet med läkarnas omfattande undersökningar är att utesluta allvarliga funktionsvariationer.

Barnets hälsotillstånd

De barn som behöver familj genom internationell adoption och matchas med föräldrar i Sverige bedöms som huvudsakligen friska och med tillfredsställande utveckling när de matchas med en adoptivfamilj. Detta även om de har en omfattande medicinsk historik och dokumentation som kan vara svår för en lekman att tolka och förstå. Vid behov konsulterar Adoptionscentrum en svensk barnläkare för hjälp att tolka den medicinska informationen.

Barnets medicinska dokumentation kan innehålla information om att barnet fötts efter en riskgraviditet om den biologiska mamman inte har gått på mödravårdskontroller under graviditeten. I de fallen görs många och omfattande specialistundersökningar av barnet strax efter födseln. Dessa följs regelbundet upp med ytterligare undersökningar även efter att barnet är matchat med en familj. I regel gör man även magnetkameraundersökning av barnets hjärna efter en s.k. riskgraviditet.

Barnet kan ha fötts vid en svår förlossning och varit i mycket dålig kondition med infektioner och komplikationer. I de fallen finns det mycket medicinsk dokumentation som visar vad barnet gått igenom, vilken behandling det fått och vilka uppföljningar som har gjorts. Vanliga medicinska tillstånd som nämns i dokumentationen är lunginflammation, urinvägsinfektion, feberkramper. Som adoptionssökande behöver du vara redo att ta emot ett barn med sådan hälsohistorik.

KWS förväntar sig även att adoptionssökande är beredda att ta emot ett barn med behandlad CMV-infektion eller behandlad syfilis, ett mindre hjärtfel, långsam motorisk utveckling, födelsemärken, skelögdhet eller missbildat öra/öga, barn till mammor som är bärare av HIV – så länge barnen i övrigt bedöms vara friska och ha god utvecklingsprognos.

Majoriteten av alla barn från Asien har en eller flera tillfälliga pigmentförändringar någonstans på kroppen, men oftast vid ryggslutet. Dessa kallas för mongolfläckar. Om barnet har en sådan fläck kommer informationen att presenteras i samband med beskedet om barn.

artikeln uppdaterades 23 januari 2023