Förbundet


Adoptionscentrums stadgar

Det är förbundsmötet, som hålls vartannat år, som fastställer förbundets stadgar. Stadgarna ändrades senaste vid förbundsmötet 2015.

Läs stadgarna här.

 


 

Medlemmar och lokalavdelningar

Adoptionscentrum samlar ca 5000 medlemsfamiljer.

Som medlem får du en avdelningstillhörighet till en av våra lokalföreningar beroende på var i landet du bor. Vi har 24 lokalavdelningar som är indelade i geografiska verksamhetsområden.

Lokalavdelningarna fungerar självständigt med egna styrelser, vilka total omfattar ca 180 aktiva ledamöter i alla avdelningar. Verksamhet i lokalavdelningarna bygger på ideella krafter och medlemmarna bidrar och deltar i den mån de har möjlighet.

Avdelningarna anordnar såväl utåtriktad verksamhet som aktiviteter för medlemmarna.

 


 

Förbundsmötet

Förbundsmötet, som äger rum vartannat år, är Adoptionscentrums högsta beslutande organ.

På Förbundsmötet väljs förbundsstyrelsen. Förbundsmötet består av ombud från samtliga Adoptionscentrums lokalavdelningar. Alla medlemmar är välkomna att närvara och delta i debatten vid förbundsmötet, men har inte beslutsrätt - det är ombuden som röstar och beslutar i de frågor som behandlas.
Förbundsmötet behandlar de gångna två årens verksamhets- och förvaltningsberättelser och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Man beslutar också om medlemsavgiften. 
Motion - skriftliga förslag - till förbundsmötet kan väckas av enskild medlem, avdelning eller medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda den tid före förbundsmötet som stadgarna anger.


Valberedning

På Förbundsmötet väljs en ny styrelse för de kommande två åren.

Valet av förbundsstyrelsen förbereds av Valberedningen. Vid Förbundsmötet 2015 valdes följande medlemmar in att sitta fram till nästa Förbundsmöte 2017.

Jan Göransson (sammankallande), AC Skåne

Susanna Agg Eberstam, AC Stockholm Norr

Sören Löfgren, AC Stockholm Söder

Carina Lövkvist, AC Göteborg

Elisabeth Rosengren, AC Kalmar

Förslag och synpunkter på den nya styrelsen skickas till valberedningen@adoptionscentrum.se


Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Här hittar du Adoptionscentrums senaste verksamhetsberättelse och  årsredovisning

2016

Verksamhetsberättelse 2016