Adopterades rätt till sitt ursprung

Sex organisationer som arbetar för adoptivfamiljer och fosterfamiljer har tagit ett gemensamt uttalande om möjligheten för adopterade att söka sitt ursprung, och hur denna kan stöttas av samhället.

Sammanfattning

Undertecknande organisationer anser att adopterade har rätt att få så mycket information som möjligt om sin bakgrund och sitt ursprung och att praktiska och ekonomiska hinder för detta minimeras.

För att kunna tillgodose dessa behov behövs en permanent verksamhet som kan erbjuda adopterade så väl praktisk hjälp som psykosocialt stöd. Till viss del har detta kunnat erbjudas via adoptionsorganisationer och föreningar för adopterade, men resurserna räcker inte längre för att driva arbetet vidare.

Undertecknande organisationer föreslår därför att minst två tjänster inrättas som finansieras med statliga medel.

Bakgrund

Adoption som ett beslut av samhället har funnits i Sverige sedan 1917. Idag finns drygt 80 000 adopterade födda i Sverige. De utländska adoptionerna har förekommit som en av samhället sanktionerad verksamhet sedan 1960-talet. Den gruppen adopterade är i dag cirka 50 000 personer. Ungefär hälften av dem är nu vuxna. (www.mia.eu)

Adoption är inte bara då ett barn får en ny familj. Det är en livslång process som påverkar adopterade på olika sätt under olika perioder i livet. För de flesta adopterade kommer tankar och funderingar kring ursprung och rötter. En del besöker sitt födelseland. Andra vill aktivt söka mer information om sin bakgrund. Några har en önskan att möta sin ursprungsfamilj. Enligt forskning söker hälften av de adopterade information om sin bakgrund. (SOU 2003:49)

Undertecknande organisationer anser att det är en rättighet för adopterade att få så mycket information som möjligt om sin egen livshistoria och att praktiska och ekonomiska hinder för detta ska minimeras.

Antalet adopterade som vill veta mer om sin bakgrund förväntas öka bland annat av följande orsaker:

  • Allt fler adopterade har allt mer information om sin bakgrund. Detta inger hopp om att kunna söka vidare och få kontakt med sin ursprungsfamilj.
  • Allt fler adopterade blir äldre. Det finns adopterade som redan som barn och tonåringar vill veta mer om sin bakgrund, men många påbörjar en aktiv sökprocess först när man är vuxen, har bildat familj och/eller när adoptivföräldrarna avlidit.
  • Allt fler adopterade börjar intressera sig för sin bakgrund när de själva blir föräldrar och får frågor från sina barn.
  • TV-program som ”Spårlöst” ökar också intresset för dessa frågor.
  • Forum som Facebook lockar adopterade med viss information att söka efter sin ursprungsfamilj.

Praktisk hjälp

Förutsättningarna för att söka efter mer information är väldigt olika beroende på land och kontakt. I vissa fall finns väl fungerande kontakter. För andra är det ett mycket svårt och mödosamt arbete för att få fram någon information över huvudtaget.

Det finns även adopterade som kommit till Sverige genom enskilda adoptioner och adopterade som kom via organisationer som inte längre finns. För dessa adopterade finns ytterst begränsade möjligheter för att få hjälp med att söka information om sin bakgrund.

I alla led är det viktigt att sökandeprocessen sköts på ett professionellt sätt där den adopterade får rätt hjälp och där man också har kunskap om födelselandet och visar respekt för ursprungsfamiljen.

Idag vänder sig en del adopterade till sociala medier för att på den vägen eftersöka sitt ursprung. Denna väg är en möjlighet, men den är också förenad med stora risker för såväl den adopterade som ursprungsfamiljen. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt med en tredje part i början av en kontakt med ursprungsfamiljen.

Psykosocialt stöd

Tankar om adoptionen och ursprung väcker ofta många funderingar som gör att det ibland kan finnas behov av ett professionellt stöd. Att söka efter biologisk familj är en mycket komplex process och det är av stor vikt att den som genomför sökningen har kunskap och förståelse för internationella adoptioner. Det är viktigt att stöd erbjuds i Sverige och att inte hela ansvaret läggs på ursprungslandet, som ofta har bristande resurser att kunna hjälpa till. Språket är också många gånger ett hinder.

När en adopterad börjar söka efter mer information om bakgrunden är det oftast omöjligt att veta vad detta kommer att leda till. För många finns inte mer information att få. Då måste det kunna hanteras. För andra tillkommer information som kan vara svår att acceptera. Att som adopterad få kontakt med sin ursprungsfamilj är sällan slutet, utan början på en ny process.

Det är en omvälvande upplevelse för den biologiska familjen att bli uppsökt och det är inte ovanligt att de har blivit lovad livslång sekretess. Ofta behöver den biologiska familjen stöd i kontakten och någon att prata med. Språk- och kulturskillnader gör att kommunikationen mellan den adopterade och ursprungsfamiljen kan bli komplicerad.

Möjligheterna för adoptionsorganisationer och föreningar för adopterade att kunna ge psykosocialt stöd är mycket begränsad. Försök har gjorts att samarbeta med socialtjänsten i kommuner, men detta har många gånger varit svårt att genomföra i praktiken.

Verksamheten idag

Hittills har verksamheten för adopterade i första hand skötts av ansvarig adoptionsorganisation eller föreningar för adopterade. I de allra flesta fall gäller ärenden adopterade som är över 18 år, då det är viktigt att det är den adopterade själv som vill söka information och driva processen, inte adoptivföräldrar eller andra anhöriga.

 Förslag

  • Att minst två tjänster inrättas för att ge adopterade som vill söka sina rötter praktisk hjälp och psykosocialt stöd
  • Att ovanstående tjänster finansieras med statliga medel.
  • Att ansvaret för kopia av akt även framöver ligger på aktuell adoptionsorganisation.

 

 

Adoptionscentrum
Adoptionsföreningen La Casa ALC
AFO – Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn
Barnen Framför Allt-Adoptioner
Barnens Vänner
Familjeföreningen för internationell adoption