Kommentarer till DNs artiklar om Sydkorea och Kina

2021-06-22

Helgens artiklar i DN handlar dels om den stigmatiserande situationen för ensamstående mammor i Sydkorea, dels om ettbarnspolitiken i Kina och dess negativa konsekvenser.

Stigmatiseringen av ensamstående mödrar i Sydkorea är något som fortfarande lever kvar. Det kunde man tydligt se i DN:s artikel. Att bryta detta stigma, där man som ogift mor får svårt att få en plats i samhället, är ett viktigt steg i Sydkoreas fortsatta utveckling. Vi tror inte att det sker snabbare om man skulle upphöra med internationella adoptioner i väntan på att attityderna förändras. Istället skulle allt fler barn växa upp på barnhem och institutioner. Barn ska inte användas som politiskt påtryckningsmedel. Detta strider mot Barnkonventionen.

Ettbarnspolitikens fruktansvärda konsekvenser har drabbat otaliga barn och familjer under årens lopp. Det är glädjande att Kina äntligen har upphört med den politiken, eftersom den ledde till att barn hamnade på undermåliga barnhem. Genom internationella adoptioner synliggjordes dessa svåra förhållanden för omvärlden och ledde till att många barn fick en familj och en tryggare framtid.

Adoptionscentrums uppgift är inte att döma ett land på grund av politisk och social struktur eller bristande social välfärd, vår uppgift är att hjälpa utsatta barn. Läs mer om Sydkorea här och om Kina här.

Vi vill här beskriva den kontakten vi har haft med DN före publiceringen av artiklarna om Sydkorea och Kina, och redovisa de fullständiga svaren som vi gett till DN. Vi gör det därför att vi upplever att vi inte blivit korrekt representerade och för att visa hur selektiva DN har varit i utformningen av sin granskning.

DN har valt att ignorera vår begäran om att publicera våra svar i sin helhet. Gällande Kina har de endast tagit med en mycket kort del av svaren. Gällande Sydkorea skriver DN att 41 adoptioner med ”grova överträdelser” skulle ha inträffat. Genom att DN hänvisar till information från svenska ambassaden får man intrycket av att dessa adoptioner skulle ha förmedlats till Sverige. Detta är fel, vilket vi informerade DN om innan publiceringen av artikeln. Läs vårt fullständiga svar här. Vi menar att denna felaktiga vinkling skapar oro för adopterade och adoptivföräldrar.

artikeln uppdaterades 30 januari 2023